Uitvoering Motie Claassen: Windturbinepark Kreiss Viersen Duitsland

 

Geacht College,

Recent werd bekend dat het college alle moed heeft opgegeven om zich te verzetten tegen de bouw
van 4 reuze windturbines nabij de Nederlandse Grens in Kreiss Viersen.
Nadat er al in 2018 schriftelijke vragen werden gesteld door de PVV en een half jaar geleden een
motie m.b.t. de bouw van deze turbines met ruime meerderheid door het parlement werd
aangenomen.
De PVV heeft geconstateerd dat de hele uitvoering van de motie, stroperig en niet transparant
verlopen is. En vindt de gepleegde interventies door het college nog steeds niet transparant. De PVV
heeft over dit proces schriftelijke vragen gesteld. Vragen waarin de PVV het college heeft verzocht
documentatie te delen met het Limburgse Parlement waaruit zou moeten blijken dat het college er
alles aan heeft gedaan om met zowel juridische en politieke middelen een GMER af te dwingen. Het
antwoord daarop was erg oppervlakkig en de gegeven antwoorden stelt onze fractie dan ook zeer
teleur.

Daarom stellen wij het college dan ook de volgende dringende vragen;

Bent u bereid om In navolging op de gegeven antwoorden op de schriftelijke vragen van de PVV
Provinciale Staten per omgaande inzage te geven in alle documenten en andere inhouden van de
contactmomenten tussen het college en de ambtenaren en politici die gevoerd zijn met Kreiss
Viersen. Zodat wij als volksvertegenwoordigers inzage krijgen in de gevoerde acties van het college
om een GMER “af te dwingen”?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, dan verzoekt de PVV u per omgaande alle beschikbare informatie te delen met Provinciale
Staten.

Heeft het college al contact gehad met Duitsland inzake de mogelijke plaatsing van enkele
windturbines aan de grens met Nederland bij de kernen van Landgraaf?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke informatie heeft u daar gekregen, en heeft u afspraken gemaakt over een GMERprocedure,
mocht Duitsland overgaan tot de daadwerkelijke bouw van deze windturbines?

We verwachten antwoord binnen het daarvoor gestelde termijn.

Namens de PVV-fractie,
René Claassen