Schriftelijke vragen PVV-Megens inzake Energietransitie verhoudingen en bevoegdheden RES

Geacht College,

Al diverse malen heeft de PVV-Limburg vragen gesteld, in Commissie- en Statenvergaderingen, aan het extraparlementair college van Limburg. Vragen die betrekking hadden op de bevoegdheden van de twee RES regio’s en ten aanzien van het opstellen van de PES in Limburg. Echter komt er vrijwel nooit een gedegen antwoord.

Deze vragen – en antwoorden – zijn voor de fractie van de PVV-Limburg van belang om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken alsmede sturing te kunnen geven aan ons mooie Limburg. Keer op keer wordt verteld dat deze RES regio’s op zichzelf staand zijn. De PVV-Limburg is daarom van mening dat wij, als provincie, een betrouwbare partner zijn. Dit gezien Provinciale Staten van Limburg geen duidelijke kaders kunnen en mogen stellen aan de twee Limburgse RES-regio’s.

De RES regio’s zijn ingesteld door het Rijk om de energietransitie te bevorderen. De PVV-Limburg vindt het daarom de taak van Provinciale Staten om toe te zien dat dit gebeurt binnen de kaders; haalbaar, betaalbaar en draagvlak.

Alleen zo kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt ten behoeve van de energietransitie in Limburg. Temeer het Limburgs landschap niet wordt vervuild met windturbines en grootschalige zonneparken. Welke indirect via Opslag Duurzame Energie en overige belastingen toch voor rekening van onze burgers komen.

Tegen deze achtergrond stelt onze fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

1 Wat is het democratische gehalte binnen de twee RES-regio’s? In hoeverre hebben burgers, bijdragen c.q. invloed gehad op de totstandkoming van de twee RES-regio’s?
2 Is de Provincie Limburg verplicht deel te nemen in de twee RES-regio’s in Limburg? Zo ja, in welke wet en/of regelgeving staat dit beschreven?
3 Als de twee Limburgse RES-regio’s de landelijk gestelde energiedoelen niet halen, kan het Rijk dan boetes op leggen aan de Provincie Limburg op basis van wetgeving? Zo ja, welke boetes kunnen worden opgelegd? In welke wet staat dit beschreven? 4 Zijn de twee Limburgse RES-regio’s juridisch gebonden aan het halen van de landelijke energiedoelen, en welke bevoegdheden hebben de twee Limburgse RES-regio’s?
5 Wat is de ruimte die wij, als Provinciale Staten, krijgen voor het stellen van kaders voor de PES, en hoe staat dit in verhouding tot de twee RES-regio’s? Is er een regierol voor de Provincie Limburg weggelegd? Aangezien de decentrale overheden de regie hebben over ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld: windturbines en andere grootschalige energieprojecten in Provincie Limburg.
6 Op basis van welke bevoegdheid kan de Provincie Limburg de regie nemen als bijvoorbeeld het kader; haalbaar, betaalbaar en draagvlak niet door de twee RES-regio’s wordt gevolgd?
7 Kan Provinciale Staten wijzigingen of sturing aanbrengen in de door de twee RES-regio’s opgestelde kaders?

Zo ja, hoe moet PS dit doen en is het College bereid hieraan mee te werken?

Vertrouwend op een beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn,

Namens de PVV-fractie Limburg,
Bart Megens