STANDPUNTEN

OPENHEID, TRANSPARANTIE & BESTUUR
 • Een zo compact mogelijke overheid.
 • De Provincie is er voor de burgers.
 • Duidelijke en heldere afbakeningen van beleidsvelden in de portefeuilles van Gedeputeerden en Gouverneur.
 • Heldere en toegankelijke vergaderstructuur die digitaal te volgen is.
 • Deelname aan dienstreizen, excursies en cursussen door ambtenaren en bestuurders moeten getoetst worden op nut en noodzaak.
 • Handhaven van het Openbaar declaratieregister voor bestuurders en ambtenaren.
 • Heldere verantwoording van totale uitgaven en kosten Provincie.
 • Betere communicatie met de burgers. Dit betekent een klantgerichte en dienstverlenende houding bij aanvragen van bv. vergunningen en subsidies.
 • Verdere vereenvoudiging en vermindering van provinciale regelgeving.
 • Meer burgerparticipatie: meer gebruik lokale inspraak en (lokale) referenda.
 • Fusies van Limburgse gemeenten: niet gedwongen maar enkel van onderaf met instemming van de burgers via een (lokaal) referendum.
FINANCIËN & SUBSIDIES
 • Daar waar mogelijk uitgaven beperken.
 • Extra werkgelegenheid creëren.
 • Het MKB versterken.
 • Een sluitende begroting.
 • Handhaving van de reserves. Er moet verstandig worden omgegaan met de reserves.
 • Provinciale investeringen moeten een revolverend en circulair karakter hebben. Dit betekent dat het geld ook weer terugvloeit naar de Provincie.
 • Beëindiging van geldslurpende klimaatprojecten.
 • Geen subsidie aan niet-Limburgse, of niet aan Limburg verbonden, kunst en cultuur.
 • Geen subsidies aan multiculturele instellingen.
 • Geen grensoverschrijdende subsidies zonder dat de rendementen terugkomen naar Provincie Limburg.
 • Geen eindeloze verlenging van subsidieregelingen.
 • Wegwerken achterstallig onderhoud op wegen en kunstwerken.
 • Substantiële verlaging van de opcenten.
 • Een duidelijke koppeling van de opcenten met het investerings- en onderhoudsprogramma mobiliteit (wegen en kunstwerken) en daarmee transparantie.
VEILIGHEID & LEEFBAARHEID
 • Verbetering van de veiligheid, zodat mensen weer veilig over straat kunnen!
 • Zero tolerance: de Provincie zet zich actief in om gemeenten te ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid en het aanpakken van de criminaliteit.
 • Een gedeputeerde die zich bezighoudt met Veiligheid en Leefbaarheid.
 • Bundeling van bestuurlijke krachten op het gebied van toezicht en handhaving bij het Limburgs veiligheidsbeleid.
 • Intensivering van grensoverschrijdende aanpak van criminaliteit door betere internationale samenwerking.
 • Monitoren van jihadisme in Limburg.
 • Taskforce drugscriminaliteit die gemeenten ondersteunt bij: een ontmoedigingsbeleid voor koffieshops; de aanpak van straatdealers en drugsrunners; de samenwerking met Belgische en Duitse autoriteiten.
RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING, NATUUR, LANDBOUW, MILIEU
 • Economisch belang boven de belangen van natuur- en milieuorganisaties.
 • Geen enkele windmolen in Limburg erbij, m.u.v. buurtgedragen coöperatieve initiatieven.
 • Geen duurzaamheids- en klimaatsubsidies! Maar investeringen voor rekening en risico van de eigenaar.
 • De Duurzaam Thuis-regeling wordt verlengd.
 • Het Limburgse Energie Fonds (LEF) wordt verlengd Stimuleren van private initiatieven in de toeristische en recreatieve sector.
 • Geen megastallen.
 • Vitale veehouderijen met in het kader van de volksgezondheid handhaving van emissiewaarden op basis van daadwerkelijke meetgegevens.
 • Opwaardering van oude bestaande wijken waaronder krimpgebieden.
 • Het mogelijk maken van complete woon-zorgcomplexen voor ouderen.
 • MEER betaalbare (huur)woningen voor onze eigen Limburgers.
 • MINDER opvang voor kansloze asielzoekers.
 • GEEN voorrang voor statushouders.
VERKEER & VERVOER
 • Blijvend inventariseren van de knelpunten van provinciale wegen voor betere doorstroom / meer veiligheid en daar waar noodzakelijk aanpassen.
 • Betere verlichting van provinciale wegen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid.
 • De A2 moet volledig 3-baans worden van Maastricht tot Eindhoven.
 • De A79 van Heerlen naar Maastricht moet zo snel mogelijk worden hersteld.
 • Verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo.
 • Verbetering van de doorstroming op de A76 tussen Nuth en Kerensheide.
 • Lobby naar Den Haag voor het verhogen van de maximumsnelheid daar waar mogelijk (100 km p/u op provinciale wegen).
 • Vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft een duidelijke meerwaarde voor de Limburgse economie en werkgelegenheid. Verder uitbreiding binnen de geldende normen en regels.
 • Elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen.
 • Stoppen met prestigeprojecten zoals de tramlijn Hasselt – Maastricht.
 • Rehabiliteren Avantislijn (Heerlen – Aken).
 • Aansluiting VDL Nedcar op het hoofdspoor en de hoofdspoorlijn richting Antwerpen.
 • Beter gebruik van de Barge en Railterminals in Venlo en Born voor de aansluiting van vervoer op het water en het spoor.
 • Verbetering van de bereikbaarheid van de driehoek Maastricht-Aken-Luik.
 • Gratis openbaar vervoer voor senioren en mindervaliden.
 • Goede bereikbaarheid door heel Limburg, ook in de avonduren.
 • Meer camerabewaking op stations.
 • Keiharde en snelle aanpak van geweldsmisdrijven in het openbaar vervoer.
 • De prijzen van het openbaar vervoer zijn al te veel gestegen, dus geen verdere verhogingen!
 • Contant betalen herinvoeren in het OV (betere toegankelijkheid).
ECONOMIE, ONDERWIJS EN WERKGELEGENHEID
 • Verlaging van de kosten (leges) bij het aanvragen van vergunningen.
 • Zo kort, helder en duidelijk mogelijke vergunningsprocedures.
 • Zo laag mogelijke gemeentelijke en provinciale belastingen voor ondernemers, bedrijven en burgers.
 • Blijvende ondersteuning aan het midden en kleinbedrijf (het MKB), de banenmotor van Limburg.
 • Zorgdragen voor goede bedrijventerreinen, bereikbaarheid en het onderhoud ervan.
 • Stimuleren van werkgelegenheid Jongeren stimuleren en binden aan de provincie Limburg.
 • Studeren, werken of solliciteren. Meer smaken zijn er niet.
 • Meer focus op zorg- en techniekonderwijs op alle niveaus.
 • Faciliteren van sport- en zwemlessen op basisscholen.
 • Stimuleren van dialect- en buurtaalonderwijs.
ZORG, GEZONDHEID EN SPORT
 • Voorlichting voor ouders op basisscholen over gezonde voeding.
 • 1x per week schoolfruit op basisscholen.
 • Voorlichting geven over de gevaren van alcohol en drugs op middelbare scholen.
 • Reanimatie- en EHBO-cursussen op middelbare scholen Topsport is een taak van de sportbonden, breedtesport is een taak van de Provincie.
 • Schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen.
 • De Limburgse sportkaart voor gratis lidmaatschap van een sportvereniging voor basisschoolleerlingen Betere ouderenzorg: alle ouderen in Limburg hebben recht op goede voorzieningen en de zorg die ze nodig hebben.
 • Stimuleren van ouderensport.
 • Blijvend monitoren van de jeugdzorg bij de gemeenten.
 • Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum WMO en zorgtechniek.
 • Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum jeugdzorg.
CULTUUR
 • Stop op provinciale subsidies aan multiculturele instellingen en projecten alsmede andere subsidieslurpende projecten.
 • Stop op elitaire kunst- en cultuursubsidies.
 • Meer aandacht voor de Limburgse kunst en cultuur, muziekscholen en bibliotheken.
 • Stimulering van dialectonderwijs en het gebruik van het Limburgs dialect.