Schriftelijke vragen inzake WML

Geachte College van GS,

Waterleiding Maatschappij Limburg verzorgt het drinkwater voor onze provincie. WML is opgesplitst in 500 aandelen die in handen zijn van de Provincie Limburg en Limburgse gemeenten. De provincie staat op afstand ten opzicht van de dagelijkse gang van zaken bij WML. Desondanks hebben Volkspartij Limburg, PVV, 50 PLUS en Lokaal Limburg een aantal vragen aan het college van GS, met het verzoek aan college dat wanneer vragen niet kunnen worden beantwoord contact te leggen met de directie van WML om vragen alsnog te kunnen beantwoorden:

1) Kan het College van GS aangeven hoeveel de nettowinst was van WML van 2009 t/m 2015?

2) Kan het college van GS de notulen van de algemene Aandeelhoudersvergaderingen van 2015 en 2016 verstrekken?

3) De maximumtarieven van WML worden vastgesteld door de ACM, houdt WML zich strikt aan deze norm of zit zij hieronder?

Met verbazing hebben wij kennis genomen van de advertentie van WML op 26 november jl. In Dagblad de Limburger ‘’Met onze tarieven is het eigenlijk net als met ons water… Glashelder’’.

4) Kan het College van GS precies aangeven waaruit de prijs van het drinkwater is opgebouwd in Limburg en waar dit op wordt gebaseerd aangezien de ACM tot de conclusie is gekomen dat een gebrek aan transparantie en het ontbreken van inzicht in de relatie tussen kosten en tarieven, waardoor de drinkwaterbedrijven handelen in strijd met artikel 10, derde lid van het Drinkwaterbesluit (zie 27 625 nummer 349 Tweede Kamer der Staten-Generaal)

5) Kan GS uitleggen in relatie met het bovenstaande hoe WML precies het tegenovergestelde kan publiceren naar de burger toe?

6) In het kader van duurzaamheid zou waterbesparing voordelen moeten opleveren. Dit is mogelijk door het vast recht laag vast te stellen en variabele kosten omhoog te schroeven. Weet het college van GS of dit in het verleden tijdens de ALV ter sprake is gekomen, zo nee is het college van GS bereid om hierover met de directie van WML in discussie te gaan.

7) Klopt het dat WML niet bereid was om het water te leveren voor de ijsbaan voor het ‘Santa’s Village’ kerstevent op het Munsterplein in Roermond?
Zo ja, Waarom heeft WML medewerking geweigerd?

8) Heeft WML wel het water geleverd voor de ijsbanen bij de kerstevents in Maastricht en Weert?
Zo ja, waarom hier wel en niet in Roermond?
Zo nee, Waarom heeft WML geen medewerking verleend?

Tot onze verbazing lazen wij een artikel van 1Limburg https://www.1limburg.nl/waterleidingbedrijf-wil-windmolens-castenray van 28 oktober jl. Dat WML bezig was met een onderzoek ter plaatsing van windmolens. In de begroting 2017 van de provincie Limburg staat op pagina 272 bij WML ‘’Doelstelling: Het produceren en leveren van drinkwater in de Provincie Limburg’’

9) Hoe verhoudt het bericht van 1Limburg zich tot de doelstelling genoemd in de programmabegroting 2017 van Limburg.

10) Mogen wij ervanuit gaan dat WML momenteel nog niet in het bezit is van windmolens? Zo nee, Kan worden aangegeven wat de toegevoegde waarde van windmolens is voor een waterleidingenmaatschappij? Zo nee, is een dusdanige investering niet beter passend bij een netwerkbeheerder of energieleverancier?

11) Wat zijn de afwegingen geweest voor WML om überhaupt mee te werken aan een onderzoek rondom windmolens?

‘’Indien het eigen vermogen te groot wordt (te bepalen op grond van vastgestelde normen voor solvabiliteit en WACC) worden de tarieven verlaagd.’’

12) Heeft er ooit een verlaging na aanleiding van een te groot eigen vermogen plaatsgevonden?

13) Is het College van GS bekend met het blad ‘Heerlijk water’ van WML?

14) Wat zijn de redactie, productie- en verspreidingskosten van dit blad?

15) Is het College van GS van mening dat WML geld kan besparen door te stoppen met de uitgave van dit blad en zich puur te richten op de drinkwatervoorziening?

16) Zijn er in Limburg gebieden met achterstallig onderhoud aan de leidingen? Zo ja, welke gebieden zijn dit?

17) Waarom rekent WML bij gestapelde bouw nog steeds af per m2 ipv met een individuele bemetering? Dit ondanks vragen van o.a. VVE's

18) Waarom worden hoge kosten door WML in rekening gebracht voor het overgaan tot individuele bemetering bij gestapelde bouw, daar waar dit toch eerder binnen de doelstelling tot duurzaam gebruik valt (gebruiker betaald, niet het collectief)?Robert Housmans - PVV
Henk van der Linden - 50 PLUS
Raimond Franssen - Lokaal Limburg
Jos van Rey - Volkspartij Limburg