Inbreng transitie van jeugdzorg in Limburg

Voorzitter,

PVV heeft sinds de decentralisaties ingezet op de jeugdzorg. sterker nog de heer Housmans heeft de gedeputeerde herhaaldelijk erop aangesproken om haar invloed aan te wenden, om net name voor de jeudgzorg maar ook voor de wmo ondersteunend te zijn aan de gemeentes.
Helaas geeft de gedeputeerde niet thuis, maar komt zij enkel met een rapportage waarvan de harde resultaten nauwelijks of niet zichtbaar zijn. Zoals afgelopen commissievergadering naar voren kwam bij de betreffende deelrapportage over de sociale agenda. Zeker met het oog op het feit dat het Beleidskader Jeugdzorg veel raakvlakken heeft op de sociale agenda waarbij de provincie gemeenten op specifieke onderderdelen kan ondersteunen.

Ter illustratie voorzitter: op blz 39 (van 43) Bijlage 4 is de transitiefase deels nog niet afgerond, maar heeft de provincie wel een zogenaamde ‘’foto’’ laten maken. Hoe ziet deze foto er dan precies uit? Uit het stuk blijkt dat het alleen veel tijd en energie heeft gekost…maar dat lijkt me nogal logisch omdat de het proces van de Rijksoverheid niet zonder slag of stoot is overgeheveld. Daarbij staat dat het tijd is om de transformatie verder vorm te geven….Hoe dan? Op welke manier? Waar zit dan volgens de gedeputeerde het knelpunt? Daarbij wil ik de gedeputeerde herinneren dat tijdens de PS vergadering van 3 november 2016 is gebleken dat de geleden voor de zachte landing van de 3 decentralisaties niet zijn uitgegeven!

Daarbij doet de betreffende gedeputeerde wel meedenken met gemeenten, hoe dingen via innovatie beter opgelost kunnen worden? Kan de gedeputeerde een aantal voorbeelden noemen hoe innovatie tot nu toe tot nu toe heeft bijgedragen aan de oplossing van diverse problematieken binnen de jeugdzorg? (citaat van Rijnsbergen 03-11-2016) Voorzitter, het is echter tijd voor snel en adquaat handelen.

Gisteren heeft de PVV kennis genomen van het nieuwsartikel dat de problemen in de jeugdzorg structureel te worden. De Transitie Autoriteit Jeugd geeft aan dat veel administratief werk is en verkeren veel instellingen in financiële problemen. Is dit bij de gedeputeerde bekend? Betreft het hier ook Limburgse instellingen? Jeugdzorg Nederland spreekt echter over vernieling van de jeugdzorg. Vz, dit vinden wij als PVV te heftig voor worden. Deze wantoestanden mogen niet ten koste gaan van de kwetsbare in de samenleving. Ik mag toch van een activistich gedeputeerde verwachten dat zij dan op de barricades staat om gemeenten bij te staan en te ondersteunen op welke manier dan ook. Voorzitter de tijden van meedenken, hoe het beter kan, hoe het integraleren kan moeten nu wel inmiddels voorbij zijn. Het is  5 voor 12.

Dan wat betreft het voorliggende onderzoek willen wij  in iedergeval adviseren om de aanbevelingen van het onderzoeksrapport over te nemen. Deze aanbevelingen onderschrijven wij als PVV fractie daarom ook van harte.     

Dank u voorzitter.