Begrotingsdebat 2020 Provinciale Staten van Limburg: bijdrage fractievoorzitter René Claassen

Statenvoorstel 2e afwijkingsrapportage 2019 en voorstel Programmabegroting 2020

Dank u wel voorzitter,

Financieel staan we er goed voor. En de conclusie van de afwijkings-rapportage is
dat er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie. Er is een
gezonde vermogenspositie. En dat zien we ook terug in het voorstel 2020. En als
het aan de PVV ligt blijft dat ook zo!

De PVV investeert bij uitstek in hoogwaardige, duurzame, banen. Banen die ook
krimp voorkómen, of op z’n minst vertragen. De PVV spreekt dan ook haar
waardering uit voor de borging van het investeringsklimaat en onze innovatiekracht
in de programmabegroting 2020. Deze twee belangrijke elementen zullen niet meer
bestaan als de immunisatie-reserve zou dalen of zelfs verdampen. De PVV leest en
ziet dat het de doelstelling van het college is dat de immunisatie-reserve na 4 jaar
op gelijk niveau zal zijn. Maar dat vindt de PVV niet voldoende. Immers, als ik nu
met 10 euro vier magnums kan kopen, is de kans groot dat dit over 4 jaar niet meer
lukt. We herhalen hier dan ook de eerder uitgesproken wens van de PVV dat de
lineaire reserve geïndexeerd wordt als correctie voor inflatie. Tevens verwacht de
PVV dat gezien de dalende marktrente het college nog meer zal inzetten op hoog
revolverend beleid. Wat is het standpunt van het college in deze, en hoe wilt zei dit
realiseren?

Dit gezegd hebbende voorzitter, wil de PVV enkele onderwerpen w voor het
voetlicht brengen en hebben veel vragen, maar minder motie’s, en ik adviseer het
college de vragen die gesteld worden goed bij te houden………

Wat betreft MAA, heeft de tijd ons ingehaald. We zullen later dit jaar ongetwijfeld
een goed debat voeren over de effecten van de overname van MAA. De PVV blijft
consistent over MAA. Wij zien MAA als een vliegwiel voor ons vestigingsklimaat en
daarmee ook voor onze economische architectuur. En ik vraag dan ook aan het
college: Is MAA voldoende gefaciliteerd m.b.t. tot de NEDAB? Zijn de 2.8 miljoen
die daar voor gereserveerd zijn toereikend? De PVV heeft nu liever het hele
verhaal in een keer op tafel dan stukje bij beetje.
Ik kan me zo voorstellen voorzitter, dat de rendabiliteit van MAA ook te maken heeft
met allerlei andere activiteiten om MAA veilig en verantwoord in de lucht te houden.
In die sfeer zien wij uw plannen graag tegemoet en vernemen graag vandaag hier
uw standpunt hierover.

Velen in dit huis zijn trots op alles wat de campussen teweeg brengen. Dat gevoel
van trots deelt de PVV fractie! Een duurzame investering op de ingeslagen weg ligt
voor de hand. De campussen zijn de kennis-hubs van Limburg. Van Nederland
zelfs. Dat moeten we koesteren en uitbouwen.

Maar niet alles is Hosanna. En ik geef nu hier een exemplarisch voorbeeld waar de
verbinding van projecten en onderwijs/arbeidsmarkt echt beter kan.
In de afwijkingsrapportage op pagina 17 wordt gerapporteerd over de voortgang
van Techruption.
Hieruit blijkt dat het opzetten van een structuur rondom het thema Meten (LIME) en
Centre voor Big Data Statistics) en de samenwerking binnen CBDS goed verloopt.
Rare opmerking. Ik mag hopen dat de samenwerking binnen één entiteit goed
verloopt. En ja, voorzitter, In het algemeen kan gesteld worden dat het opzetten
van structuren voor programma’s altijd wel goed lopen. Daar zijn “we” sterk in.

Echter voorzitter, in de programmabegroting 2020 wordt een groot euvel zichtbaar.
We zien enorme discrepanties tussen de verwachtingen en de realisatie van het
project Techruption. Met name maken we ons zorgen over de aantallen studenten
en de inbreng van het onderwijs in de school en in de praktijk. Onderwijs in school
en in de praktijk is gebaat bij wederkerigheid. De PVV heeft haar best gedaan om
te doorgronden wat de plannen van het college zijn om deze impasse te
doorbreken, maar echt concrete en meetbare maatregelen kunnen wij niet
ontdekken.
Kan het college überhaupt aangeven wat precies de oorzaak is van het laag aantal
deelnemende studenten? En welke “soort” studenten worden er eigenlijk verwacht?
Welke interventies zijn reeds gedaan, zowel binnen Techruption als ook bij de
deelnemende onderwijsinstellingen?
En wat denkt het college te kunnen doen om participatie van studenten bij dit soort
projecten te verbeteren? Voorziet het college dat op korte termijn subsidies
ingetrokken worden? Indien nee, hoe definieert het college het kantelpunt dat leidt
tot het intrekken van subsidies? De PVV vindt dat OOK binnen de portefeuille
Onderwijs en arbeidsmarkt, deze uitdagingen expliciet opgenomen zouden moeten
worden. Misschien in uw eerste termijn een kans om op alle bovenstaande vragen
helderheid te geven?

En dan de sociale agenda voorzitter, de parel in de begroting,

Sterker dan voorheen staat dit onderwerp op de kaart. Belangrijke aspecten en
idealen waar de PVV voor staat zien we hier in terug. Waar we als PVV nog blijer
van worden is dat de sociale agenda nu uitgevoerd wordt onder het adagium “niet
meer denken, maar doen”!

8 miljoen euro’s zijn tijdens vorige periode uitgegeven aan alleen maar onderzoek.
Gelukkig wordt er nu vooral ingezet op daden verrichten. Voorzitter, de PVV zal
deze uitdaging die het college zich heeft opgelegd, kritisch volgen. Met name op
aspecten van veilig wonen en leven voor onze ouderen. Dat het college zich inzet
om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Veilig en autonoom!
Technologische middelen kunnen hierbij een waardevolle bijdrage leveren. Die
middelen zijn er. Laten we er meer dan nu gebruik van maken. We roepen het
college dan ook op om het aspect van zorg-technologische toepassingen op te
nemen als voorwaarde voor toekomstige plannen.

Waar de PVV ook enthousiast van wordt is dat handhaving eindelijk een smoel
begint te krijgen. Met name de samenwerking in buitengebieden zien we nu dat de
provincie zich in een regierol manoeuvreert tussen gemeenten en rijk. Met als
ultiem doel om op een slimme manier met middelen en mensen eindelijk te kunnen
handhaven m.b.t. milieudelicten bijvoorbeeld. Hier wordt Limburg veiliger van. Dat
er nu eindelijk wordt ingezet om vergaande samenwerking stemt ons tevreden.
Ieder vanuit een eigen rol en eigen kracht! Wat ons betreft mag het college zich de
rol van Haarlemmer oliemannetje nog meer toe eigenen. Misschien kan dit college
de samenwerking zoeken met ons omliggende provincies. Wij denken dan in eerste
instantie aan Brabant en Gelderland.
Maar we zien nog een uitdaging, het duurt gemiddeld 30 minuten voordat de politie
aanwezig kan zijn bij problemen in de afgelegen bosgebieden, zo konden we
recent in de krant lezen. Er bestaan een programma Groene - WBE-boa’s Limburg.
(wild beheer eenheden). Onze vraag is, is het college hiervan op de hoogte en zo
ja, wat is hun standpunt ten aanzien van het starten met een pilot met twee wild
beheer eenheden met 2 nieuwe BOA’s?

Voorzitter, ik kan kort zijn over de stedelijke ontwikkeling en Limburgse Centra.
Afgelopen periode is er heel veel geïnvesteerd op dit thema. En volgens de PVV
hebben enkele steden cumulatief veel geld opgehaald bij de provincie. De
toekomstige plannen bieden niet veel hoop op verbetering. Simpelweg omdat de
plannen volgens de PVV niet goed ingekaderd zijn. Dat moet beter. En naar
aanleiding van het debat over dit onderwerp in de vakcommissie zien we dat het
college bereid is te komen tot een soort van toetsplan om tot de juiste keuzen te
komen. Een prima eerste beweging naar een goed concept.

Wat betreft “logistiek Limburg” hebben we enkele vragen aan het college voorzitter:

Na 8 jaar minimale investering in ons wegennetwerk en kunstwerken had de PVV
een robuustere begroting verwacht. Niet in de laatste plaats omdat er forse
achterstanden zijn ontstaan in groot onderhoud. Wat de PVV betreft zou elke cent
van de provinciale opcenten daar de komende periode voor gebruikt moeten
worden. Is het college dit met de PVV eens?

Is de verbinding Weert - Hamont in de toekomst kostendekkend, gezien er ingezet
wordt op elektrificatie en een intensivering van de spoorbeveiliging?

Wordt de elektrificatie tussen Heerlen en de grens met Duitsland daadwerkelijk in
2019 gerealiseerd?

De voortgaande dieselexploitatie op de Maaslijn is volgens het college een
substantiële kostenpost. Het college gaat in gesprek met Arriva om de schade te
beperken. De vraag van de PVV aan het college is dan ook, of er al schade
geleden is? En hoe hoog die schade is.

We komen er niet onderuit voorzitter om het onderwerp Milieu, Natuur en
duurzaamheid te benoemen. Een onderwerp dat als een zwaard van Damocles
boven ieder project hangt, en dat de keuzen die nu gemaakt wordt, volgens de
PVV, valselijk worden beïnvloed.

Ook hier heeft de tijd ons ondertussen ingehaald. De PVV vindt al langer dat we
een PAS OP DE PLAATS moeten maken, gelukkig zien we dat steeds meer
organisaties deze overtuiging ook omarmen.
Want voorzitter, Nederland zit op slot, Limburg zit op slot. Nederland en de
provincies weten geen raad met de effecten van hun eigen regelgeving en dreigen
realiteit en gezond verstand te verliezen, om maar dwangmatig aan de idioterie van
regels van Brussel te voldoen. En voor welk effect? Zijn we als Nederland, een
geografisch speldenknopje van de wereld, een postzegeltje in Europa, echt bereidt
onze economie te slopen voor een extreem marginaal effect? En voorzitter, heeft
het college zicht op wat dit de burger allemaal kost? De gewone man, de
metselaar, de boeren en andere ondernemers? En wat zijn de effecten op de
plattelandsontwikkeling?

Ik heb eerder aangegeven dat de PVV voorstander is van maatregelen. Maar wel
met gezond realisme. Met boerenverstand als u wil. De PVV wil graag inzetten op
goed onderhouden natuurgebieden. Maar ook op gezond agrarisch
ondernemerschap. Een ondernemerschap waar we als Limburgers ook trots op
mogen zijn. Zij voeden onze monden! We willen daarnaast ook inzetten op goede
en handhaafbare regelgeving. Realistische regelgeving ook, die recht doet aan wat
omliggende landen aan maatregelen nemen.

De begroting rept er over dat “zaken” (wat is dit dan precies) opnieuw moeten
worden beoordeeld (en dat kost geld), en er moet meer geld naar PAS onderzoek.
Meer Meer Meer geld dat door diezelfde burger opgehoest moet worden.
Voorzitter, dit onderwerp biedt de PVV dan ook gelegenheid het college te
bevragen naar de stand van zaken rondom de aangenomen motie rondom de
windturbines bij Bohnesol. Welke stappen heeft het college al genomen richting
Duitsland? Wanneer wordt die GMER nu uitgevoerd? Zijn de omwonenden al op
juiste manier geïnformeerd?

Voorzitter, iedereen met gezond verstand ziet en voelt dat dit zo niet verder kan. In
lijn met de landelijke visie op dit debacle stellen we dan ook voor om de regels los
te laten, te verwerpen. En roepen het college op zich actief op te stellen richting het
Rijk maar ook binnen hun eigen beleidskaders zo te acteren dat, de aantallen
N2000 gebieden worden gereduceerd, de grenswaarden voor bijvoorbeeld Stikstof
en PFAS gelijk te trekken met onze buurlanden en ideologische projecten waarvan
we eigenlijk weten dat het water naar de maas dragen is, te stoppen. Wilt u dat
voor de limburgers doen college?

Positief Afsluiten heb ik geleerd voorzitter, dus, “keep up the good spirit college!”,

Onze fractie zal dit zeker ook doen en voortvarend doorgaan met Vernieuwend
Verbinden, maar altijd met een kritische blik, soms met de hart op de tong, met als
doel recht te doen aan de belangen van onze burgers, zoeken naar doelmatigheid,
haalbaarheid en draagvlak in een extraparlementaire vorm. Een vorm die vraagt
dat het college goed luistert naar de visie en wensen van de provinciale staten. We
spreken de wens uit dat de programmabegroting 2020 dan ook echt een voorstel is,
ruimte biedend aan vernieuwende inzichten die leiden tot vernieuwend
beleid………