Schriftelijke vragen wateroverlast Provincie/Waterschap Limburg

Geacht College van GS,

Limburg is de afgelopen tijd een aantal malen getroffen door hoosbuien, met wateroverlast voor burgers en ondernemers tot gevolg. Rioleringen kunnen het water soms niet meer aan waardoor straten blank komen te staan en kelders, woonhuizen, kantoorruimtes etc. vollopen met regenwater met veel materiële schade vandien. Klimaatveranderingen spelen daarbij een rol van betekenis (Planbureau voor de Leefomgeving). Wij hebben kennis genomen van de schriftelijke vragen van het CDA “aangaande zware hoosbuien”, voornamelijk toegespitst op de gevolgen van de hoosbuien voor de landbouw. Voor Volkspartij Limburg, Groenlinks en de PVV zijn er meer aanvullende vragen:

1) Kan worden aangegeven welke regenwaterbuffers er aanwezig zijn in de Provincie Limburg?
2) Is de Provincie Limburg voornemens deze buffers te vergroten?
3) Welke lopende projecten hebben invloed (positief of negatief) op het grondwaterpeil in de Provincie Limburg?
4) In hoeverre hebben de bezuinigingen op groen te maken met de wateroverlast?
5) Heeft college van GS kennis genomen van de uitspraken van bestuursleden van het Waterschap Limburg in dagblad de Limburger van 25 mei jl. dat er “vele tientallen knelpunten...in kaart gebracht zijn”?

6) Zo ja, welke knelpunten zijn dit en waarom heeft dit nog niet tot actie geleid om het Waterschap aan te sporen tot structurele oplossingen? Zo nee, is het College van GS bereid deze lijst op te vragen en PS hierover te informeren?

Minister van IenW gaf na haar bezoek aan de gemeente Meersen op 6 juni jl. dat er door middel van stresstesten alle zwakke plekken gedetailleerd in kaart zullen moeten worden gebracht.

7) Wij gaat ervan uit deze stresstesten in het verleden al zijn uitgevoerd.
- Zo ja, wat was de uitkomst hiervan en tot welke oplossingen heeft dit geleid?
- Zo nee, waarom hebben de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg de minister aangespoord om deze stresstesten uit te voeren?

8) Zijn er al stappen ondernomen voor de uitvoering van deze (nieuwe) stresstesten?
- wanneer vinden deze plaats?
- wanneer zijn de resultaten bekend?

9) In 2016 is er een Evaluatie verschenen van het Waterschap Peel en Maas, wij hebben geen evaluatie gezien van Waterschap Roer en Overmaas. Inmiddels zijn deze samengegaan in het Waterschap Limburg. Kan worden aangegeven in hoeverre de hoofdstukken 6 en 7 met verbeterpunten en actiepunten zijn uitgevoerd?

10) Heeft het College van GS al zicht op de totale financiële (materiële) schade van deze hoosbuien in 2018?
- Zo ja, tot welke conclusies leidt dit?
- Zo nee, wilt het College van GS dit opvragen bij het verbond van verzekeraars en de conclusies doen toekomen aan PS?

11) Is het College van GS (samen met het Waterschap en/of gemeenten) bereid een speciaal meldpunt in te richten waar burgers en ondernemers terecht kunnen om hun wateroverlast te melden; dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gevolgen?

12) Is het College van GS op de hoogte van het artikel in Dagblad de Limburger van 25 mei jl. waarin de heer Frenken (bestuurder Waterschap Limburg) aangeeft: “We gaan natuurlijk niet een maatregel van 160.000 euro treffen om een schade van 5000 euro te voorkomen.”

13) Is het College van GS bereid het volgende rekensommetje voor te leggen aan de heer Frenken: er zijn 20 gezinnen en 15 ondernemingen die allen een individuele schade hebben van €5000 in dezelfde straat/buurt als gevolg van het niet nemen van een maatregel voor het Waterschap. Hoeveel is de schade in totaal?

14) Is het College van GS het met ons eens dat zulke uitspraken, (zeker) van een bestuurder van het Waterschap te betreuren zijn?

Door de huidige klimaatveranderingen zullen de hoosbuien blijven bestaan en zelfs toenemen.

15) Is het College van GS het met ons eens dat het daarom van belang is om niet te kijken naar de prijs van de oplossing maar naar de schade nu en de (mogelijke) schade in de (nabije) toekomst?

16) Is het College van GS het met ons eens dat het hier niet enkel gaat om financiële/materiele schade maar ook emotionele schade?

Dijkgraaf Van Der Broeck heeft aangegeven dat er € 500 miljoen nodig is om de gevolgen van de hoosbuien de aankomende 20 jaar te tackelen.

17) Is hierover gecommuniceerd met de Provincie Limburg? Zo ja, gaarne brief/verslag verstrekken.

18) Is het College van GS (of/en het Waterschap Limburg) gestart met een financiële lobby richting Den Haag?

19) In het verleden heeft toenmalig Gedeputeerde van der Broeck de toezegging gedaan om met gemeenten, waterschap en andere belanghebbenden om tafel te gaan zitten. Wat is er van deze toezegging terecht gekomen?

20) Is het College van GS bereid om op korte termijn met de gemeenten, het Waterschap en niet alleen het LLTB, maar ook LWV, MKB-Limburg, verbond van verzekeraars, vereniging eigen huis, woningcorporaties, wijkraden, buurtverenigingen etc. etc. om tafel te gaan zitten om deze overlast aan te pakken?

Provincie Limburg is niet de enige die kampt met de gevolgen van hoosbuien, ook de Provincie Noord-Brabant treft dit in vergelijkbare mate.

21) Onderneemt het College van GS stappen om met de Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta (of via het IPO) een lobby te starten richting Den Haag?

22) Is het College van GS het met ons eens dat de Provincie Limburg samen met het Waterschap een regierol moet nemen om de gevolgen van de hoosbuien in de toekomst te beperken?

Vandaag kwam het bericht dat de gemeente Meerssen samen met het Waterschap met een Deltaplan bezig is.

23) Deelt het College van GS de opvatting van ons dat er op korte termijn een deltaplan moet worden opgesteld voor heel Limburg (met een lange termijn visie) en uitgevoerd om de waterproblematiek te ondervangen?

24) Kan het College van GS aangeven hoe zij op korte termijn deze hoosbuiproblematiek wenst aan te pakken?Hoogachtend,

Robert Housmans- PVV
Jos van Rey - Volkspartij Limburg
Carla Brugman - Groenlinks