Reactie PVV Limburg op jaarnota 2017

Voorzitter,

Vandaag een bijzonder verantwoordingsdebat.
Wij kijken vandaag niet alleen terug naar het afgelopen jaar via de jaarrekening 2017 maar wij kijken direct door naar de gehele coalitieperiode tot nu toe.

Het is wel apart om dat in een behandeling te doen. Maar goed eens kijken waar dit coalitieschip de volgende zandbank raakt of wellicht gaat stranden.

Voorzitter het eerste dat opvalt is dat er erg veel zaken groen gemarkeerd zijn, overigens een handig overzicht zo die stoplichten bij elkaar.
Maar liefst 225 zaken volgens planning, 38 slechts gedeeltelijke resultaten en 10 zaken niet gerealiseerd.
Combineer dit met het feit dat in bijna iedere programmabegroting een voordelig saldo is, dus geld over is… dan is een mogelijke conclusie dat we het of extreem goed doen, of we zijn niet ambitieus genoeg in Limburg.
Misschien is dat activisme in het college toch iets dat meer spreekwoordelijk is dan practisch.

Voorzitter,
De jaarrekening 2017 is vooral geïllustreerd met mooie afbeeldingen en tabellen.
Op pagina 8 staat een mooie grafiek van de exploitatie en investeringen per programma lijn.

Als wij deze grafiek moeten geloven dan heeft er in het afgelopen jaar geen enkele investering plaats gevonden binnen o.a.: Onderwijs en arbeidsmarkt, sociale innovatie en participatie, de Limburgse woningmarkt en plattelandsontwikkeling.

Dit terwijl er toch niet alleen gesproken wordt over het belang van deze thema’s maar er ook geld gereserveerd is geweest bij mijn weten.

Tja voorzitter ik kan mij hier iets bij voorstellen als ik zie dat het Limburg Economic Development (LED) dat tot 2022 moest functioneren op 22 november 2017 gesneuveld is, nog groen gemarkeerd staat in de jaarstukken. (Wij limburg)

Voorzitter ook het LIOF vraagt enige aandacht, het overnemen van de aandelen van het rijk heeft in deze staten op stevige kritiek van de PVV mogen rekenen.
Gedeputeerde Beurskens heeft zelfs in het Statendebat moeten toegeven dat er hier sprake is van het schenken van 40 miljoen Limburgs geld aan den haag.
Per slot van rekening is hiermee 40 miljoen aan rijksgelden onttrokken aan Limburg.

Voorzitter bij de prestatie indicatoren voor het LIOF staat in groen dat er een werkgelegenheid moet worden gerealiseerd van 260 Fte in 2020 waarbij er op dit moment 145 is gerealiseerd. Pag 28
Hoe is deze ontwikkelingscurve? Met andere woorden waarom is dit groen gemarkeerd op dit moment en waarom is er geen streefwaarde voor 2017 afgeleid uit het einddoel?

Dan voorzitter
Punt 2 pag 29 afstemming dienstverlening aan het MKB. We zien dat dit nog niet volledig op koers…..
Voorzitter de PVV ziet het MKB nog steeds als DE motor van onze economie.
Het is nog steeds de grootste werkgever in onze regio.
Maar voorzitter het is ook categorisch keer op keer ondergewaardeerd en keer op keer het kind van de rekening.
Juist nu nu er een tweede keer een BTW baksteen door de ruiten van menig middenstander wordt gegooid door onze betrouwbare overheid is er vanuit dit huis meer aandacht en ondersteuning nodig.
De grenseffectentoets op de BTW verhoging op het lage tarief moet uitgevoerd worden en de consequenties voor Limburg als DE grensprovincie van nederland moeten duidelijk worden.
Maar voorzitter vooral moet dit onzalige plan als gevolg van de grenseffectentoets in de versnipperaar.

De PVV verwacht hier van het college maximale inzet voor.

Voorzitter het thema onderwijs daar komen wij volgende week bij de voorjaarsnota op terug en daar zal de PVV, zoals wij reeds hebben aangegeven in de commissie CS een voorstel doen voor het komen tot een Limburgs studiefonds.

De PVV is van mening dat een betere aansluiting van actuele kennis een belangrijk onderdeel is van het (her-) vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt en in onze economie.

Voorzitter dan de sociale agenda
Tja hier hebben wij het in de afgelopen jaren meer dan eens over gehad…….

Ik kwam laatst een filmpje tegen op you tube waarbij de gedeputeerde van Rijnsbergen in een vorig leven hier op het bestuurseiland op een zeepkist staat te spreken over de jeugdzorg, over het opkomen voor kwetsbare jongeren.

Nu in het huidige leven als activistische gedeputeerde constateert de PVV dat de daadkracht bij de eerder uitgesproken woorden zwaar achterblijft.
De jeugdzorg is na de decentralisatie het zorgenkind van mening gemeente aan het worden.
Recent nog de berichten over de gemeentes Heerlen en Venlo die de miljoenen tekorten explosief zien oplopen.

En de gevolgen hiervan, pijnlijk duidelijk, oplopende wachtrijen……

En nog steeds voorzitter geen stap geen actie vanuit dit huis om te helpen….
Wij hebben al aangegeven met een budget van 32 miljoen in een sociale agenda heb je 32 miljoen redenen om te helpen!

Voorzitter het is simpel, om in medische vergelijkingen te blijven, als iemand flink bloed kun je een pleistertje plakken of je kunt het bloeden echt stelpen en de wond schoonmaken voor je deze verbind..

Voorzitter in 3 jaar hebben wij geen enkele voortgang gezien buiten dat er heel veel gesproken is en veel thee is gedronken. Het kan toch niet zo zijn dat een activistisch college niet bij machte is om in gesprek met gemeentes een helpende hand te bieden.

De PVV blijft hierop hameren, te late en te weinig zorg geeft onze jongeren een valse start.
en gelet op de uitdagingen die wij hebben met vergrijzing, gezondheid etc moeten we juist zorgen voor de best mogelijke start.

Zelfs Max verstappen, de inhaal-tovenaar heeft het makkelijker als hij vanaf pole position kan starten aan de race.
Laten wij dan ook zorgen dat onze jongeren zoveel mogelijk op poleposition komen te staan voordat de lichten op groen gaan.

Voorzitter een ander voorbeeld waarom er een paar versnellingen bij mogen in de sociale agenda is de problematiek omtrent verwarde personen.
Steeds vaker lezen wij in de krant stukken over verwarde personen en alle problemen van dien.
De proeftuin verwarde personen, moet zorgen voor een toeleiding van mensen naar opvang, dit mag voor ons sneller en beter nog.

Voorzitter IBA parkstad…..
Tja IBA parkstad… het was een mooi podium op Pinkpop.
Maar hebben wij dat nu betaald? Is dat de manier waarop IBA zich moet presenteren?

Voorzitter begrijp ons niet verkeerd, Pinkpop is in de ogen van de PVV een mooi Limburgs feest, en wij zijn blij dat het nog tot 2040 in Landgraaf blijft, ook al had ik dat als inwoner van Sittard-Geleen liever weer eens terug in de buurt van Glanerbrook waar het vroeger was….
Een mens mag dromen…..

Voorzitter de PVV is dan ook klaar met proeftuinen en proefballonnen en wil acties, uitvoeringsprogramma’s en resultaten boeken. Zeker daar waar het de jeugdzorg, ouderenzorg en kwetsbare personen betreft.

Voorzitter, dan even een kleine kanttekening bij cultuur, pagina 88 punt 4 digitalisering.
Wij hebben in aanloop van de nieuwe AVG begrepen dat er veel instellingen zich zorgen maken over problemen die kunnen ontstaan met de AVW in verband met personen die op archiefbeelden staan die gedigitaliseerd en gepubliceerd worden.
Is dit nog wel uitvoerbaar?

Voorzitter.
Ook op het vlak van sport hebben wij gezien dat er geen investeringen gedaan zijn.
De PVV begrijpt dat als we kijken naar de problemen omtrent de sportzone Sittard-geleen.
Maar voorzitter als wij kijken naar de ambities van de gemeente en de duidelijke boodschap in het coalitieakkoord dat zonder provinciaal geld er geen ontwikkelingen komen en zelfs accomodaties gaan wegvallen dan baart dat de PVV zorgen.

De PVV is vooral een voorstander van de breedtesport, sport moet je doen, en niet alleen bekijken op de TV.
In het kader van de gezondheid van onze inwoners lijkt ons dat ook een belangrijk aandachtspunt voor de rest van de periode.

Voorzitter u ziet de mobiliteit zit er goed in, dus door naar de Tram Vlaanderen-Maastricht.
Het bevreemd de PVV zeker gelet op de debatten en behandelingen hier in dit huis dat over dit onderwerp niet veel in de jaarstukken terug te vinden is.
De PVV neemt aan dat gelet op de problemen aan de Vlaamse kant, dit dit jaar nog wel terug gaat komen.
Overigens hebben wij in het verleden al aangegeven dat wij niet verwachten dat de financiën voor de tram op orde komen.

Voorzitter dan de N271.
De PVV heeft recentelijk een schrijven gehad van de gemeente Bergen over de voortgang, of beter de stagnatie van deze.
Vandaar dat de PVV de portefeuillehouder wil vragen wat er in dit dossier nu aan de hand is.
Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de provincie en de gemeente bergen mbt de verkeersveiligheidsmaatregelen op de n271 ter hoogte van Well?
Het voortraject is in 2013 gestart, wat is er tot op heden daadwerkelijk gebeurd?
Kent de gedeputeerde dit dossier?
Wanneer start de daadwerkelijke uitvoering?
Is er contact geweest met de gemeente Bergen?
Welke prioriteit heeft dit dossier?

De PVV is benieuwd naar de uitleg van de portefeuillehouder.

Voorzitter, dan even voor de nieuwe gedeputeerde, die de schoenen van Dhr. Prevoo vult en zijn portefeuille over heeft genomen.

Wij hebben in het verleden een debat gehad over het sloopfonds en het feit dat dit een blokkade vormt bij de realisatie van passende woningen in met name het goedkopere segment.
Gaat u hier actie op ondernemen en welke?

Voorzitter dat is een vraag die we eigenlijk doorlopend kunnen stellen:
Welke projecten zijn er nu daadwerkelijk uit het activistische kokertje van de portefeuillehouders
gekomen op het vlak van asbest, van energie, van de decentralisaties.

Voorzitter als we kijken naar de periode waarin de gedeputeerde Geurts de portefeuille heeft overgenomen dan kunnen wij niets anders dan constateren dat in die 1,5 maand er meer gebeurt is dan in de voorafgaande jaren!

Gaat de nieuwe gedeputeerde eerst 100 dagen kennis maken met de organisatie en de portefeuille of gaat deze direct aan de slag met concrete maatregelen om de doelstellingen te halen?

Voorzitter gelet op het feit dat er vanaf vandaag slecht 271 dagen resten tot de verkiezingen,
Dat dit inclusief de weekeinden en het aankomende reces is.
Daaruit concludeert de PVV dat de nieuwe gedeputeerde niet veel meer tijd heeft dan de 100 dagen om in te werken en wij ons afvragen wat er in die tijd gedaan kan worden. Is dit een garantie voor rode vlakken in de jaarrekening 2018?

Voorzitter voor de PVV was het geen enkel probleem geweest als de portefeuille was verdeeld onder de zittende gedeputeerden. Dan was er ook geen bonus nodig geweest op bonje en was de voortvarendheid gewaarborgd.

Op de energie portefeuille zou dit voor ons niet erg zijn.
Zeker niet als je concluderen kunt dat de beoogde werkgelegenheid enkel als tijdelijke werkgelegenheid kan worden beschouwd.
De warmte winning in Californië die door het staatstoezicht op de mijnen is stilgelegd illustreert dat warmtenetwerken op basis van geothermie nog lang niet betrouwbaar zijn zeker gelet op de geologische componenten.
De investeringen van huizenbezitters om over te schakelen naar gasloos kost tussen de 15.000 en 35.000 euro per woning en vele huizenbezitters hebben deze domweg niet.
De salderingsregeling wordt afgeschaft en hiermee de basis onder zonne-energie onderuit geschoffeld.

Het is al eerder in dit huis aangegeven dat de koppeling tussen asbest en energie een onzalige koppeling is.
Focus dan op asbest en ondersteun mensen die legaal volgens het bouwbesluit hebben gebouwd en nu door een onbetrouwbare overheid zijn veroordeeld tot dure saneringen.

Overigens voorzitter kan iemand mij uitleggen waarom er een subsidie van 90.000 euro nodig is geweest van de provincie limburg voor het zonne-energie park van Michel Kors?
Een park dat gefinancierd wordt uit een SDE+ beschikking die tot doel heeft om de investeringen binnen een redelijke termijn terug te kunnen verdienen.
Voorzitter ook hier zit weer een stukje groen dat rood moet zijn:
Pagina 188 punt 3 gerealiseerd 30 miljoen streefwaarde 50 miljoen. Te kort 20 miljoen?

Voorzitter. Punt 2 pagina 192, edelchemie, alleen een korte vraag ik heb dit de gedeputeerde Prevoo ook al gevraagd en nog steeds geen antwoord gekregen, wordt hier expliciet gekeken naar nieuwe goedkopere bewezen technieken zoals sanering middels OZON

Voorzitter dan het laatste onderwerp:
Betrouwbaar bestuur…..
Ik stel u voor aan de discussie omtrent de herindeling Heerlen-Landgraaf en het resultaat hiervan….
Gelukkig vond dit onzalige voorstel zijn waterloo in Den Haag

Dan nog 2 zaken voorzitter.
Ten eerste de veiligheid c.q. De politie, daar hebben wij al vaker over gesproken en wij steunen dan van harte de motie van het CDA die feitelijk niets anders is dan de wat wij al eerder gesteld hebben

Ten tweede de motie 536 om te komen tot borden met daarop de subsidie die de provincie limburg verstrekt heeft aan zaken.
Deze is tot op heden nog steeds niet volledig uitgevoerd, wel is er een eenzaam borg gesignaleerd met de opmerking mede gesubsidieerd door de provincie limburg, maar de bedragen ontbreken overal terwijl dit wel deel was van de motie.