Schriftelijke vragen inzake het niet nakomen van de toezeggingen mbt het windturbinepark

Geacht College,

De PVV heeft kennis genomen van de diverse nieuwsbrieven van de actiegroep Windturbines Blerick (A.W.B.).

In de laatste nieuwsbrief vermeld de actiegroep dat er al vanaf 28 mei 2018 geen contact meer is geweest tussen de actiegroep en de provincie ondanks de toezegging van het college van GS om met de actiegroep en omwonenden in gesprek te gaan.

De PVV heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief een afgelopen vrijdag een werkbezoek georganiseerd om met de omwonenden en de actiegroep in gesprek te kunnen gaan. Tijdens deze gesprekken is uitvoerig stilgestaan bij de toezeggingen van de portefeuillehouder en het gebrek aan communicatie. De actiegroep heeft aangegeven open te staan voor gesprekken maar heeft geen enkele uitnodiging mogen ontvangen.

Derhalve heeft de PVV de volgende vragen:

1) Waarom heeft het college sinds 28 mei 2018, ondanks de toezegging van Gedeputeerde Teunissen, geen overleg meer gevoerd met A.W.B. maar enkel met het wijkoverleg Boekenderbelang?

2) Waarom is, wederom ondanks toezeggingen van Gedeputeerde Teunissen, nog steeds geen contact opgenomen met wijkoverleg Blerick?
Dit in schril contrast tot de in het verslag opgenomen passage:
“En als 6e maatregel en dat is dat we in overleg blijven, hopelijk ook nadat het besluit vandaag gevallen is, met de omwonenden en de inwoners van Blerick en Boekend om toch te kijken hoe we daar de pijn kunnen verzachten en daar willen we onder andere het Leefbaarheidsfonds voor inzetten.”

In de notulen van de PS vergadering van 28-9-2018 lezen we verder: “Daar zullen we in overleg mee blijven gaan. Sterker nog, een beetje analoog aan de motie van de VVD, we zullen dat overleg gaan formaliseren naar een soort stuurgroep of werkgroep waarin we periodiek, kan zijn 2 weken, het kan zijn 4 weken, dat laat ik graag aan de omwonenden en inwoners over, de voortgang zullen monitoren voor het grote geheel.”

3) Waarom is de door gedeputeerde Teunissen voorgestelde werkgroep over mitigerende maatregelen met periodiek overleg, welke in overleg met de omwonenden en A.W.B. zou worden gevormd nog steeds niet ingevuld?

4) Is het college het met de PVV eens dat het niet nakomen van de afspraken over overleg en communicatie over mitigerende maatregelen, over de leefbaarheid van de omgeving, het laatste beetje vertrouwen dat de omwonenden wellicht nog in dit college hebben totaal te niet doet?

In dezelfde vergadering is door het college bij monde van gedeputeerde Teunissen toegezegd dat “dat als uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is van gezondheidsschade, we dan acuut de vergunning intrekken”

5) Is het college bekend met het inmiddels sterk groeiende aantal uitgevoerde onderzoeken zowel in Nederland als in ons omringende landen waaruit blijkt dat windturbines wel degelijk een schadelijk effect hebben op de gezondheid? Zo nee, waarom heeft het college zich naar aanleiding van de opmerkingen van PS zich hier niet in verdiept?

6) Is het College bekend met de publicatie: “Windmolens maken wel degelijk ziek” van huisarts S. Van Maanen, waarin onder andere omschreven wordt dat windturbines verantwoordelijk zijn voor chronische slaaptekort bij kinderen met als gevolg een remming van de ontwikkeling van de hersenen?

De PVV onderhoudt goede contacten met onder andere de “Dansk Folkeparti” in het Deense Parlement. Denemarken heeft recent een besluit genomen om af te stappen van Windenergie op land. In gesprekken met Deense kamerleden wordt aangegeven dat de grondslag voor het afstappen van windenergie op land ligt bij de gezondheidsklachten van omwonenden.

7) Is het college van GS bekend met het big data onderzoek in Denemarken over gezondheidsklachten in relatie tot Windturbines? En is het college bekend dat mede op basis hiervan Denemarken afstapt van windenergie op land?

8) Is het college van GS bereid om op zijn minst een bredere studie te doen naar onderzoeken over de effecten van windturbines op de volksgezondheid?

9) Is het college van GS bereid om in afwachting van deze onderzoeken een pas op de plaats te maken en enkel indien onomstotelijk vaststaat dat er geen risico is voor de volksgezondheid vergunningen te verlenen?

10) Als het college van GS van mening is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de omwonenden waarom is het college van GS dan niet bereidt om alsnog het, in de vergadering van 28 september 2018, voorgestelde onderzoek inclusief de nulmeting en opvolging te laten uitvoeren als onderdeel van de “Mitigerende” maatregelen? Voor welke uitkomst bent u bang?

Wij zien uw antwoorden graag op een zo kort mogelijke termijn verschijnen,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVV Fractie,

Robert Housmans