Schriftelijke vragen naar aanleiding van het artikel in dagblad De Limburger: ‘Windmolens Venray werpen hun schaduw vooruit’ (08-02-2021).

Geacht College,

In het dagblad De Limburger is op 8 februari het artikel gepubliceerd over het zoeken van een geschikte locatie ten behoeve van het plaatsen van windturbines. In het artikel wordt wethouder Jenneskens geciteerd: “We hebben van de provincie opdracht te kijken of windenergie binnen onze grenzen een optie is”.

Bij de PVV fractie Limburg roept dit onderstaande vragen op:

 1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten van dit artikel in dagblad De Limburger van 8 februari 2021 ook kennisgenomen?
 2. In hoeverre is het college van Gedeputeerde Staten opdrachtgever voor het plaatsen van windturbines binnen onze provincie Limburg?
 3. Als het College van Gedeputeerde staten de opdracht gegeven heeft, in welke mate acht het college van Gedeputeerde Staten zich verantwoordelijk voor het plaatsen van windturbines binnen onze provincie Limburg?
 4. Als Gedeputeerde Staten hiertoe geen opdracht heeft gegeven:
  1. neemt het college van Gedeputeerde Staten dan afstand van de uitspraken van deze wethouder?
  2. en wordt deze wethouder dan hierop aangesproken?

Er wordt steeds door voorstanders van windturbines gesteld dat windturbines ook financiële voordelen opleveren.

 1. Is het college het met de PVV eens dat windturbines zonder subsidies niet rendabel zijn? Zo ja, kan het college een exacte berekening aan PS voorleggen hoeveel dit financieel voordeel per inwoner van Limburg daadwerkelijk is zonder deze subsidie?
 2. Hoe verhoudt het windturbine project, waar de gemeente Venray op doelt in het artikel van Dagblad De Limburg, tot de SDE++ subsidie?
 3. Hoe wordt de SDE++ subsidie financieel vormgegeven en vanuit het bevoegd gezag?
 4. Vloeien er (indirecte) financiële lasten uit de SDE++ subsidie terug naar de inwoners van Limburg?

We verwachten antwoord binnen het daarvoor gestelde termijn.

Namens de PVV -fractie
Bart Megens