Schriftelijke vragen inzake bemoeienis GS met herindeling Heerlen Landgraaf

Geacht College,

De PVV-fractie heeft met toenemende verbazing kennisgenomen van de perikelen en de bemoeienissen van GS, en de gedeputeerde Koopmans in het bijzonder, bij de gesprekken omtrent een herindeling tussen Landgraaf en Heerlen.

In het coalitieakkoord en in eerdere debatten is altijd aangegeven dat Herindelingen van onderaf dienen te komen en niet door de provincie dienen te worden opgelegd.

De PVV onderschrijft de stelling dat herindelingen van onderaf dienen te komen en dat deze moeten worden ondersteund door een breed draagvlak onder de bevolking.

Derhalve heeft de PVV de volgende vragen:

1) Klopt de berichtgeving in de media over het feit dat gedeputeerde Koopmans de her in te delen gemeenten een ‘bruidsschat” van een aantal miljoenen heeft voorgehouden bij een positief besluit? En zo ja, van waar komen deze miljoenen en hoe verhoudt zich dit tot het budgetrecht van de Staten?

2) Is het correct dat de Gedeputeerde Koopmans aanwezig was op een bijeenkomst van het Landgraafs CDA en heeft de Gedeputeerde Koopmans de Landgraafse raadsleden onder druk gezet om voor de herindeling te stemmen? (https://www.1limburg.nl/koopmans-voert-druk-op-om-voor-herindeling-testemmen) Zo ja, welke druk is gezet op de raadsleden en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de wet waarin wordt gesteld dat raadsleden zonder Last een besluit dienen te nemen?

3) Zijn tijdens deze bijeenkomst, of op enig ander moment in het proces voor de raadsvergaderingen van Heerlen en Landgraaf, ‘dreigementen’ danwel consequenties geuit door de Gedeputeerde in het geval de raad tegen de herindeling zou stemmen? Zo ja welke?

4) Hoe verhouden zich de actieve bemoeienissen van het college, en de gedeputeerde in het bijzonder, zich tot de eerder afgesproken regel dat herindelingen van onderaf dienen te komen?

5) Is het college van GS met de PVV van mening dat het nemen van de regierol en de aansturing op een gedwongen herindeling in de regio Parkstad, zoals deze door het College op dinsdag 17-01-2017 werd uitgesproken, debet is aan de bestuurlijke instabiliteit in Landgraaf? Zo nee waarom niet?

6) Is het college van GS, mede gelet op de bestuurlijke reacties van de diverse gemeenten, bereid om het besluit inzake de herindeling van dinsdag 17-01-2017 te herzien?

7) Het CDA in Landgraaf geeft in een verklaring aan dat het college van GS met het naar zich toetrekken van de regie 'onzorgvuldig handelt en onrechtmatig probeert in te grijpen'. (https://www.1limburg.nl/cda-landgraaf-haalt-hard-uit-naar-ger-koopmans?context=default) Deelt het college van GS deze opvatting, wetende dat het besluit om de regie te nemen daags na de gemeenteraadsvergadering waarin de herindeling sneuvelde genomen is? Zo nee waarom niet?

8) Is het college van GS bereid om, binnen het kader van het vaststellen van draagvlak, tijdens de verkiezingen van 15 maart een onderzoek te doen naar bestaand draagvlak voor herindelingen in ZuidLimburg middels een referendum?


Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn verschijnen,


Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans