Inbreng PVV Fractie Begroting 2018

Voorzitter,

De begroting lezende komt men tot de conclusie dat het erg goed gaat met de Provincie.

De gedeputeerde financiën begroot een mooie plus en brengt daarmee de immunisatiereserve van de Provincie weer terug op het niveau van het amendement A1, zijnde 1,1 miljard. Hetgeen de PVV altijd als harde eis heeft gehad.

Voorzitter dan zou je het beeld kunnen krijgen van dat sprookje waarbij de schatkistbewaarder als de draak op de schat blijft zitten en rokend en sissend je benaderd als je de hand enkel al uitsteekt naar de schitterende gouden dukaten. Maar voorzitter dat zou een verkeerd beeld zijn van de schatkistbewaarder. Want voorzitter ezeltje strekje en de provinciale dukaten vloeien rijkelijk door de provincie.

Voorzitter dan blijft het beeld hangen dat het erg goed gaat met de Provincie.

Maar is dat de provincie met de hoofdletter P dus het Bestuur of met een kleine letter p, het grondgebied waar wij zo trots op zijn Limburg Laten we dat eens onder de loep nemen.

Laten we eens beginnen met de Provincie met een hoofdletter P, het bestuur. Voorzitter we zeiden al, er gaat veel goed en het lijkt een wel bijna een droomvlucht.

Financieel hebben wij al gesteld dat begroting van de schatbewaarder erg gunstig uit ziet, het niveau van amendement A1 wordt eindelijk weer bereikt.

De PVV begrijpt de keuzes om te komen tot meer investeringen i.p.v. subsidiering en de PVV onderschrijft dit. Revolverende fondsen en leningen zijn in onze ogen betere middelen dan subsidies. Echter voorzitter de PVV deelt ook de inschatting van de risico’s die hiermee gepaard gaan, en met name het risico dat door een verkeerde inschatting een financiering, of een fonds wordt afgeschreven, en daarmee feitelijk wordt teruggebracht tot een verkapte subsidie. Vandaar dat de PVV ieder voorstel, daar waarbij deze voorgelegd worden aan de Staten, net zoals wij dat tot nu toe gedaan hebben kritisch zullen bekijken en beoordelen.

Maar voorzitter wij hebben in deze wel vertrouwen in de S.I.S. 2.0 en zullen net als de schatbewaarder dit scherp in de gaten houden. (pag 28-29)

Voorzitter wat ons wel opvalt is dat als wij kijken naar de punt J op pag. 241 dan wordt in eerste instantie gesteld dat indien het niveau van de immunisatiereserve boven de 990 milj. komt dat dit in eerste instantie binnen de immunisatiereserve gehouden dient te worden. Maar in de zelfde regel wordt vervolgens voor gesorteerd op het eventueel weer uitgeven van deze gelden in 2019-2020.

Is dit de bedoeling van het college of is dit symbolica.

De PVV heeft reeds aangegeven dat voor de PVV het niveau van amendement A1 1,1 miljard leidend, en daarmee een ondergrens is.

Kan de schatkistbewaarder van deze coalitie toezeggen of het zijn intentie is voor de resterende coalitieperiode het niveau van amendement A1 aan te houden

Voorzitter dan nog een kleine verduidelijking, Ik neem dat de risicoreserve binnen de immunisatiereserve ad 19,73 milj. geen belasting is waarvan het college besluit deze te heffen, maar dat het besluit van het college is om deze op te heffen

Maar voorzitter zelfs enkel kijkende naar de begroting zien wij daar toch wel redenen om aan te nemen dat het niet alles goud is wat er blinkt.

Onze onbetrouwbare overheid in haar nieuwe samenstelling heeft al in de eerste weken een aantal mooie zaken in petto die voor Limburg en haar economie zwaar zullen uitpakken. Wij hebben al accijns en BTW verhogingen gehad en gezien wat deze deden voor met name het MKB in Limburg. Als paddenstoelen schoten de winkelcentra en tankstations uit de grond….. maar helaas aan de verkeerde kant van de grens van ons uit gezien… De winkelcentra in Limburg beginnen ondertussen aardig op een spookhuis te lijken….

Voorzitter de PVV verwacht dat dit college zich maximaal verzet tegen de verhoging van het 6% tarief naar 9% Wij hebben begrepen dat hier nog een motie voor langskomt zo dadelijk.

Een ander voorbeeld van onze onbetrouwbare overheid Asbest. Het blijft voor de PVV onverteerbaar dat burgers en bedrijven die volgens de regels notabene met een vergunning van de overheid hebben gebouwd nu door het rijk worden gestraft omdat ze de regels gevolgd hebben. Als villa volta draait de overheid om de Burger heen en worden de spelregels veranderd ten koste van de burger


Voorzitter wij willen aan de Portefeuillehouder vragen op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de voortgang van het project asbest en energie.

Want voorzitter volgens de mening van de PVV zien wij geen enkele versnelling, geen daadkracht, en is de voortgang veel te traag.

En Pardoes, pardon, voorzitter de PVV is nog steeds niet overtuigd dat het beleid daadwerkelijk een versnelling op gaat leveren of dat de verwachtingen van de koppeling tussen Asbest en Energie van de gedeputeerde überhaupt aangetoond kunnen worden. Wij verwachten van de portefeuillehouder dan ook op korte termijn een onderbouwing van de aannames middels resultaten van de portefeuillehouder Pardoes, Pardon Voorzitter, beleid moet ondersteunen en niet functioneren als een python.

Pardoes, pardon, voorzitter een ander mooi voorbeeld van onze onbetrouwbare overheid zijn de problemen met MAA

Voorzitter de PVV is mede initiatiefnemer en voorvechter van de verlenging van de startbaan naar de volledige lengte. Maar voorzitter door het geklungel onze mooie rijksoverheid is het nog maar de vraag of de fakir op zijn vliegend tapijt daar dadelijk niet pardoes in het gras beland…… Wij verwachten van de gedeputeerde niet minder dat hij zich maximaal inzet voor de verlenging van de startbaan en dat deze gerealiseerd wordt op een zo kort mogelijke termijn, conform afspraak.

Pardoes, pardon, Voorzitter in het kader van Pardoes de tovernar hebben wij wel nog een vraag over de Nedab kosten. In de staat lezen wij een jaarlijkse vermindering van de reservering voor de NEDAB kosten van 3 milj. Behalve in 2021 daar is slechts een vermindering van 2,75 milj. Hiermee is de begroting sluitend met een positief saldo van 163.000 euro. Betekend dit dat er in 2021 er minder kosten gemaakt worden of wordt er dan gewoon minder brandweer, luchtverkeersleiding, beveiliging, etc ingezet?

Pardoes, Pardon Voorzitter Door de AHRI procedure verschuilen divers Limburgse gemeentes zich als een geitje in de klok voor de Provincie die als een Wolf op de deur staat te kloppen. De PVV ziet de herindeling Landgraaf – Heerlen als het voorbeeld hoe het niet moet, Herindelingen dienen van onderop te komen en gemeenten moeten niet schichtig hoeven te worden als ze onderling streven naar meer samenwerking.

De PVV ziet het als een gemiste kans dat de provincie geen referendum heeft gehouden voor het besluit tot herindeling in de gemeenten Heerlen en Landgraaf. De PVV is dan ook blij met het initiatief van de Gemeente Landgraaf om op 22 november alsnog een referendum in Landgraaf te houden De PVV hoopt op een hoge opkomst en een duidelijke uitslag, deze zal in Den Haag door de kamer mee genomen moeten worden in haar besluit.

Pardoes, pardon, Voorzitter als we het dan toch over gemeenten hebben dan kunnen wij het schrille contrast niet ontkennen tussen de begroting van de Provincie en die van de Gemeenten.

Daar waar de kist van de provincie rijkelijk gevuld is lijken de gemeenten zwaar gebukt te gaan onder de lasten van de decentralisaties.

De PVV heeft bij herhaling gevraagd aan de portefeuillehouder 3d’s om een actievere rol te nemen in de problemen omtrent de jeugdzorg. Wij hebben al meermaals aangegeven dat dit natuurlijk de verantwoordelijkheid van de gemeenten is maar dat betekend niet dat wij het acceptabel vinden dat onze activistische gedeputeerde die trots is dat ze de decentralisaties in de portefeuille heeft ondertussen warmpjes binnen zit terwijl de kinderen buiten in de kou zitten tot ook het laatste zwavelstokje is opgebruikt voor dat kleine beetje hoop en warmte.

Pardoes, pardon, Voorzitter wij hebben de gedeputeerde 32 miljoen redenen gegeven om een actievere rol te spelen, zeker als we kunnen lezen dat de vraag toeneemt net als de tekorten bij de gemeenten. Dus voorzitter daar ga ik niet over is echt geen excuus.

Pardoes, Pardon, Voorzitter Wij lezen in de begroting 2018 dat er een aanvalsplan arbeidsmarkt komt. Vervolgens komt letterlijk 3 dagen voor de begrotingsbehandeling de knuppel uit de zak en komt op rode schoentjes een aanvalsplan “ zo werkt Limburg” aanzetten. Voorzitter dit is toch op zijn minst een erg ongelukkige timing, het persbericht hebben wij gezien, maar het stuk bevind zich waarschijnlijk nog in de Indische waterlelies.

Pardoes, pardon, Voorzitter als we kijken naar de eerste reacties die ons bereikten hierover dan kunnen wij deze eigenlijk samenvatten als: Provincie waar bemoei je je mee, hier ga je niet over. Dit is van gemeenten tot aan het UWV de toon zoals wij begrepen hebben.

De PVV vraagt zich dan ook af of de arbeidsmarktregio’s voldoende betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van dit plan, en hoe zit dit met het UWV? Is er voldoende draagvlak?

Wanneer kunnen wij hierover in debat, want de PVV heeft nog wel een aantal accenten die wij hierbij willen zetten.

Pardoes, pardon, Voorzitter De gedeputeerde gaat als het eerder uitgesprokene ook maar een kern van waarheid heeft wel erg hard het schip “de halve maan” in. Bij de jeugdzorg stellen daar ga ik niet over maar bij de arbeidsmarkt zeggen dat doe ik toch wel ook al ga ik er niet over….

Pardoes, Pardon, voorzitter, ik besef mij dat dit begint te lijken op het festival carnivale. Ook dat liedje herhaalt zich steeds en is moeilijk uit je hoofd te krijgen maar wij hopen toch echt dat dit nu toch echt eens begint te dagen en dat ook in de vogelrock eens het licht aan gaat.

Pardoes, Pardon, Voorzitter wij kunnen concluderen dat het niet de Provincie met de hoofdletter is waarmee het zo erg goed mee gaat…. Dan is het misschien die met de kleine letter p…….

Pardoes, pardon, Voorzitter ook dat is een Fata morgana…

Limburg komt in heel veel statistieken steevast in de bovenste gelederen voor. Onze criminaliteitscijfers zijn zo hoog als de pagode en met de recente schietpartijen in Blerick steken wij hier dit jaar vast en zeker met kop en schouders net als de lange Jan boven Amsterdam uit. Niet het uitzicht waar wij van willen genieten voorzitter……

De PVV onderschrijft daarom van harte de motie voor de lobby voor meer politie. De PVV vraagt hierbij expliciet ook aandacht voor de uitvoering van korpstaken en de dierenpolitie.

Pardoes, pardon, Voorzitter en ook qua arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, vergrijzing en gezondheid prijkt Limburg steevast in de bovenste regionen van de verkeerde kant van de statistiek. Wij hebben het gevoel dat Limburg met regelmaat het verkeerde wagentje te pakken heeft bij Joris en de draak en steevast als laatste aan te komt….

Pardoes, Pardon, Voorzitter

De PVV gelooft niet in sprookjes ook al kunnen wij ervan genieten. En in dit geval verkiest de PVV de Efteling boven Toverland, want voorzitter vanaf volgend jaar hoef je het mede dank zij de provincie voor de toegangsprijs niet meer te laten.


Tot zo ver in eerste instantie.