schriftelijke vragen betreffende transparantie gedeputeerde staten betreffende uitvoering motie 2483 Windmolenpark Bohnesol

 

Geacht College,

Op 4 oktober is in de Statenvergadering motie 2483 met een grote meerderheid van stemmen, maar
tegen de zin van het college aangenomen. In deze motie roept uw staten op dat het college met inzet
van alle juridische middelen te eisen en met alle diplomatieke middelen te bewerkstelligen dat;

• Afspraken rondom inspraak en een GMER worden nagekomen
• Kreis Viersen de bouw aanhoudt zolang de GMER niet is uitgevoerd
• Limburgse omwonenden gelegenheid krijgen voor inspraak in hun eigen taal

Nu 5 maanden later is het betreurenswaardig dat het totaal niet duidelijk is wat de status van de
uitvoering van deze motie is en welke inspanningen het college heeft verricht om te voldoen aan het
dictum van de motie en welk effect dit heeft gehad op de het besluit van het bestuur Kreis Viersen.
Een eerdere vraag vanuit onze fractie aan de portefeuillehouder werd beantwoord met “we hebben
nog niks gehoord van Duitsland”. Deze reactie vinden wij ondermaats.

De PVV maakt zich grote zorgen over de manier waarop het college het dictum uitvoert. Het lijkt
erop dat het aan daadkracht en of motivatie ontbreekt om de motie daadwerkelijk uit te voeren.

Derhalve de volgende vragen:
1 Kan het college bewijzen aanleveren in de vorm van correspondentie/ communicatie
met Kreis Viersen welke initiatieven er ondernomen zijn om uitvoering te geven aan de
volgende onderdelen van het dictum;
A: Met alle juridische middelen
B: Met alle diplomatieke middelen

Zo nee, waarom niet?

2 Kan het college aangeven welke interventies zijn uitgevoerd om, en wat er tot nu toe
bereikt is op de volgende onderdelen van het dictum;
A: Aanhouden bouw turbines zolang er aan eerdere afspraken GMER en inspraak niet
voldaan is
B: Realiseren van inspraak voor omwonenden in hun eigen taal.

Zo nee, waarom niet?

De PVV vindt de uitvoering van de motie traag en niet transparant verlopen, terwijl de noodzaak
om adequaat te handelen in deze casus noodzakelijk is en transparantie jegens de staten een
natuurlijk goed zou moeten zijn.

3 Is het college dit met de PVV eens, zo nee waarom niet?

Via diverse kanalen hoort de PVV dat Duitsland, in de omgeving van Herzogenrath aan de directe
grens van de kernen Rimburg en Eygelshoven (Landgraaf/Kerkrade) voornemens is om enkele
windturbines van elk 224 meter hoog te plaatsen.

4 Is het college het met de PVV eens dat het telkens weer plaatsen van windturbines aan
onze landsgrens verwerpelijk is? Zo nee, waarom niet?

5 Is het college bekend met dit voornemen? Zo ja, is het college van plan in contact te treden
met Herzogenrath om hen ervan te overtuigen dit voornemen te staken? Zo nee, waarom
niet?


Vertrouwend op een beantwoording van deze vragen binnen de geldende termijn,

Namens de PVV-fractie Limburg
René Claassen