Schriftelijke vragen inzake het geluk/gelijk van Limburg

Geachte College van GS,

Met belangstelling hebben de onderstaande fracties kennis genomen van de feitelijke informatie omtrent het project: het geluk/gelijk van Limburg op 26 januari 2016.

Eerste feitelijke informatie is ontvangen op vrijdag 27 februari om 14:58

Tweede feitelijke informatie is ontvangen op 7 februari 16:06

1) Wij hebben geen enkel besprekingsverslag/correspondentie aangetroffen met de dames Stienen en Luyten en/of de stadsschouwburg. Gaarne een chronologisch feitenrelaas wat er zich in 2016 allemaal wel of niet heeft afgespeeld.

2) Wij hebben een tweetal begrotingen aangetroffen; - Bij de begroting van 30 mei 2016 er boven staat ‘’begroting ET geluk van Limburg 16: versie 30-5-16’’ - Boven de begroting van 24 april 2016 ‘’begroting ET Geluk van Limburg 16xl; versie 59-2016’’. Hoe kan het dat de begroting van 24 april 2016 niet voor het laatst is aangepast op 3005-2016?

3) Klopt het dat aan de dames Stienen en Luyten €15.000 zijn betaald voor de programmaredactie?

4) Wat is de opvatting c.q. het oordeel van GS over het feit dat; Een zittend Eerste Kamerlid welke voor dit lidmaatschap een vorstelijke beloning krijgt, het initiatief neemt om via slinkse wijze door gebruik te maken van de stadsschouwburg Amsterdam, een subsidie aanvraagt bij de bestuurslaag die notabene de eerste kamer kiest, voor een evenement ter promotie van haar boek, waarbij het evident is dat het betreffende Eerste Kamerlid volgens de ingediende begroting zelf vorstelijke financiële vergoeding eist voor het evenement ter bekostigen uit de subsidie?

5) Wilt u exact aangeven weke personen betaald hebben gekregen die bij het programma betrokken zijn geweest, gaarne de namen noemen bij de onderstaande lijst:
zaalprogramma
- presentator € 1200
- Keynote speech € 1000
- moderator debat € 1000
- interviewer € 750
- gasten debat en interview € 2700
- acteurs € 2500
programma voorgebouw
- moderators € 1000
- sprekers € 1600
- optredens € 1500
- columns € 1000

Gezien het politiek karakter van de bijeenkomst, het feit dat het programma expliciet onderdeel is van de subsidieaanvraag en het feit dat de subsidie nog definitief verantwoord dient te worden middels een eindafrekeningen is een antwoord dat dit een beslissing van de stadsschouwburg betreft niet voldoende.

6) Vindt u het gepast dat de Provincie Limburg een subsidie van € 35.000 direct en € 15.000 indirect via Connect Limburg (in totaal dus € 50.000) verstrekt ten behoeve van een programma ter promotie van twee boeken geschreven door Stienen en Luyten? De bijeenkomst is namelijk een direct gevolg geweest van deze twee boeken (zie brief stadsschouwburg 30 mei 2016).

7) Is het aan de provincie Limburg en/of Connect Limburg om commerciële promotionele activiteiten ten behoeve van schrijvers financieel te ondersteunen? Zo ja, gaat u deze koers doorzetten bij de promotie van andere schrijvers die boeken over Limburgse aangelegenheden schrijven?

8) Wie van de eerder genoemde bekende Limburgers (zie brief 30 mei 2016 van Stadsschouwburg Amsterdam) met daarin de programmaopzet van donderdag 26 januari 2017 was daadwerkelijk uitgenodigd en wie waren er aanwezig?

9) Is de Provincie betrokken geweest bij de selectie van de gasten voor het programma, uitgezonderd van de gasten die door de provincie zelf zijn uitgenodigd? Zo nee waar om niet?

10) Als we het programma bekijken dan zijn de sprekers/gasten uitsluitend lid van de coalitiepartijen. Is het college van mening dat de gasten op het podium een reële afspiegeling zijn van de Limburgse politiek? Zo ja hoe komt het dat er geen enkele vertegenwoordiging aanwezig was in de sprekers/gasten van de oppositiepartijen?

11) In de beantwoording van 7 februari 2017 wordt opgemerkt: ‘’het ambtelijk advies. In dit advies wordt melding gemaakt van twee overleggen. Deze hebben plaatsgevonden op 18 februari 2016 (ambtelijk) en 13 oktober 2016 (bestuurlijk)’’ wederom zijn er geen besprekingsverslagen gemaakt. Er is op 13 juli 2016 ook een bespreking geweest (zie brief stadschouwburg van 5 september 2016) ook hiervan is geen verslag aan te treffen, waarom is deze bespreking niet genoemd in het ambtelijke advies? Is een onderdeel van activistisch besturen door het huidige College van GS om geen besprekingsverslagen te maken?

12) Met verbazing hebben de Statenleden Housmans en Van Rey onder geheimhouding kennis genomen van de lijst van genodigden na aanleiding van de uitnodigingen door GS en PS. Waarom kunnen deze namen niet publiek zijn aangezien meerdere aanwezigen dit zelf hebben aangegeven dat zij door de provincie zijn uitgenodigd en de avond op TV is uitgezonden waarbij gasten en/of genodigden in beeld zijn geweest? Kunt u beargumenteren waarom u voor deze aanpak heeft gekozen?

13) In de Provinciale mail van 6 december 2016 staat te lezen dat de CDK aangeeft dat het de voorkeur geniet ‘Limburgers uit de Randstad uit te nodigen. Waarom is hiervoor gekozen aangezien het om een promotie van Limburg in de Randstand gaat, de Limburgers kennen Limburg toch al?Robert Housmans - PVV
Jos van Rey - Volkspartij Limburg