Inbreng PVV inzake bespreking collegeprogramma

ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT

Statenvergadering 28-6-2019


Voorzitter,

Vernieuwend verbinden. Een toepasselijke titel. Want niet alleen de vorm van het nieuwe extraparlementair college maar zeker ook het voorliggende college- programma is zeker vernieuwend, en om alle ambities, zoals deze verwoord zijn in het college- programma te realiseren is bovenal verbinding nodig.

Verbinding tussen collegeleden, maar ook de verbinding tussen het college en de staten en niet in de laatste plaats tussen de statenfracties onderling. Het vraagt meer dan voorheen van Statenleden en statenfracties om daadwerkelijk op inhoud de samenwerking te zoeken, en de dialoog te voeren om het beste beleid voor Ons Limburg te krijgen. Tevens wil ik de waardering uitspreken voor de moed van de formateurs, die het provinciaal belang gediend hebben en niet perse de landelijke tendensen gevolgd hebben.

Kortom, het gaat om, loslaten van het wij en zij denken, het niet meer tot achter de punt en de komma alles dicht timmeren, het is verbinden in dialoog. Deze aanpak is dan ook de nieuwe werkelijkheid voor Limburg.

Voorzitter, Dit vraagt een visie en houding die de filosoof Seneca ooit heel simpel verwoord heeft: “..de werkelijkheid kun je niet veranderen, maar wel de kijk op die werkelijkheid..”. Laat dat nu precies zijn wat de PVV in Limburg al langere tijd uitdraagt en nastreeft en ook zal blijven doen. De PVV hoopt dan ook dat alle andere fracties het zelfde zullen doen.


De PVV is oprecht content met deze nieuwe opzet voorzitter, met deze nieuwe vorm, met het extraparlementaire karakter van het college, en met de nieuwe gekozen weg voor meer samenwerkingen en debat. En de PVV vraagt dan ook de partijen die dit nu niet onderschrijven, om zoals Seneca voorstelt, om hun kijk hierop bij te stellen.

Tegen deze achtergrond voorzitter, is ook een breed draagvlak onder de burgers van Limburg van belang. Zoals ik al eerder in deze staten verwoordde, “ geen bestuurskracht zonder burgerkracht”. Daarom is de PVV verheugd dat de door ons in december 2018 ingediende motie 2442 m.b.t. het bindend referendum niet alleen wordt uitgewerkt door de griffie, maar zelfs in het college programma is opgenomen en dat het college zich sterk maakt een echt referendum ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Combineer dit met de mogelijkheden voor inspraak door onze burgers en straks ook het instellen van burgercommissieleden, zoals door de PVV al in 2015 is gevraagd en vorig jaar opnieuw is voorgesteld.

De burger zit dadelijk dichter dan ooit op deze zaal, en kan meer dan ooit in Limburg meespreken. Dus chapeau voor deze aanpak.

Voorzitter
De PVV kan zich in het collegeprogramma goed vinden, want in het college programma staan veel thema’s die rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma of de inbreng van de PVV komen en soms nagenoeg letterlijk zijn overgenomen. Ik wil enkele daarvan kort aanhalen:

In de diverse thema’s van het college programma wordt door het college fors ingezet op het versterken van het MKB. Financieel, positioneel en in het kader van een leven lang leren. Een mooi voorbeeld van solide PVV standpunten.

De sociale-agenda heeft een eigenstandige positie in dit programma gekregen. En voorzitter, mijn complimenten: het devies, niet meer onderzoek, maar doorpakken en uitvoeren, zoals ik dat vorige week hier aandroeg…. staat enkele dagen later al letterlijk in het programma.

In een extraparlementair college kan het blijkbaar erg snel gaan…… Hopelijk is dit een voorteken voor alle mooie dingen die nog gaan komen.

Maar de PVV zal uiteraard kritisch blijven en zich sterk maken dat bijvoorbeeld dit doorpakken in de sociale agenda gebeurt met partners die aan kunnen tonen de vraagstukken aan te kunnen, dat geïnvesteerd wordt in ontwikkeling en opleiding, in doorlopende leerlijnen en leven lang leren. Dat niet alleen aandacht is voor universitair onderwijs maar ook met name voor het MBO en HBO.

Voorzitter,… gelukkig wordt in het hoofdstuk arbeidsmarkt en onderwijs e.a. geborgd met de inzet van een Limburgs Studiefonds, dat overigens de uitwerking is van een PVV motie.

Dan het hoofdstuk mobiliteit,

In de afgelopen periode zijn er volgens de PVV niet voldoende keuzen gemaakt in dit dossier. Projecten stapelden zich op, en lijkt er onvoldoende te zijn gestuurd op prioritering. Besluitvorming is over de verkiezingen getild. Hopelijk gaat het nieuwe college met het multimodaal mobiliteitsplan…. wél vanuit een onderbouwde prioritering orde op zaken stellen.

Voorzitter Er is 100 miljoen euro gevonden om te investeren in mobiliteit. 25 miljoen daarvan (uit de bereikbaarheidsmiddelen) gaat volgens het programma naar fietspaden. Als PVV willen we daar wel enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen en vragen het volgende:

Hoe groot is is het tekort op mobiliteit tot op heden? Zijn de ingeboekte 100 miljoen voldoende?

En als we kijken naar de nieuwe fietspaden die er nu zijn, neem bijvoorbeeld de nieuwe fietsbrug bij Schinveld, had deze niet goedkoper kunnen zijn, zonder het vreemde kunstwerk daar boven op? Welk nu heeft deze buiten bliksemafleider?

En het fietspad bij MAA, is doordat het voor de uitrit van de terminal en de parkeerplaats ligt een gevaarlijk stuk weg, zeker als je rekening houdt met snelle fietsen. Voorzitter en hier recht voor de deur bij dit prachtig gouvernement, wie heeft daar nog niet al eens ondanks het groene licht op de rem moeten trappen voor een overstekende fietser. Voorzitter daar liggen de ongelukken behoorlijk op de loer. Om hier ea. te verbeteren, zou dit best in de prioritering mogen worden opgenomen. Ieder ongeluk is er een te veel.

En tot slot bij dit onderwerp Voorzitter, worden deze 100 miljoen euro ook ingezet voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van onze wegen en provinciale kunstwerken?


In het collegeprogramma, wordt de zin “ aandacht hebben voor “ vaak gebruikt. En dat is prima als het achterliggende principe helder is. Echter met betrekking tot de verdere uitrol van het mijnwater project, vindt de PVV de term “aandacht hebben voor”…. te vaag. Bij de verdere uitrol van het mijnwaterproject ziet de PVV liever dat de uitgangspunten: “Haalbaar, betaalbaar en draagvlak” onlosmakelijk verbonden zijn met de besluitvorming hierover.

Voorzitter, Ik ga naar Veiligheid en Leefbaarheid.

Wij lezen dat in het kader van veiligheid, wordt gezocht naar afstemming met de andere partners en dat dit leidt tot een “actieplan veiligheid Limburg”. Eindelijk voorzitter, eindelijk krijgt Limburg weer een beleid waarin de bestaande partners complementair worden versterkt!

De PVV is hier erg blij mee. Blij met het feit dat er een gedeputeerde veiligheid komt, overigens niet alleen in Limburg maar ook in Brabant. Wij verwachten dan ook dat ook daar de samenwerking wordt opgezocht, zodat daar eindelijk, door complementair beleid, in samenspraak, meer verantwoordelijk genomen kan worden.

De PVV is dan ook van mening dat er geen sprake kan zijn van “zijsturing”, als er in gezamenlijkheid wordt ingezet op complementariteit. Dit is juist vernieuwend verbinden.

Voorzitter dan rept de gouverneur in zijn brief als reactie op het college-programma over het belang van rolvastheid. Voorzitter, dit collegeprogramma schreeuwt toch juist rolvastheid van de daken? < niet in de rol van de gemeente zitten, het vaststellen van een rollendocument, geen taken van andere overheden overnemen> Tja voorzitter zo maar een paar voorbeelden van rolvastheid letterlijk uit het collegeprogramma.


Voorzitter dan het laatste hoofdstuk, de financiën …. Voor de immunisatiereserve geldt voor de komende periode een harde ondergrens van 900 miljoen euro. Dit is voor de PVV dan ook een harde grens. En wij vragen dat dit beleid m.b.t. de immunisatiereserve hard gehandhaafd blijft. De PVV gaat er ook vanuit dat de immunisatiereserve op het eind van de periode hoger uitkomt dan het startbedrag, De afgelopen periode is bewezen dat dit reëel is en dat dit dus kan. Ik hoor graag de toezegging van de toekomstig gedeputeerde financiën dat hij ook deze periode deze uitdaging oppakt.

Voorzitter we dagen de portefeuillehouder financiën ook uit om te beginnen met het indexeren van de immunisatiereserve om daarmee de inflatie over de komende 4 jaar te corrigeren.

Voorzitter samenvattend, is de PVV positief over dit college-akkoord en wensen wij het nieuwe college dat vandaag benoemd gaat worden heel veel succes, verbinding, vernieuwend vermogen en vooral inhoudelijke samenwerking toe.

Aan de PVV zal dat niet liggen!


R.Claassen