schriftelijke vragen inzake de oproep van de Commissaris van de Koning om zo snel mogelijk nieuwe opvangplekken te realiseren voor asielzoekers

Geacht College,

Recent werd bekend dat de totaal niet te vertrouwen dictator van Turkije Erdogan de grenzen heeft opengegooid, met als doel West-Europa te ontwrichten.
Een misdadige actie die tegen alle eerder gemaakte afspraken ingaat. Een afspraak waarvoor hij zelfs vele miljoenen euro’s van de EU heeft ontvangen. Tegelijkertijd, roept de CdK op om met gezwinde spoed meer opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

Tegen deze achtergrond stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

1 Is het college bekend met de oproep van de CdK om meer opvangplekken voor asielzoekers te realiseren?
2 Zo ja, heeft de CdK zijn oproep vooraf afgestemd met het college? Zo nee, is het college het eens met de oproep van de CdK? En zo ja eens, waarom is het college het hiermee eens?

De oproep van de CdK geeft aan dat er haast geboden is om e.a. te realiseren.

3 Deelt het college de mening van de CdK dat er haast geboden is om de massa-immigratie te faciliteren?
4 Vindt het college het een primaire taak van de CdK (als Rijksheer) en dus van de Provincie als overheid om hier het voortouw in te nemen?
5 Deelt het college de mening van de PVV dat: het passender zou zijn dat GS in dialoog met PS zou moeten afstemmen of zij überhaupt wilt bijdragen aan het nog meer faciliteren van de massa-immigratie? Omdat daarmee ook de dreigementen van een dictator zoals Erdogan worden gefaciliteerd? Zo nee, waarom niet?
6 Heeft het college enig idee waarom de prioriteit van de CdK ineens bij asielopvang ligt, en waarom horen we de CdK nooit over andersoortige problematiek die onze eigen inwoners aangaat? Zoals de nijpende tekorten in de zorg? Het sluiten van zorginstellingen en het te kort aan goede leraren in onze Provincie?
7 Mogen we voortaan van de CdK verwachten dat hij met evenveel enthousiasme in het openbaar opkomt voor de onder punt 6 genoemde problematiek die onze eigen inwoners treft?
8 Kan het college duiden waarom het aantal van 1500 extra opvang plekken worden genoemd, wetende dat overige provincies substantieel minder opvangplekken beschikbaar stellen?
9 Heeft het college enig beleid en of hanteert zij kaders waaraan zij wilt voldoen als regio daar waar het gaat om het realiseren van opvangplekken?

Het is overigens algemeen bekend dat de veiligheid in en rondom asielzoekerscentra in het geding is. Vooral omdat asielzoekers zich niet kunnen gedragen jegens elkaar (zeker als deze een andere religieuze afkomst hebben) maar zeker ook jegens hun gastland die hen te goeder trouw wilt helpen.

10 Is het college het met de PVV eens, dat het hebben van asielzoekerscentra en het opschalen van de opvang een groot veiligheidsrisico met zich mee brengt voor de Limburgers? Zo nee, waarom niet?
11 Kan het college aangeven hoe de CdK in zijn rol als Rijksheer het nog meer opvangen van asielzoekers en het veiligheidsrisico voor de Limburgers heeft afgewogen om tot zijn oproep in de media te komen? Zo nee, waarom niet?


Vertrouwend op een beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn,

Namens de PVV-fractie Limburg
René Claassen

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200228_00149575/provincie-wil-snel-nieuwe-opvangplekken-voor-asielzoekers
https://www.ad.nl/buitenland/erdogan-gooit-grenzen-open-in-24-uur-al-18-000-migranten-naar-europa-verscherpte-controles-buurlanden~a7d52937/
https://www.trouw.nl/privacy-wall/accept?redirectUri=%2fnieuws%2flastpakken-in-azc-moeten-weg-uit-weert%7eb3dd63cf%2f&pwv=2&pws=functional%7Canalytics%7Ccontent_recommendation%7Ctargeted_advertising%7Csocial_media&days=3650&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/binnenland/statushouders-gaan-toezicht-houden-in-door-geweld-geplaagd-azc-weert~a6b7b795/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenteraad/burgemeester-weert-vraagt-om-actie-bij-problemen-azc/