Schriftelijke vragen inzake Gemeente Venlo

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van het onderzoek dat de gemeente Venlo doet naar het stemgedrag van haar inwoners in de komende gemeenteraadsverkiezingen via het “gemeentepanel”.

Dit onderzoek legt de focus volgens de inleiding met name op “de afwegingen die u maakt om niet of wel te gaan stemmen en om op een bepaalde kandidaat of partij te gaan stemmen” Verder wordt specifiek gevraagd of respondenten overwegen om bij de komende verkiezingen PVV te stemmen.

(https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/53442790/gemeente-wil-weten-wie-pvv-stemt)

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het college van GS bekend met dit onderzoek en de doelstellingen zoals in de media verwoord?

2) Wat is de mening van het college over het feit dat een overheid actief voor een verkiezing onderzoek doet naar stemgedrag en met name naar de afwegingen van individuele kiezers Waarbij ook nog eens de focus wordt gelegd op één politieke partij namelijk de PVV?

3) Is het college het met de PVV eens dat een onderzoek door een overheid een andere lading en daarmee uitwerking heeft dan een peiling welke door een bureau wordt gedaan?

4) Hoe verhoudt zich het feit dat de gemeente Venlo actief probeert de afwegingen en het kiesgedrag van haar inwoners te achterhalen voordat er gestemd moet worden zich tot onze democratische grondslagen zoals deze worden gehanteerd door o.a. het kabinet en de kiesraad: “Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen worden tegenwoordig gezien als de grondslagen van de democratische rechtsstaat. Dit werd onlangs weer eens verwoord in het kabinetsstandpunt over het rapport van de commissie-Korthals Altes over de inrichting van het verkiezingsproces” (Publicatie kiesraad: Kiesraadreeks: fraude en ongewenste beïnvloeding bij verkiezingen)?

5) Is het college van mening dat het “onderzoek” van de gemeente Venlo gelet op het feit dat er expliciet wordt gevraagd naar de afwegingen van kiezers en expliciet of kiezers op de PVV stemmen in de aankomende verkiezingen geschaard kan worden onder het kopje “ongewenste beïnvloeding”? (Kiesraadreeks: fraude en ongewenste beïnvloeding bij verkiezingen) Zo ja bent u bereid het onderzoek te stoppen? Zo nee hoe verantwoord u dan dat er een instrument voor het onderzoek naar beleid wordt misbruikt voor een politiek onderzoek?

In Venlo loopt op dezelfde dag dat dit onderzoek wordt uitgebracht een debat over een “onverwacht” tekort van 12 miljoen euro, ondanks de eerdere waarschuwingen van accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers over gebrekkige controle en achterstanden in inrichting en interne beheersing. Als gevolg hiervan is op 12 mei aangegeven dat er geen besluiten worden genomen welke geld kosten.

6) Kan het college verklaren hoe het dan mogelijk is dat in de gemeente Venlo publiek geld wordt gebruikt voor een politiek onderzoek?

In het rekenkamer rapport “Sturen met risico’s opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de Provincie” van de zuidelijke rekenkamer valt te lezen dat de provincie Limburg het toezicht “risicogericht” uitoefent.

7) Was het college bekend met bovenstaande waarschuwingen van de accountant pricewaterhouscooper? Zo nee waarom niet, zo ja waarom is op dit moment op basis hiervan geen toezicht ingesteld voor de gemeente Venlo?

8) Is het college het met de PVV eens dat de Provincie door haar wettelijke taken adequaat op te pakken discussie over politieke onderzoeken en andere geldverkwistende zaken in Venlo voorkomen hadden kunnen worden?Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans