Schriftelijke vragen inzake uitspraken dhr. Ad Knotter

Geacht College,

De PVV-fractie heeft met verbijstering kennisgenomen van de ondemocratische uitspraken welke historicus en directeur van het SHCL Ad Knotter heeft gedaan tijdens het debat “populisme een vloek of een zegen”, 30 april jongstleden, georganiseerd door het LGOG.

Dhr. Knotter is naast historicus en directeur van het SHCL, bijzonder hoogleraar aan de universiteit Maastricht en lid van de LGOG commissie geschiedenis van de ondernemingen en het ondernemen in Limburg. Als zodanig is Dhr. Knotter ook aangekondigd in de uitnodiging van het LGOG. Zijn uitspraken zijn dan ook in deze hoedanigheden gedaan.

Tevens is de heer Knotter in deze hoedanigheden op meerdere vlakken en in meerdere functies rechtstreeks betrokken bij stichtingen welke voor een groot deel afhankelijk zijn van subsidies van de Provincie.

De uitspraken van Dhr. Knotter dat “bij lokale verkiezingen de PVV buitengesloten en geboycot moet worden” en de uitspraak dat “ verhinderd moet worden dat de PVV in gemeenteraden komt of dat ze later mee gaan regeren” druisen in tegen elk democratisch grondbeginsel dat wij kennen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het college van GS bekend met de bovenstaande geciteerde uitspraken van Dhr. Knotter?

2) Is het college van GS het er mee eens dat met deze uitspraken de grondbeginselen van onze democratie met voeten worden getreden? 3) Hoe verhouden de uitspraken van Dhr Knotter zich volgens het college van GS tot artikel 1 van onze Nederlandse grondwet en art. 137c SR?

4) Hoeveel provinciale subsidie ontvangt het LGOG direct en indirect jaarlijks? Waarvoor is deze subsidie bedoeld c.q. Op welke grondslag ontvangt het LGOG deze subsidie?

5) Hoeveel provinciale subsidie ontvangt het SHCL direct en indirect jaarlijks? Waarvoor is deze subsidie bedoeld c.q. Op welke grondslag ontvangt het SHCL deze subsidie?

6) Ligt het organiseren van een debat door het LGOG zoals dit 30 april jongstleden is gehouden, waarin met opzet een groot deel van de Limburgse bevolking wordt geschoffeerd, binnen de door de provincie Limburg gesubsidieerde doelstellingen?

7) Wat is de opvatting van het College van GS over het feit dat Dhr. Knotter op meerdere vlakken prominent verbonden dan wel (bezoldigd) bestuurlijk betrokken is bij stichtingen die functioneren dankzij substantiële provinciale subsidies en Dhr Knotter met zijn uitspraken een vijfde van de Limburgse bevolking schoffeert? En is het College van GS bereid om de beide stichtingen zijnde het LGOG en het SHCL te verzoeken publiekelijk afstand te nemen van de uitspraken van Dhr. Knotter.

Op de website van het SHCL staat onder het hoofdstuk organisatie enkel te lezen wie deel uit maken van het bestuur, en wie erelid zijn. Er staat enkel vermeld dat er een directie is echter niet uit wie deze bestaat.

8) Is het college van GS het met de PVV eens dat het hier op zijn plaats is om in het kader van transparantie en duidelijkheid de directie te vermelden? Zo ja is het college bereidt het SHCL hierop aan te spreken?

Op de Homepage van de SHCL worden in een banner een drietal boeken aanbevolen. Alle drie de boeken zijn van de hand van de directeur Knotter van het SHCL, welke hij volgens opgave van publicaties (op de website van de universiteit Maastricht) heeft geschreven in het kader van onderzoek aan de universiteit Maastricht alwaar hij bijzonder hoogleraar is. Dit terwijl in de webshop meerdere boeken van andere auteurs te vinden zijn. Beide functies betreffen overigens bezoldigde functies.

9)
Is het college van GS het met de PVV eens dat de website van het SHCL niet kan dienen als promotiesite voor de boeken van de directeur dhr. Knotter? En is het college van GS bereid om gelet op de voortdurende integriteitsdiscussies en mede in het kader van de verantwoording van subsidies het SHCL hierop aan te spreken dan wel dit mee te wegen bij toekomstige subsidieaanvragen?

10) In de media hebben wij deze week kunnen lezen dat Dhr. Knotter van mening is dat, ik citeer: “Dhr Koopmans geen idee heeft wat wij precies doen en hoe wij werken. De subsidie gaat op aan personeel dat hard nodig is” De PVV stelt vast dat Dhr. Knotter zelf een van die personeelsleden is in de hoedanigheid van Directeur. Wat is de mening van het college van GS over deze uitspraak van dhr. Knotter, mede gelet op het feit dat dhr Knotter zelf bezoldigd wordt uit deze subsidie?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans