Maidenspeech Bart Megens

Voorzitter, Mijn maidenspeech gaat over een van de meest besproken onderwerpen van dit moment; “de energie transitie”. Een transitie waar we nog lang niet klaar mee zijn. En waar Provinciale Staten nog vaak over zullen gaan spreken. De transitie die ons is opgelegd door den Haag en Brussel, het verdrag van Parijs


Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de PVV niet achter de doelstelling van Parijs staat. Het betekent voor onze inwoners en bedrijven onnodige hoge kosten. Voorzitter betekent dit dat de PVV helemaal tegen energiemaatregelen is? Nee voorzitter, de PVV is van mening dat zaken die voldoen aan de voorwaarden: haalbaar, betaalbaar en die op draagvlak kunnen rekenen, onze steun hebben. Dus voorzitter, maatregelen die renderen zonder dat er subsidie nodig is denk aan zonnepanelen op daken, die in 6 a 7 jaar terug verdiend zijn.

Voorzitter de PVV begrijpt dat onze fossiele brandstoffen op termijn uitgeput en op raken, dat we moeten innoveren en verduurzamen is dan ook duidelijk. Maar voorzitter wij moeten innoveren en zorgen voor nieuwe energiebronnen zoals: Power to gas en waterstof. Want zonne-energie en wind zijn niet genoeg.

De PVV durft dan ook groter te denken aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen die de TU Delft onderzoekt op het gebied van gesmolten zout reactoren. Voorzitter, uit den haag hebben we een dwingende opgave in Limburg gekregen waaraan we als provincie Limburg zullen moeten voldoen. Limburg loopt op dit moment nog ver achter blijkt uit het rapport van de zuidelijke rekenkamers uit 2018 wat nu voor ons ligt.

De PVV vraagt zich dan ook af; hoever liggen we precies achter, is het rapport nog actueel, het ligt per slot van rekening al een tijdje? Gaan we de taakstelling in Limburg halen, of wordt er een verdubbelaar van uit Den Haag doorgedrukt? Hoe kijkt het college naar de conclusies en aanbevelingen uit het rapport?

Voorzitter, de Provinciale Staten wordt gevraagd om ruimte te bieden aan het college van GS. De PVV wil dat hierbij wel dat het college de voorwaarden haalbaar, betaalbaar en draagvlak blijft hanteren. Zeker in een grensprovincie als Limburg is het van belang om onze Limburgse inwoners en bedrijven geen grote onrendabele investeringen te laten doen. De rekening moet betaalbaar en verantwoord blijven en zal evenredig verdeeld moeten worden. Anders wordt na de stikstof de CO2 problematiek dit het nieuwe slot op de Limburgse economie.

Voorzitter, in de commissie MD van 13 september jongstleden heeft gedeputeerde een toezegging gedaan om te komen tot een PES. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer de woordvoerders hierin een eerste keer worden meegenomen? Wij gaan ervan uit dat conform het college programma ook hier het adagium: haalbaar betaalbaar en draagvlak wordt gehanteerd.

Voorzitter, Haalbaar, Betaalbaar en draagvlak; voor tienduizenden Euro’s aan aanpassingen doorvoeren voor een gasloze woning, valt wat de PVV betreft niet onder haalbaar, betaalbaar en draagvlak…. Voorzitter het opofferen van kostbare landbouwgrond en het van hun erven verdrijven van boeren zoals de Rijksoverheid wil in het kader van de PAS problematiek is volgens de PVV ook onwenselijk, Wij hechten eraan onze kostbare landbouwgronden te beschermen, dit betekend dat wij voor dubbelgrondgebruik willen gaan, de ruimte op daken, parkeerplaatsen en overige gebouwen moet eerst gebruikt worden.

Voorzitter hoe gaat het college het dubbelgrondgebruik vastleggen? Komt er een zonneladder na het voorbeeld in de motie Dik-faber? Zo ja, wanneer kunnen wij deze verwachten of vaststellen?

Voorzitter het college is bezig met het uitvoeren van de PVV-motie om te komen tot een bindend referendum, maar heeft nog geen thema dat gebruikt kan worden voor een eerste referendum. De PVV is van mening dat het referendum gebruikt kan worden voor het meten of er daadwerkelijk draagvlak onder de bevolking is voor enorme zon- en windparken.

Tot slot voorzitter, De taakstelling of beter gezegd het aandeel dat Limburg krijgt in de energietransitie is dat inmiddels bekend? Klopt het nog steeds dat het een inspanning wordt en geen harde taakstelling zoals die voorheen gold bij het aandeel windenergie.

Tot zover voorzitter