Schriftelijke vragen inzake burgemeestersbenoeming Kerkrade

Geacht College,

Gisteren en vandaag hebben wij via de media kennis genomen van de diverse berichten over de burgemeestersbenoeming in Kerkrade en daaropvolgende discussie in Heerlen.

Derhalve heeft de PVV de volgende vragen:

1) Kunt u de procedure schetsen die gevolgd wordt bij de benoeming van een nieuwe burgemeester voor een gemeente?

2) Zijn in deze procedure overlegmomenten dan wel spiegelmomenten met kandidaten ingebouwd?

3) In welke hoedanigheid zijn de verschillende actoren betrokken bij de benoeming? En met welke bevoegdheden/verantwoordelijkheden?

4) Het is inmiddels op korte termijn de tweede keer dat de naam van een burgemeester van Heerlen lekt als kandidaat in een procedure. Kunt u aangeven hoe precies in deze casus de vertrouwelijkheid geschonden is en welke rechtsmiddelen beschikbaar zijn om de verantwoordelijke hiervoor aan te pakken?

5) Kunt u een feitenoverzicht aanleveren evt.inclusief de expliciete beantwoording van bovenstaande vragen.

Wij zien uw antwoorden graag op een zo kort mogelijke termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV Fractie,

Robert Housmans