Schriftelijke vragen Miljoenenlijn

Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Maastricht, 07-01-2023

Betreft: Miljoenenlijn

Geacht college,
In het artikel van 1Limburg: Erfgoedvereniging: ‘ Prorail wil Miloenenlijn aantasten’
Leest de PVV fractie onder andere “dat er dringend om herziening van de plannen van Prorail voor
de spoorverbinding bij Kerkrade wordt gevraagd”.

https://www.1limburg.nl/nieuws/2004678/erfgoedvereniging-prorail-wil-miljoenenlijn-aantasten

ProRail zou een verbindingsstuk willen verwijderen tussen het hoofdspoorwegnet en het spoor van
de Zuid-Limburgse Spoorweg Maatschappij (ZSLM), waarop de museumtrein rijdt. Door deze plannen
wordt de bedrijfsvoering van de Miljoenenlijn ernstig aangetast. Verder zullen de plannen van
ProRail de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de Miljoenenlijn ernstig beperken.
De PVV vindt het belangrijk en streeft erna dat de Limburgse cultuursector voor Limburg behouden
blijft.

De PVV ziet in de plannen van ProRail alleen maar een verslechtering van de culturele, recreatieve en
toeristische Limburgse cultuursector.
De PVV heeft dan ook voor het college de navolgende vragen.
1. Is het College bekend met bovenstaand artikel?
2. Zo ja, wat is de rol van dit college in dit dossier?
3.Kan het college m.b.t. de heroverweging van de plannen hier een voortrekkersrol in spelen?
4. Vindt het college ook, net als de PVV, dat de plannen van ProRail een flinke versobering is van de
culturele, toeristische en recreatieve voorzieningen in Zuid-Limburg?
4. Heeft het college al contact gehad met ProRail m.b.t. de in dit artikel genoemde heroverweging.
5. Wilt het college actief bijdragen aan het verzoek van de Erfgoedvereniging om aan ProRail te
verzoeken om hun plannen te heroverwegen?
6. Kan het college gezien de urgentie z.s.m. contact opnemen met ProRail om te voorkomen dat deze
voorgenomen plannen z.s.m. van tafel komen en ervoor te zorgen dat de Miljoenenlijn een
levensvatbare organisatie blijft en zo een meerwaarde blijft voor onze Limburgse cultuur, toeristische
en recreatieve sector.

Wij verwachten de beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Namens de PVV -fractie

René Claassen