Spreektekst Roger Ernst commissie RLN m.b.t. Oloïde

Naar aanleiding van recente berichtgeving aangaande de plannen tot het realiseren van de “Oloïde” op de Wilhelminaberg te Landgraaf en de rol van IBA daarin heeft de PVV-fractie, naast een aantal bedenkingen die wij willen delen, een aantal vragen die wij graag beantwoord zien en daarom hebben wij verzocht dit onderwerp te agenderen.


Deze berichtgeving maakt melding van een ommezwaai t.a.v. de realisatie en noemt het een splijtzwam. Het hele plan roept nogal wat reacties binnen de gemeenschap op die niet onverdeeld positief zijn, sterker nog er lijkt grote weerstand bij de burgers vanwege de enorme kosten en ook in de naastgelegen woonwijken staat men blijkbaar niet te wachten op het uitzicht op dit project. Mogelijk moeten we straks spreken over grote tweedracht binnen de samenleving t.g.v. dit project. ALWEER TWEEDRACHT moet ik daarbij zeggen! Want de tweedracht veroorzaakt door de voorgenomen fusie Heerlen/Landgraaf ligt nog vers in ons geheugen en zeker het Landgraafse geheugen. Tweedracht is iets dat we in een samenleving die vooruit wil en moet, echt niet kunnen gebruiken.
Wij moeten ons zeer goed afvragen of wij een dergelijk project, en zeker de financiële consequenties ervan, passend vinden voor deze regio.
Wij moeten ons afvragen wat het feitelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio.
Ongetwijfeld zal het extra bezoekers voor de regio genereren, maar zullen het dusdanig grote aantallen zijn dat de totale investering die meer dan 30 miljoen gaat bedragen ooit verantwoord of rendabel wordt. Ik heb een snelle berekening gemaakt en alleen de investeringssom terugverdienen op 20 jaar vergt, gedurende weekenden en vakantie, 1600 bezoekers per dag a € 10,- netto (dus een toegangskaartje van 10,-) en een parkeerterrein ter grote van 2
voetbalvelden. Kosten voor onderhoud en personeel van het gebouw zelf en rendabiliteit van de geplande horeca zullen deze getallen verveelvoudigen. De locatie en omgeving kennende, zal dat ruimtelijke-, verkeerstechnische- en milieuproblemen opleveren, nog afgezien van het feit dat de impressie zoals die op de IBA-site staat vooral veel trappen toont waardoor de toegang voor velen beperkt en voor sommigen zelfs onmogelijk wordt.
Graag hadden wij, gezien bovenstaande, een nadere toelichting op:
*onderbouwing van noodzaak en doel van dit IBA-project,
*de financiering ervan (die volgens berichtgeving nog niet rond is),
*draagvlak bij de bewoners van de regio in het algemeen en de omliggende woonwijken in het bijzonder,
*de inpassing, milieu en verkeerstechnisch, in de omgeving (bijvoorbeeld mogelijk conflicten met pinkpop of andere evenementen).
*de gedachten van het college over het houden van een referendum om een duidelijke mening van de meerderheid van de inwoners te krijgen en een positieve uitspraak van de kiezer als voorwaarde te stellen.
Het is een project dat financieel mede gedragen wordt door IBA (men noemt het zelf een voorbeeld waar IBA voor staat) en waarvan aangeven wordt dat dit, zelfs bij spoedige start, niet in het expojaar, zomer 2020 tot zomer 2021, gereed zal zijn.
Minder dan 8 maanden voor start expojaar is “het voorbeeld waar IBA voor staat” een project:
*waarvan de financiering nog niet rond is,
*waarmee dus nog niet begonnen is,
*dat niet op tijd afkomt,
*dat voor grote tegenstellingen binnen de gemeenschap zorgt.
Daarnaast spreekt men, bij monde van burgemeester Vlecken van Landgraaf, van het stoppen van IBA in 2020, maar het doorlopen van de IBA-projecten daarna.
Dit roept, samen met de status “het voorbeeldproject” de vragen op:
*welke IBA projecten er bij aanvang van het expojaar dan wel gereed zijn en aan “de wereld” getoond kunnen worden?
*welke projecten nog niet gereed zijn en door moeten lopen na het stoppen van IBA?
*En wie dan de verantwoording, zowel in financiële als in organisatorische zin, voor de realisatie draagt?
* en daaruit voortvloeiend, in hoeverre wij als PS dan nog controle uit kunnen oefenen