80 miljoen economische schade door één enkele windturbine

Geacht College,

Op vrijdag 24 april lazen wij in de Limburger het artikel met als kop; “Bedrijf overvallen door
windmolen plan”. 1
Katoen Natie is groot internationaal bedrijf dat, zoals wij in de media hebben kunnen vernemen,
voornemens is 80 miljoen euro te investeren in de Limburgse economie en in de Limburgse
werkgelegenheid.
Echter, de plannen om aan de rand van het terrein Windturbines te plaatsen heeft als effect dat deze
investering voor Limburg verloren gaat. Katoen Natie stelt in het artikel niet op de hoogte te zijn
gesteld van de plannen, maar pas kennis kreeg van deze plannen toen ze benaderd werd door
omwonenden die protest aantekenden deze plannen.
Bij de omwonenden is erg veel en georganiseerde weerstand tegen de geplande de turbines.

Naar aanleiding van het bericht in de media hebben wij de volgende vragen;

1 Is het College van GS bekend met het bovengenoemde artikel?

2 Is College het met de PVV eens dat juist in deze coronatijd en de daaruit voortkomende
crisis, prioriteit moet worden geven aan forse investeringen in de Limburgse economie
en werkgelegenheid. En dat deze niet mogen worden geblokkeerd door de bouw van een
enkele windturbine. Zo nee, waarom niet?

3 Ziet het college een rol voor zichzelf weggelegd, mede gelet op de economische belangen
en de werkgelegenheid, om in gesprek te gaan met gemeente Sittard-Geleen en Katoen
Natie, incl. het voorkomen van de bouw van de gewraakte windturbine(s)? Zo nee,
waarom niet?

4 Met de gemeente Sittard-Geleen wordt momenteel gewerkt aan een bestuursakkoord.
Is het college bereidt om in dit bestuursakkoord de casus Katoen Natie en de eventuele
overname van de Franciscushaven, gelet op de zwakke financiële positie van Sittard-
Geleen, op te nemen en tevens te waarborgen dat gemeentelijke ambities en plannen
grote economische investeringen zoals de investering van Katoen Natie in Limburg niet
blokkeren en dat daarmee de aantrekkelijkheid en de werkgelegenheid van Limburg
gewaarborgd blijft?

5 Is het college bereid om in gesprek met de gemeente Sittard-Geleen en Katoen Natie als
ook met de omwonende duidelijkheid te krijgen over hoe de informatievoorziening aan Katoen Natie én de omwonenden verlopen is, en de eventuele lessen hieruit te vertalen
in een communicatieparagraaf binnen de PES?

We verwachten antwoord binnen het daarvoor gestelde termijn.

Namens de PVV-fractie,
René Claassen

1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200423_00157585/katoen-natie-overvallen-doorwindmolenplan-
holtum-noord