Schriftelijke vragen PVV-Megens inzake zonneweide en bouw van windturbines in de gemeente Bergen

Geacht College,

Achtergrond
Tijdens het zomerreces heeft het college van Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten geïnformeerd over het besluit dat zij genomen heeft om het proces vergunningverleningsproces betreffende de ontwikkeling en bouw van de zonneweide en van windturbines in de gemeente Bergen aan de gemeente Bergen over te dragen. College van Gedeputeerde Staten geeft in het schrijven, zo vindt de PVV-fractie in te algemene bewoordingen aan waarom zij tot dat besluit gekomen is. In de elektriciteitswet staat genoemd dat eraan ten minste 1 van de 2 uitzonderingen voldaan moet worden om deze bevoegdheid over te mogen dragen aan het gemeentelijk bestuur. Als PVV-fractie constateren wij dat in het schrijven van het college van Gedeputeerde Staten niet concreet genoeg is, waardoor een heldere onderbouwing ontbreekt waarom aan welke criteria, zoals in de electriciteitswet omschreven, wordt voldaan.

De fractie van de PVV heeft onlangs gevraagd om het proces van vergunningverlening met betrekking tot de zonneweide en bouw van windturbines in de gemeente Bergen aan de gemeente Bergen over te dragen, te agenderen en te bespreken in de commissie MD. Op 17 september 2020 heeft deze bespreking in de commissie plaatsgevonden. De gestelde vragen tijdens de commissie zijn niet naar tevredenheid beantwoord. Daarop heeft de gedeputeerde mevr. Brugmans aangegeven dat zij hier schriftelijk op terug zou komen. Echter is tijdens de commissievergadering door de voorzitter verzuimd hieraan een reactietermijn te koppelen. Daarom, alsnog deze schriftelijke vragen.

De PVV-fractie wilt onderstaande vragen concreet beantwoord hebben:
- In de electriciteitswet staat dat aan tenminste 1 van de 2 uitzonderingen voldaan moet worden. Aan welke voorwaarden is precies voldaan en hoe onderbouwt het college dit nu exact? (kan er een aanvullend schriftelijk antwoord op komen vanuit GS)

- Vindt het college de gemaakte keuze om de provinciale staten buiten dit besluit te laten, en deze bevoegdheid over te zetten naar de gemeente Bergen bijdragen aan een betrouwbare en transparantie relatie tussen GS en PS, aangezien het thema duurzaamheid in de staten een belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp is?

- Dient de gemeente Bergen deze vergunning straks in of een andere partij? Immers, op deze wijze zal de gemeente een eigen project van deze omvang aan zichzelf gaan vergunnen.

- Welke instrumenten met betrekking tot inspraak en of goedkeuring heeft PS nog in het verdere proces of is hiermee de inspraak vanuit de staten tenietgedaan?

Gezien er in de commissie geen termijn aan de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen is gesteld, zouden wij het op prijs stellen dat de beantwoording binnen 14 dagen aan provinciale staten kenbaar wordt gemaakt.


Namens de PVV-fractie Limburg,
Bart Megens