Schriftelijke vragen inzake het niet handhaven van het gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding

Geachte College,

Per 1-8-2019 is de wet “gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding” in werking getreden. Dit was een wetsvoorstel van de PVV, maar bovendien is strikte handhaving van wetten een van de uitgangspunten van de PVV.
In de media zijn tot op dit moment twee momenten beschreven waaruit blijkt dat de wet willens en wetens niet gehandhaafd wordt en dat organisaties eigen regels opstellen om de wet te omzeilen. In het bijzonder is de fractie van de PVV verbaasd over de gang van zaken rondom het dragen van een Nikab in ons openbaar vervoer en de handelswijze daarin van de vervoerder Arriva. Zie hiervoor de publicaties in o.a. “de Limburger” van de afgelopen week. Het lijkt erop dat deze vervoerder de wet willens en wetens omzeilt en erger nog, dat een medewerker die de wet wil naleven door zijn werkgever op de vingers wordt getikt.
Om deze reden wil de fractie het volgende van het college weten:

1) Is het college op de hoogte van deze berichten en van het bericht dat Arriva de chauffeur die het genoemde verbod handhaafde publiekelijk is afgevallen?

2) Is het college van mening dat wetten nageleefd dienen te worden, of vindt het college dat wetten selectief nageleefd kunnen worden?

3) Is het college het met de PVV eens dat;
A Iemand die zich aan de wet houdt en deze handhaaft geen reprimande verdient maar waardering.
B Dat richtlijnen van een werkgever en het daadwerkelijk handelen van deze, niet met deze wet strijdig mogen zijn?
C Het opleggen en doen opvolgen van richtlijnen strijdig met de wet (in deze specifiek het vervoeren van mensen met gezichtsbedekkende bekleding) gelijk staat aan aanzetten tot wetsovertreding?
D Bedrijven die hun medewerkers aanzetten tot wetsovertreding geen passende partners voor de provincie Limburg zijn?

4) Is het college bereid om met Arriva in gesprek te gaan en te verlangen dat men de wet navolgt en handhaaft en mede te delen dat aan weigering door Arriva, c.q. het niet naleven van de wet, consequenties verbonden kunnen en moeten worden. Zo ja, welke consequentie overweegt het college en zo nee, welke onderbouwing heeft het college daar dan voor.

We verwachten beantwoording op de daarvoor geldende termijn.


Namens de PVV-fractie,

Roger Ernst
René Claassen