Schriftelijke vragen inzake kranteninterview CDK

Geacht College van GS,

Met belangstelling hebben wij het artikel ‘’Zondagskind op zoek naar Lambertus’’ gelezen in de Dagblad de Limburger van 21 januari jl. Dit artikel wierp de nodige vraagtekens op, zodoende komen wij tot onderstaande vragen:

1) Heeft de CDK het artikel vooraf kunnen inzien?

2) Wat heeft de CDK bedoeld met ‘’Ach, jij wilt niet weten hoe creatief wij dat allemaal kunnen declareren’’?

3) Kan de CDK aangeven wat hij precies bedoeld met ‘’creatief’’?

4) Kan de CDK voorbeelden noemen van dit ‘’creatief declareren’’?

5) Met wie hebt u ‘’wij’’ bedoeld?

6) Zijn er ook andere collegeleden die ‘’creatief’’ omgaan met het declareren?

7) Kunt u de Provinciale Staten van Limburg 100% naar eer en geweten garanderen dat PS volledige inzage heeft over alle declaraties van de GS leden?

8) Waarom heeft de CDK deze uitspraak gedaan?

In het Artikel spreekt de CDK ook over zijn benoeming tot CDK en hoe dit proces binnen de vertrouwenscommissie is gelopen in het stuk ‘Benoeming was een verrassing’, de CDK bevestigd eerder door de krant benoemde geruchten en doet hier nog een schepje bovenop door uw eigen verhaal hieraan te koppelen.

9) Kan de CDK het stuk ‘benoeming was een verrassing’’ uit de Limburger van 21 januari jl. Nader toelichten?

In het verhoor van de CDK in de Zaak ‘Jos van Rey’ heeft hij ten overstaande van de Rijksrecherche verklaard ‘’Die avond heb ik de vertrouwenscommissie uitdrukkelijk gewezen op vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ik maakte hierbij de opmerking dat zelfs niet aan de echtgenote over de procedure mag worden verteld. Ik noemde daarbij de termijn van 75 jaar geheimhouding.’’

10) Hoe kan de CDK bovenstaande met elkaar rijmen? U vertelt zelf over hoe de procedure is gelopen bij uw benoeming terwijl hier geheimhouding over berust en wel 75 jaar?

Een andere passage uit het verhoor van de CDK: ‘’Geheimhouding is relevant om de beste kwaliteit van kandidaten voor het burgemeestersambt te interesseren om te solliciteren. De meeste kandidaten, bijvoorbeeld zittende burgemeesters zouden afhaken als hun naam bekend zou worden’’

11) Waarom noemt de CDK zelf namen van kandidaat Timmermans in een interview?

12) Kan de CDK uitleggen hoe het kan dat de CDA vertegenwoordiger in de vertrouwenscommissie of een andere prominente CDA’er, die kennelijk op de hoogte was van de gang van zaken in de vertrouwenscommissie, aan de heer Bovens vroeg ‘’om ook te solliciteren kort voor sluiting van de termijn’’?

13) Vindt u dat de CDK medeplichtig is aan het schenden van de geheimhoudingsplicht? Zo ja, wat dienen hiervoor de consequenties te zijn? Zo nee, waarom niet? De CDK houdt zich niet aan zijn eigen spelregels die hij aan gemeentelijke vertrouwenscommissies oplegt.

14) Wordt blijkbaar een zondagskind en/of een CDA’er anders behandeld dan anderen?


Hoogachtend,


Robert Housmans - PVV
Jos van Rey - Volkspartij Limburg