Schriftelijke vragen inzake salafistisch onderwijs in Limburg

Geacht College,

Met verslagenheid, doch helaas in de lijn der verwachtingen hebben wij als PVV fractie Limburg de berichtgeving van Nieuwsuur en het artikel van 1Limburg ontvangen. Beide melden dat er door Stichting annex school “As Sunnah” jonge kinderen geleerd krijgen om dwalende moslims met geweld weer op het strikte pad moeten krijgen, overspel te beboeten met zweepslagen of steniging. En bovendien worden andersdenkenden, zoals u en ik, als vijandig afgeschilderd in de gegeven lessen.

De PVV erkent de reikwijdte van het Provinciaal gezag over scholen, anderzijds heeft het college in het collegeprogramma, veiligheid, saamhorigheid, verdraagzaamheid en gezond zijn en blijven en Nederlandse taalontwikkeling hoog in het vaandel staan. De PVV vindt dat de uitgangspunten van het collegeakkoord niet te rijmen zijn met de ontwikkelingen binnen het onderwijs voor de jeugd en de voorlichting aan hun ouders, zoals deze worden geduid in de media. Een ernstige en ondermijnende situatie die reeds sluimerend aanwezig was, maar nu steeds zichtbaarder wordt.

Tegen deze achtergrond stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

1) Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de landelijke pers over de praktijken van de in Maastricht residerende As Sunnah Stichting? En hoe beoordeelt u het onderzoek die door deze media zijn verricht?

2) Heeft het college zicht op het bestaan van andere soortgelijke haatzaaiende scholen in de Provincie? Zo nee, wil het college dit wel onderzoeken en dit delen met de provinciale staten? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u het met de PVV eens dat deze zorgvuldig uitgevoerde salafistische doctrine een ernstige bedreiging is voor de Nederlandse en dus ook in Limburg geldende wetten?

4) Bent u het met de PVV eens dat deze ontwikkeling onacceptabel is, en bent u bereid te onderzoeken welke maatregelen op provinciaal niveau uitgevoerd kunnen worden om scholen zoals As Sunnah te sluiten en in ontwikkeling zijnde activiteiten te stoppen, of zulks binnen de bevoegdheid van de Provincie valt richting gemeenten actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe gaat u in het kader van de uitgangspunten van het college-akkoord en de daarin opgenomen uitgangspunten rondom veiligheid, leefbaarheid en integratie voor onze Limburgers communiceren naar onze burgers dat deze weerzinwekkende leer en de gevolgen daarvan zoals de As Sunnah school, geen plaats heeft in een seculiere samenleving als die van Limburg?

6) Bent u daarnaast bereid om met de verantwoordelijke minister hierover nader te overleggen en de uitkomsten van dit overleg zo spoedig mogelijk te delen met de provinciale staten? Zo nee, waarom niet?


Vertrouwend op een beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn,

Namens de PVV fractie Limburg

René Claassen