Inbreng begrotingsronde 6 november 2020

Voorzitter,


De PVV-fractie was verheugd om te lezen, dat naar aanleiding van een vraag van onze fractie over de kosten van de schriftelijke vragenronde, de ambtenaren de gevraagde inspanning prima in hun daarvoor toegekende uren kunnen doen. Geen overwerk voor hen.

Maar het is volgens ons ook plezierig werk. Immers, sommige antwoorden op sommige vragen moeten intern toch leiden tot hilariteit. Zoals de vraag: “..welke betekenis geeft het college aan; in gemeenschappelijkheid innoveren”. En het antwoord dan is “samen dingen beter doen”. Je moet het maar verzinnen……..

Deze werkdruk staat overigens in schril contrast tot diegene die onder de corona-maatregelen, geen werk meer hebben of juist het werk niet meer gebolwerkt krijgen om bijvoorbeeld adequate en veilige zorg te kunnen bieden. Is het mogelijk college, dat daar waar binnen het ambtelijk apparaat nog uurtjes open staan, deze een bijdrage kunnen leveren als mantelzorger of helpende in de zorg?

Voorzitter, tijdens dit begrotingsdebat blikken we als fractie kort terug en met goede moed vooruit.


Als we terugblikken heeft onze fractie enkele vragen, en we pikken er een paar dingen uit:

Zoals u weet hebben we met elkaar afgesproken voorzitter, dat we de immunisatiereserve op pijl houden, sterker nog deze corrigeren met de inflatie. In de begroting zien we gebeuren dat de immunisatiereserve onder het startniveau uitkomt. Hoe is het college van plan dit te gaan corrigeren? In de programmabegroting 20-21 wordt dit onze fractie niet duidelijk. Graag daarover uw inzicht en visie.

 In de afwijkingsrapportage op pagina 78 wordt gerept over een verhoogde kapitaalinjectie in RUD ZL. In de diverse commissievergaderingen heeft de PVV hierover al haar zorgen geuit. Is het college van GS tevreden over het functioneren van de RUD-ZL? Kan het college aangeven waar intern nog beter op gestuurd kan worden?  In de rapportage wordt gesproken over “aangegane verplichtingen.”    Over welke aangegane verplichtingen gaat het in de financiële toelichting, en welke meetbare resultaten verwacht het college van deze investering?

 Op pagina 89 punt 311 voorzitter, wordt gesproken over het GS-onderzoek concernstaf. Kunt u ons geheugen nog eens opfrissen wat de doelstellingen zijn van dit onderzoek? En …….Wat zijn tot nu toe de resultaten van dit onderzoek? En wie is die concern-controller eigenlijk? Is deze functie ingevuld na een aanbestedingsronde en hoe ziet de onkostenvergoeding uit? Maandelijks loon, of uurtje factuurtje? Graag hier een toelichting op.


En nu het vooruit kijken voorzitter.

Veel mensen van jong tot oud ervaren vooruitkijken momenteel als een last. Veel onzekerheden over de nabije toekomst, grotere onzekerheden op de langere termijn. Onzekerheden op financieel gebied, maar bovenal op sociaal gebied. Vervreemding van de omgeving en van elkaar overkomt steeds meer mensen.

Er is veel aandacht vanuit de overheden, en ook onze provinciale overheid voor de diverse doelgroepen die zorg en aandacht nodig hebben. De provincie doet wat zij kan. Of direct zelf, initiatieven te ontplooien door het naar voren halen van projecten en projectgelden, investeren in cultuuraangelegenheden, en verschuiving van prioriteiten binnen de sociale agenda. Maar bovenal als intermediair tussen hogere en lagere overheden als belangenbehartiger voor het MKB en ZZP’rs.

Daar staat tegenover dat we als PPV zien dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen. Bijvoorbeeld mensen die na het doormaken van een COVID19 besmetting lang sluimerende klachten houden zoals; vermoeidheid, smaak-en geurverlies en het beangstigend vinden om weer hun sociale contacten te gaan onderhouden.

Mensen die te “goed” zijn om in aanmerking te komen voor zorg uit de 1e lijn (herstelzorg) maar net niet geheel zelfstandig hun activiteiten weer kunnen oppakken.

Voor deze groep zou er meer aandacht moeten zijn. De PVV-fractie dient hiervoor een motie in, die erin voorziet een samenwerking op te zetten tussen de organisaties vanuit het sportkader,  ………met als doel om een “fitheidstraject” op te zetten waarbij we mensen en middelen die door de coronamaatregelen nu onbenut blijven slim inzetten. En als bijvangst, daarmee ook de reguliere zorg ontlasten.

Voorzitter, door de keuzes gemaakt in de programmabegroting op het gebied van “investeren in technologische innovaties” en “investeren in arbeidsgelegenheid, vooral voor lager opgeleiden” en de focus in de begroting op Leven Lang Ontwikkelen (voorheen leven lang leren), ontstaat er volgens onze fractie een paradox, …………een paradox die bijdraagt aan het vergroten van de kloof tussen kansarm en kansrijk kunnen zijn.

Als PVV vinden we dat je wel kunt investeren in technologische innovaties als in de arbeidsmarkt, maar dat dit niet kan zonder oog te hebben voor hen die niet meer kunnen dan ze momenteel doen.

Voorzitter, voor een grote groep mensen, zeker onder lager opgeleiden geldt, dat het kunnen bijbenen en het leven lang ontwikkelen niet meer tot mogelijkheden behoort….. ook al zou men dit willen……

Diverse onderzoeksbronnen zoals die van het TNO, Bruegel/ZEW, SER, of onderzoekers zoals Went et all. (2015) waarschuwen voor de zogenaamde Skills-bias en competentie-dualisering. Technologische innovaties leiden er vaak toe dat de minder complexe handelingen overgenomen kunnen worden door diezelfde technologie, terwijl de meer complexe handelingen mensenwerk blijft, maar wel uitgevoerd door mensen die steeds hoger opgeleid dienen te zijn, wat leidt tot baanpolarisatie. Het uitgangsprincipe; dat iedereen in staat is om te blijven ontwikkelen geldt voor een belangrijk deel van de bevolking niet. De vraag derhalve is, draagt het beleid van de Provincie …..onbedoeld….., bij aan het ontstaan van baanpolarisatie? En houden we genoeg rekening met die doelgroep die de vertechnisering van de maatschappij niet kan bijbenen? De PVV vindt dat dit ook de uitgangspunten van het collegeprogramma raakt.

Om de negatieve effecten van het investeren in technologie op het willen investeren in meer banen voor lager opgeleiden onder de aandacht te brengen dient de PVV-fractie dan ook een motie in. 

Dan voorzitter, nog enkele aspecten uit de duurzaamheidsagenda.

Wat is nu eigenlijk de rol van Provinciale staten bij de PES en welke rol speelt de burger via de gemeenteraden nu eigenlijk? De PVV ziet gebeuren dat …..door allerlei klimaatakkoorden en Ugendas, die vooral gebaseerd op kennis van toen, waar men nu nog steeds omwille van klimaatadepten tegen beter weten in aan vast blijft houden, ……gemeenteraden en Staten buitenspel worden gehouden. De nieuwe omgevingswet voorziet er gelukkig in dat draagvlak onder de bevolking een belangrijke pijler zou moeten zijn. Als PVV-fractie willen we helderheid nu aan de voorkant hoe de besluitvorming op democratische wijze, dus met inspraak van volksvertegenwoordigers en burgers ingericht wordt. Daarvoor dienen we dan ook een motie in, die hierover helderheid moet verschaffen, en de door henzelf toegekende autonome rol van colleges een halt moet toeroepen. En zou hier het referendum een belangrijke rol moeten spelen? Het opwekken van duurzame energie zou per definitie referendabel zou moeten zijn.

En ja, eindelijk staat kernenergie weer in het stralend middelpunt van de energietransitie. En gelukkig maar, geen enkel zwartgeblakerd veld met zonnepanelen, geen enkele horizonvervuilende windturbine kan op tegen deze vorm van duurzame energie. Zelfs de grootste klimaatadept dhr Timmermans, is om. Kunnen we voorzitter dan nu ook niet echt doorpakken op dit dossier? Kunnen we al de groene futiliteiten zoals ze in de Ressen en Pes staan niet secundair maken en gewoon echt daadkrachtig onderzoeken of we op korte termijn kernenergie kunnen implementeren? En via het Rijk ons hard maken om bijvoorbeeld op locatie Clauscentrale, waar zo’n beetje alle infrastructuur reeds voorhanden is, te starten met het opwekken van kernenergie? Hiervoor dienen we een motie in voorzitter. Tijd voor een krachtig statement richting het Rijk.

En voorzitter, als onderdeel van de energietransitie wordt ook hier in huis gesproken over alternatieve warmtebronnen en geothermie, maar is recent in Limburg niet echt een succes gebleken. Veel meer gefundeerd onderzoek is nodig naar bestendigheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van deze alternatieven. Ook hiervoor zullen we als PVV een motie indienen.


Kortom voorzitter,

Wat de PVV betreft wordt het een zinvol jaar….. ondanks alles,. Met oog voor elkaar, de wil om het voor elkaar goed te doen. Aan de PVV zal het niet liggen, we helpen graag nu en in de toekomst de juiste keuzen te maken……