Schriftelijke vragen inzake minachting rekenkamer Sittard-Geleen

Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennisgenomen van de uitzending van Nieuwsuur reportage “De Onderstroom” over de rekenkamer in Sittard-Geleen. Zoals uw college bekend mag zijn hecht de PVV een zeer grote waarde aan de controlerende taak van een gemeenteraad. Hierbij zijn de onderzoeken van een onafhankelijke rekenkamer van groot belang.

Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur en het bericht dat de rekenkamer in Sittard-Geleen per direct is opgestapt heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is uw college op de hoogte van de bevindingen van Nieuwsuur en van het feit dat de rekenkamer commissie in Sittard-Geleen is opgestapt omdat deze zich genegeerd voelt?

2) De Gemeente Sittard-Geleen staat onder toezicht naar aanleiding van het niet op orde hebben van de meerjarenbegroting. Heeft uw college in het kader van interbestuurlijk toezicht met het college van Sittard-Geleen andere zaken besproken dan enkel de financiële positie c.q. de meerjarenbegroting? Zo ja welke, graag specificeren incl. eventueel gemaakte afspraken.

Volgens de afgetreden voorzitter van de rekenkamer, Dhr. Thijs Heijnen, en volgens bestuurskundige Gerrit Hagelstein is er in strijd met de Gemeentewet en het reglement van orde geen enkel onderzoek van de rekenkamer in de gemeenteraad besproken en is er naar aanleiding van deze rapporten geen enkel besluit genomen.

3) Is uw college bekend met de uitspraken van de fractievoorzitter van het CDA in Sittard-Geleen die stelt: “Als we geen rekenkamer meer hebben benoemen we gewoon een nieuwe”? Is deze uitspraak exemplarisch voor de bestuurscultuur in Sittard-Geleen? En wat is de mening van uw college in deze gelet op de verhouding binnen de gemeenteraad van Sittard-Geleen en gelet op de kritiek van de rekenkamer over de omgang met de rekenkamer door het gemeentebestuur?

4) Heeft uw college gelet op haar wettelijke rol in het kader van interbestuurlijk toezicht, wetende dat de rekenkamer rapporten reeds jaren genegeerd worden in strijd met de reglementen en de Gemeentewet, onderzoek gedaan hieromtrent dan wel het college c.q. de gemeenteraad van Sittard-Geleen hierop aangesproken?
Zo ja, wanneer en hoe, graag incl. een afschrift van de verslagen, afspraken en brieven, Zo nee waarom heeft uw college in deze haar wettelijke rol niet genomen en wanneer denkt uw college er aan deze wel te nemen?

5) Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat 60% van de gemeenteraden bezuinigen op rekenkamers. Waarbij ca. 50 gemeenten problemen hebben met de rekenkamer. Zijn er bij uw college andere gemeenten in Limburg bekend waarbij problemen met de rekenkamer zijn zoals in Sittard-Geleen?


Wij zien uw antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,

Robert Housmans