Inbreng PVV Limburg Voorjaarsnota 2017

Bijdrage van Robert Housmans

Voorzitter,

De PVV heeft met open mond van verbazing de voorjaarsnota doorgenomen.
Wij stonden bij diverse thema’s echt gewoon stomweg versteld van wat wij lazen.
Ongeloof en verwondering zijn twee woorden die het gevoel dat zich van ons meester maakte het beste beschrijven.

Voorzitter u zult als ik de voorbeelden noem begrijpen hoe dit kwam.

Bij de inhoudelijke hoofdlijnen wordt een passage geschreven over het huidige financieringsinstrumentarium.
Het college gaat dit tegen het licht houden en een nieuw voorstel over doen.

Wij zijn heel erg benieuwd naar dit voorstel, zeker omdat de PVV al 2 jaar geleden heeft gevraagd om hier naar te gaan kijken zodat er een effectief en rendabel “Venture-capital fonds met bijbehorend beleid gevoerd kan worden.

In dat debat en bij latere gelegenheden heeft de PVV al haar visie hierop gedeeld met de portefeuillehouder dhr. Beurskens.

De PVV is meer dan benieuwd naar de uitwerking hiervan en ziet dit hoopvol tegemoet gelet op de overname van ons standpunt dat dit instrumentarium niet alleen effectief maar ook toegankelijk moeten zijn.
Maar ook voorzitter professioneel en voldoende renderend.

Voorzitter dan slecht 1 pagina verder weer een mooi bericht:
De herontwikkeling van Kasteel Wolfrath.
Ook dit is een verzoek geweest van de PVV, waarbij wij in de discussie met VDL Nedcar en de gedeputeerde hiervoor expliciet aandacht hebben gevraagd.
En voorzitter het bord van de aannemer die de renovatie uitvoert staat al voor de poort zagen wij.

Voorzitter nog zo’n mooi punt waar verbazing door wordt opgeroepen:
Met de stimuleringsregeling Duurzaam THUIS zijn wij de enige provincie in Nederland die niet aan leeftijdsdiscriminatie doet bij het verstrekken van particuliere leningen.

Dat debat was een zware bevalling.
Maar de staten onder leiding van dhr Hermans mag gefeliciteerd worden met dit mooie resultaat
Alleen jammer dat alleen in Limburg niet gediscrimineerd wordt.
En jammer dat dit nog niet in de folders is aangepast.

Voorzitter dan iets van een andere orde
Wij hebben al tijdens de jaarrekening aangegeven dat wij ons verbazen over de constant veranderende definities van parameters en indicatoren.

Neem het voorbeeld van de werkloosheid waarbij de definitie is veranderd zodat het percentage werklozen verlaagt wordt.
Want voorzitter per slot van rekening wordt in de nieuwe definitie:

De groep van 15 tot 64 jarigen op gerekt tot 15 tot 74 jarigen waardoor de gepensioneerden ineens meetellen als “werkend”
En het uren criterium wordt van 12 uur verlaagd naar 1 uur.
Hierdoor zijn alle studenten die 1 uur werken in de week ineens ook werkend.

Voorzitter wij begrijpen dat het soms handig is om in het kader van vergelijken definities aan te passen.
Maar dit maakt de controlerende taak van een eenvoudig statenlid er niet makkelijker op.
Het beeld dat geschetst wordt in de ontwikkelingstrend wordt dan verstoord of zelfs niet meer zichtbaar.
Daarom voorzitter dient de PVV een motie in om gedurende een overgangsperiode de oude en nieuwe definitie overzichtelijk naast elkaar te hanteren.

Voorzitter er wordt voorspeld dat er binnen 5 jaar in Limburg 120.000 vacatures zijn. En dat deze niet allemaal ingevuld kunnen worden.

Mede in dit kader wordt gesteld dat het de strategie is om Nederland en daarmee Limburg groter te maken
.
In het kader van de grenscorrectie met België die is doorgevoerd begrijpen wij deze activistische expansionistische houding wel.

Maar voorzitter wat betekend o.a. de invoering van de Tol in Duitsland voor de arbeidsmobiliteit in deze en welke acties onderneemt het college in deze nog in de richting van Duitsland.
En hoe staat dit met betrekking tot bv diploma erkenning over de grens, bent u bereidt hierover ook met de buurprovincies bilaterale afspraken te maken?

Voorzitter de PVV ziet het actieplan graag zo snel mogelijk tegemoet want voorzitter de PVV is van mening dat er op het gebied van Logistiek, zorg en techniek nog veel werk aan de winkel is wil Limburg haar centrale rol niet verliezen.

Voorzitter De PVV steunt een Brede aanpak van de arbeidsmarkt
Maar gelet op o.a. de uitspraken van dhr. Kor Bonnema en de ontwikkelingen op technologisch vlak met de daarbij behorende bedreigingen van bv robotisering laat bij ons de vraag rijzen of de gevraagde 3,5 miljoen voldoende is en of er op dit moment al voldoende inzicht is om de contouren van het aanvalsplan voldoende in te kleuren.

Voor de PVV is de huidige uitwerking met een gebrek aan concreetheid en activisme onvoldoende om de 3,5 miljoen extra te accorderen. Als de kaders duidelijker worden bij de uitwerking dan zijn wij bereidt te praten over de euro’s tot die tijd geven wij geen blanco cheques.

Voorzitter Mobiliteit is een belangrijk thema zeker ook in relatie tot werkgelegenheid, mensen moeten per slot van rekening ook op hun werk kunnen komen

Wij waren dan ook zeer verbaast is dat er wordt gesteld dat in dit kader de trend wordt dat wij steeds meer gaan delen en minder gaan bezitten.
Voorzitter dit herkent de PVV helemaal niet daar waar de norm nog steeds meer richting de twee auto’s per gezin gaat ipv gedeeld bezit.
Koppel dit aan de uitspraak dat er geen reflex moet zijn naar meer asfalt, dan zijn wij de weg straks helemaal kwijt.

Voorzitter de PVV wil juist het college oproepen om samen met Brabant een lans te breken in de formatie en dadelijk bij het nieuwe kabinet voor de verbreding van de A2 en de oplossing van de knelpunten van Weert naar het noorden.

Ik besef dat wij als Limburgers liever gewoon in Limburg blijven maar voorzitter De noorderlingen of als u wilt Den Hollander moet toch zonder files bij ons op bezoek kunnen komen?

Voorzitter ook de drang naar digitalisatie maar voor al de koppeling van systemen vind de PVV verbazingwekkend
In de recente periode hebben de kranten vol gestaan van de problemen met computersystemen door ransomware en virussen.
Bij het koppelen van systemen en het steeds meer toepassen van “kleine computers” zoals slimme meters, smart grids en digitaal gestuurde apparatuur wordt onze digitale infrastructuur steeds kwetsbaarder.
De PVV vraagt zich dan ook oprecht af of dit wenselijk is en of het budget van 120.000 euro voor de beveiliging van deze systemen wel voldoende is.

Voorzitter nog een groot punt van verbazing:
Het gebrek aan informatie over de sociale agenda. Er wordt gerefereerd aan de voortgangsrapportage Sociale agenda, hierover hebben wij al uitvoerig gesproken
Daarnaast zien wij enkel vooral de doorzetting van reeds in gang gezette zaken zoals de gezonde school welke al 2 jaar bezig is gezond te worden.

Voorzitter de PVV mist in dit kader activisme, daadkracht en inzicht zeker als je ziet wat wij hebben gezien afgelopen tijd. In dit kader wil ik u attenderen op de stichting bie de tantes.
Dit is een stichting die zich als doel heeft gesteld dat schoolgaande kinderen uit gezinnen die in financieel erg zwaar weer zitten toch op een waardige manier naar school kunnen gaan.
Met heel en schoon ondergoed, sokken en kleding waar ze zich niet voor hoeven te schamen.
Voorzitter de PVV vind het belangrijk dat schoolgaande kinderen zich prettig kunnen voelen op school en zich kunnen focussen op leren ipv zich afvragen wat anderen van hun kleding vinden. Of anderen zien dat er gaten in het ondergoed en sokken zitten omdat er geen geld is voor nieuwe.

Voorzitter kinderen moeten een zo optimale start kunnen krijgen voor de toekomst, en dit is daar in onze optiek een klein onderdeel van.

Voorzitter de PVV dient dan ook een motie in om dit initiatief als pilot project op te pakken binnen de sociale agenda en te bezien of dit uit kan groeien tot een Limburg breed project.

Voorzitter concluderend
De PVV is verbaast over haar grote inbreng in deze voorjaarsnota
De PVV is verbaast over haar inbreng in motie schoolzwemmen van de SP
De PVV is verbaast over

Tot zo ver in eerste instantie.