Begrotingsdebat 2020 Provinciale Staten van Limburg: bijdrage fractievoorzitter René Claassen

Statenvoorstel 2e afwijkingsrapportage 2019 en voorstel Programmabegroting 2020

 

Dank u wel voorzitter,                                                                                                                                                

Financieel staan we er goed voor. En de conclusie van de afwijkings-rapportage is dat er onveranderd sprake blijft van een gezonde financiële positie. Er is een gezonde vermogenspositie. En dat zien we ook terug in het voorstel 2020. En als het aan de PVV ligt blijft dat ook zo!

 

                                                                                                                                                                                                                  

De PVV investeert bij uitstek in hoogwaardige, duurzame, banen. Banen die ook krimp voorkómen, of op z’n minst vertragen. De PVV spreekt dan ook haar waardering uit voor de borging van het investeringsklimaat en onze innovatiekracht in de programmabegroting 2020. Maar deze twee belangrijke elementen zullen niet meer bestaan als de immunisatie-reserve zou dalen of zelfs verdampen. De PVV leest en ziet dat het de doelstelling van het college is dat de immunisatie-reserve na 4 jaar op gelijk niveau zal zijn. Maar dat vindt de PVV niet voldoende. Immers, als ik nu met 10 euro vier magnums kan kopen, is de kans groot dat dit over 4 jaar niet meer lukt. We herhalen hier dan ook de eerder uitgesproken wens van de PVV dat de lineaire reserve geïndexeerd wordt als correctie voor inflatie. Tevens verwacht de PVV dat gezien de dalende marktrente het college nog meer zal inzetten op hoog revolverend beleid. Wat is het standpunt van het college in deze, en hoe wilt zij dit realiseren?

Dit gezegd hebbende voorzitter, wil de PVV enkele onderwerpen voor het voetlicht brengen en hebben veel vragen, maar minder moties, en ik adviseer het college de vragen die gesteld worden goed bij te houden………

Wat betreft MAA, heeft de tijd ons ingehaald. We zullen later dit jaar ongetwijfeld een goed debat voeren over de effecten van de overname van MAA. De PVV blijft consistent over MAA. Wij zien MAA als een vliegwiel voor ons vestigingsklimaat en daarmee ook voor onze economische architectuur. En ik vraag dan ook aan het college: Is MAA voldoende gefaciliteerd m.b.t. tot de NEDAB? Zijn de 2.8 miljoen die daarvoor gereserveerd zijn toereikend? De PVV heeft nu liever het hele verhaal in een keer op tafel dan stukje bij beetje.

Ik kan me zo voorstellen voorzitter, dat de rendabiliteit van MAA ook te maken heeft met allerlei andere activiteiten om MAA veilig en verantwoord in de lucht te houden. In die sfeer zien wij uw plannen graag tegemoet en vernemen graag vandaag hier uw standpunt hierover.

Velen in dit huis zijn trots op alles wat de campussen teweegbrengen. Dat gevoel van trots deelt de PVV-fractie!  Een duurzame investering op de ingeslagen weg ligt voor de hand. De campussen zijn de kennis-hubs van Limburg. Van Nederland zelfs. Dat moeten we koesteren en uitbouwen.

Maar niet alles is Hosanna. En ik geef nu hier een exemplarisch voorbeeld waar de verbinding van projecten en onderwijs/arbeidsmarkt echt beter kan.

In de afwijkingsrapportage op pagina 17 wordt gerapporteerd over de voortgang van Techruption.

Hieruit blijkt dat het opzetten van een structuur rondom het thema Meten (LIME) en Centre voor Big Data Statistics) en de samenwerking binnen CBDS goed verloopt. Rare opmerking. Ik mag hopen dat de samenwerking binnen één entiteit goed verloopt. En ja, voorzitter, In het algemeen kan gesteld worden dat het opzetten van structuren voor programma’s altijd wel goed lopen. Daar zijn “we” sterk in.

Echter voorzitter, in de programmabegroting 2020 wordt een groot euvel zichtbaar. We zien enorme discrepanties tussen de verwachtingen en de realisatie van het project Techruption. Met name maken we ons zorgen over de aantallen studenten en de inbreng van het onderwijs in de school en in de praktijk. Onderwijs in school en in de praktijk is gebaat bij wederkerigheid. De PVV heeft haar best gedaan om te doorgronden wat de plannen van het college zijn om deze impasse te doorbreken, maar echt concrete en meetbare maatregelen kunnen wij niet ontdekken.

Kan het college überhaupt aangeven wat precies de oorzaak is van het laag aantal deelnemende studenten? En welke “soort” studenten worden er eigenlijk verwacht? Welke interventies zijn reeds gedaan, zowel binnen Techruption als ook bij de deelnemende onderwijsinstellingen?

En wat denkt het college te kunnen doen om participatie van studenten bij dit soort projecten te verbeteren? Voorziet het college dat op korte termijn subsidies ingetrokken worden? Indien nee, hoe definieert het college het kantelpunt dat leidt tot het intrekken van subsidies? De PVV vindt dat OOK binnen de portefeuille Onderwijs en arbeidsmarkt, deze uitdagingen expliciet opgenomen zouden moeten worden. Misschien in uw eerste termijn een kans om op alle bovenstaande vragen helderheid te geven?

En dan de sociale agenda voorzitter, de parel in de begroting,

Sterker dan voorheen staat dit onderwerp op de kaart. Belangrijke aspecten en idealen waar de PVV voor staat zien we hierin terug. Waar we als PVV nog blijer van worden is dat de sociale agenda nu uitgevoerd wordt onder het adagium “niet meer denken, maar doen”! 

8 miljoen euro’s zijn tijdens vorige periode uitgegeven aan alleen maar onderzoek. Gelukkig wordt er nu vooral ingezet op daden verrichten. Voorzitter, de PVV zal deze uitdaging die het college zich heeft opgelegd, kritisch volgen. Met name op aspecten van veilig wonen en leven voor onze ouderen. Dat het college zich inzet om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Veilig en autonoom! Technologische middelen kunnen hierbij een waardevolle bijdrage leveren. Die middelen zijn er. Laten we er meer dan nu gebruik van maken. We roepen het college dan ook op om het aspect van zorgtechnologische toepassingen op te nemen als voorwaarde voor toekomstige plannen.

Waar de PVV ook enthousiast van wordt is dat handhaving eindelijk een smoel begint te krijgen. Met name de samenwerking in buitengebieden zien we nu dat de provincie zich in een regierol manoeuvreert tussen gemeenten en rijk. Met als ultiem doel om op een slimme manier met middelen en mensen eindelijk te kunnen handhaven m.b.t. milieudelicten bijvoorbeeld. Hier wordt Limburg veiliger van. Dat er nu eindelijk wordt ingezet om vergaande samenwerking stemt ons tevreden. Ieder vanuit een eigen rol en eigen kracht! Wat ons betreft mag het college zich de rol van Haarlemmer oliemannetje nog meer toe eigenen. Misschien kan dit college de samenwerking zoeken met ons omliggende provincies. Wij denken dan in eerste instantie aan Brabant en Gelderland. Voorzitter, om de ingeslagen richting van het college verder te ondersteunen willen we het college vragen om doormiddel van een proefproject de haalbaarheid te onderzoeken om Boa’s in te zetten ter ondersteuning van de Wildbeheereenheid, de zogenaamde WBE’s.

Voorzitter, ik kan kort zijn over de stedelijke ontwikkeling en Limburgse Centra. Afgelopen periode is er heel veel geïnvesteerd op dit thema. En volgens de PVV hebben enkele steden cumulatief veel geld opgehaald bij de provincie. De toekomstige plannen bieden niet veel hoop op verbetering. Simpelweg omdat de plannen volgens de PVV niet goed ingekaderd zijn. Dat moet beter. En naar aanleiding van het debat over dit onderwerp in de vakcommissie zien we dat het college bereid is te komen tot een soort van toetsplan om tot de juiste keuzen te komen. Een prima eerste beweging naar een goed concept.

Wat betreft “logistiek Limburg” hebben we enkele vragen aan het college, voorzitter:

Na 8 jaar minimale investering in ons wegennetwerk en kunstwerken had de PVV een robuustere begroting verwacht. Niet in de laatste plaats omdat er forse achterstanden zijn ontstaan in groot onderhoud. Wat de PVV betreft zou elke cent van de provinciale opcenten daar de komende periode voor gebruikt moeten worden. Is het college dit met de PVV eens?

Is de verbinding Weert - Hamont in de toekomst kostendekkend, gezien er ingezet wordt op elektrificatie en een intensivering van de spoorbeveiliging?

Wordt de elektrificatie tussen Heerlen en de grens met Duitsland daadwerkelijk in 2019 gerealiseerd?

De voortgaande dieselexploitatie op de Maaslijn is volgens het college een substantiële kostenpost. Het college gaat in gesprek met Arriva om de schade te beperken. De vraag van de PVV aan het college is dan ook, of er al schade geleden is? En hoe hoog die schade is.

We komen er niet onderuit voorzitter om het onderwerp Milieu, Natuur en duurzaamheid te benoemen. Een onderwerp dat als een zwaard van Damocles boven ieder project hangt, en dat de keuzen die nu gemaakt wordt, volgens de PVV, valselijk worden beïnvloed. 

Ook hier heeft de tijd ons ondertussen ingehaald. De PVV vindt al langer dat we een PAS OP DE PLAATS moeten maken, gelukkig zien we dat steeds meer organisaties deze overtuiging ook omarmen.

Want voorzitter, Nederland zit op slot, Limburg zit op slot. Nederland en de provincies weten geen raad met de effecten van hun eigen regelgeving en dreigen realiteit en gezond verstand te verliezen, om maar dwangmatig aan de idioterie van regels van Brussel te voldoen. En voor welk effect? Zijn we als Nederland, een geografisch speldenknopje van de wereld, een postzegeltje in Europa, echt bereidt onze economie te slopen voor een extreem marginaal effect? En voorzitter, heeft het college zicht op wat dit de burger allemaal kost? De gewone man, de metselaar, de boeren en andere ondernemers? En wat zijn de effecten op de plattelandsontwikkeling?

De PVV heeft eerder aangegeven dat zij voorstander is van maatregelen. Maar wel met gezond realisme. Met boerenverstand als u wilt. De PVV wilt graag inzetten op goed onderhouden natuurgebieden. Maar ook op gezond agrarisch ondernemerschap. Een ondernemerschap waar we als Limburgers ook trots op mogen zijn. Zij voeden onze monden! We willen daarnaast ook inzetten op goede en handhaafbare regelgeving. Realistische regelgeving ook, die recht doet aan wat omliggende landen aan maatregelen nemen.  

De begroting rept er over dat “zaken” (wat is dit dan precies) opnieuw moeten worden beoordeeld (en dat kost geld), en er moet meer geld naar PAS onderzoek. Meer Meer Meer geld dat door diezelfde burger opgehoest moet worden. Voorzitter, dit onderwerp biedt de PVV dan ook gelegenheid het college te bevragen naar de stand van zaken rondom de aangenomen motie rondom de windturbines bij Böhnesol. Welke stappen heeft het college al genomen richting Duitsland? Wanneer wordt die GMER nu uitgevoerd? Zijn de omwonenden al op juiste manier geïnformeerd?

Voorzitter, iedereen met gezond verstand ziet en voelt dat dit zo niet verder kan. In lijn met de landelijke visie op dit debacle stellen we dan ook voor om de regels los te laten, te verwerpen. En roepen het college op zich actief op te stellen richting het Rijk maar ook binnen hun eigen beleidskaders zo te acteren dat, de aantallen N2000 gebieden worden gereduceerd, de grenswaarden voor bijvoorbeeld Stikstof en PFAS gelijk te trekken met onze buurlanden en ideologische projecten waarvan we eigenlijk weten dat het water naar de maas dragen is, te stoppen. Wilt u dat voor de Limburgers doen college? 

Positief Afsluiten heb ik geleerd voorzitter, dus,  “keep up the good spirit college!” ,

Onze fractie zal dit zeker ook doen en voortvarend doorgaan met Vernieuwend Verbinden, maar altijd met een kritische blik, soms met het hart op de tong, met als doel recht te doen aan de belangen van onze burgers, zoeken naar doelmatigheid, haalbaarheid en draagvlak in een extraparlementaire vorm. Een vorm die vraagt dat het college goed luistert naar de visie en wensen van de provinciale staten. We spreken de wens uit dat de programmabegroting 2020 dan ook echt een voorstel is, ruimte biedend aan vernieuwende inzichten die leiden tot vernieuwend beleid………