Schriftelijke vragen inzake Al-Houda moskee Geleen

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de grootschalige inval in verband met een witwasonderzoek en de berichtgeving hieromtrent.

Gelet op het feit dat de betreffende moskee niet voor het eerst negatief in de media is geweest heeft de PVV aanvullende informatie in gewonnen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het college van GS bekend met het feit dat de veroordeelde terrorist Abdallah Ouabour, welke wordt gelinkt aan de terreur organisatie Al Qaida, uit Maaseik tot twee keer toe een lezing heeft gegeven in de Al-Houda moskee in Geleen?

2) Is het college van GS bekend met het feit dat naast bovengenoemde terrorist ook de omstreden prediker Abou Haffs uitgenodigd is geweest door het moskee bestuur om daar te preken?

3) Is het college van GS bekend met het feit dat er een fatwa met doodsbedreiging is uitgesproken door een imam uit Verviers in de Al-Houda moskee tegen een groepje kritische gelovigen die niet langer onder de salafistische invloedssfeer willen staan?

4) Is het college van GS bekend met het feit dat bovengenoemde gelovigen, waaronder een voormalige bestuurder reeds in januari hebben aangegeven dat de moskee gefinancierd wordt vanuit onwenselijke radicale bronnen?

5) Is het college van GS bekend met het feit dat er niet alleen bij bezoekers maar ook bij de veiligheidsdiensten ernstige zorgen zijn met betrekking tot radicalisering vanwege het grote aantal radicale predikers die in de moskee preken?

6) Is het college van GS bekend met het feit dat een substantieel aantal gelovigen een moskeeverbod opgelegd heeft gekregen van het bestuur omdat deze zich verzetten tegen de radicale predikers?

7) Is het college van GS dan wel de CDK in zijn rol als plaatsvervangend lid van het regionaal platform criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg) bereidt om in samenwerking met, dan wel ondersteuning te geven aan, de Burgemeester van Sittard-Geleen om over te gaan tot sluiting van deze Moskee? Zo nee, kan het college van GS gelet op bovenstaande zeer recente feiten met droge ogen beweren dat er geen enkele dreiging dan wel risico op radicalisering van moslims binnen deze moskee bestaat? En er geen enkele dreiging of risico van deze moskee uitgaat voor de veiligheid van de omgeving of zelfs Nederland? Zo ja, welke garanties bent u bereid hiervoor af te geven?Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans

Bronnen o.a.:

Gesprekken met voormalige bezoekers
https://l1.nl/sittard-geleen-wil-komst-omstreden-imam-tegengehouden-13165
https://www.1limburg.nl/terrorist-sprak-geleense-moskee
https://www.1limburg.nl/fatwa-tegen-kritische-gelovigen-moskee-geleen
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160408_00016110/schisma-in-moskee-dit-gaat-ergens-over
http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170214_00036245/inval-bij-moskee-in-geleen-wegenswitwasonderzoek