Inbreng PVV inzake Jaarstukken 2015

10 juni 2016

Voorzitter, De PVV kijkt met gemengde gevoelens terug op 2015. Een jaar met verkiezingen, een nieuwe Staten en een brede coalitie met maar liefst 7 gedeputeerden. Maar ook een jaar met een nieuwe politieke situatie waarin de PVV ondanks dat ze in de oppositie zit constructief kritisch op inhoud mee doet.

Een aantal Moties van de PVV hebben zich gesteund mogen zien door een meerderheid en zelfs een aantal malen de voltallige Staten. De PVV heeft op haar beurt aan een groot aantal moties haar steun kunnen geven.

Een aantal zaken willen wij toch kort even benoemen: Het initiatief voorstel dat geleidt heeft tot de fractievolgers. Een mooie stap in het betrekken van onze burgers bij de politiek. Hopelijk ook de voorbode van de intrede van burgercommissieleden.

 

Ook de PVV motie die ervoor heeft gezorgd dat Scholen nu het gouvernement kunnen vinden mag genoemd worden. Leerlingen kunnen hierdoor nadat ze op school uitleg hebben gekregen over de provincie en ons democratische bestel, Via het Statenspel zelf kennis maken met wat een provinciebestuur nu eigenlijk is.

Het is dan vooral mooi om achteraf de reacties van de scholen en de leerlingen te mogen ontvangen: Leuk, Leerzaam maar ook erg interessant! Voorzitter dat doet een Statenlid goed! Ook de motie Duurzaam rendement die unaniem in deze staten is aangenomen geeft aan dat de PVV inhoudelijk bijdraagt en er toe doet.

Voorzitter ondanks dat de PVV het coalitieakkoord uiteraard niet gesteund heeft is er op individuele terreinen toch een aantal goede zaken voortgekomen. Wij kunnen dan ook concluderen dat de verkiezingsretoriek heeft plaatsgemaakt voor het inhoudelijke debat. Dit zien wij dan ook graag gecontinueerd.

Voorzitter nu naar de jaarstukken zelf.

In de inleiding op pagina 7 schrijft het college:
“In de begroting 2016 zijn deze outcome-indicatoren niet langer opgenomen omdat het aangeven van een strikte causaliteit tussen provinciale inspanning en het uiteindelijke doelbereik niet alleen technisch vaak onmogelijk is, maar ook geen recht doet aan de werkelijkheid.”

De PVV vraagt zich af hoe wij de rechtmatigheid en de doelmatigheid van deze jaarstukken kunnen beoordelen nu en in de toekomst, want het college stelt feitelijk hiermee:

wat wij ook doen je kunt het resultaat toch niet meten.

Deze gedachte zien wij in de stukken dan ook bij herhaling terug komen. De verhalen zijn erg kwalitatief en nauwelijks te wegen.

Een voorbeeldje:

We zetten in op economische speerpuntlanden, toegespitst op behoeften van campussen en topsectoren. Gerealiseerd. Bedrijven van Greenport Venlo en partners van Maastricht Health Campus hebben deelgenomen handelsmissies naar China (w.o. Sichuan).

Heel Mooi, MAAR wat is hier uitgekomen? Wat was de doelstelling? Wat heeft het gekost? Hoe moet de PVV dit op doelmatigheid en rechtmatigheid beoordelen?

Overigens vind de PVV het niet wenselijk dat de Provincie actief op zoek gaat naar samenwerking met het islamitische Azerbeidzjan dat voortdurend oorlog zoekt over het Christelijke Nagorno Karabach.

Voorzitter, bekijk dit eens in het licht van de samenwerking met Duitsland en België, onze buurlanden. Dit loopt nog steeds niet soepel. Getuige hiervan zijn de verschillen in mening bij de euregioraad, en het feit dat wij het instituut ITEM nodig hebben om grensoverschrijdende zaken te regelen.

Voorzitter dit brengt mij tot een uitstapje naar NEDCAR In de jaarstukken staat te lezen dat NEDCAR fors gaat uitbreiden en een onafhankelijke “vehicle Contract Manufacturer” wil worden.

Voorzitter dat is een mooie ontwikkeling die helemaal in lijn ligt met onze eerdere motie over de reshoring van de maakindustrie. Daar moeten wij verder op inzetten en de randvoorwaarden vooral voor creëren. Een ongehinderd logistiek systeem is hierbij dan in de ogen van de PVV ook noodzakelijk, niet alleen voor de ontsluiting van Nedcar, Maar vooral ook voor de ontlasting van de woonwijken in Holtum, Buchten, Born, Limbricht, Sittard en Geleen waar nu nog de treinen met o.a. gevaarlijke stoffen doorgaan op weg naar het hoofdspoornet. Bij de voorjaarsnota zullen wij hierop terug komen.

Voorzitter dit draagt volgens de PVV meer bij aan werkgelegenheid dan reisjes naar het islamitische Azerbeidzjan. Maar voorzitter de werkgelegenheid moet wel LIMBURGSE werkgelegenheid zijn. Als Provincie hebben wij samen met de Gemeenten in 2012 met miljoenen aan gemeenschapsgeld via Nedfit en Nedwork NEDCAR overeind gehouden toen Mitsubishi zich terugtrok. Nu zien wij in de jaarstukken dat de VDAB mee aan tafel zit en wij weten inmiddels dat er hard wordt gelobbyd om de medewerkers van het gesloten FORD Genk bij Nedcar onder te brengen.

De PVV is van mening dat in deze EU er wel vrij verkeer is van Goederen, en personen, maar dat sociale verantwoording nog altijd stopt bij de grens.

Dus voorzitter de vraag: zijn de 300 ingevulde arbeidsplaatsen inclusief de 230 medewerkers van FORD Genk?

Hoe verhoudt zich de inspanningen van de Provincie met die van de VDAB wetende dat in Limburg een werkeloosheid is van 6,6 % (bron CBS) en Belgisch Limburg een werkeloosheid heeft van 7,6% (Bron VDAB Arvastat)?

Voorzitter de PVV heeft al vaker aangegeven dat Werkgelegenheid de basis is van een vitale provincie, ook hierover komen wij zeker gelet op de sociale agenda nog terug. En u zult begrijpen dat de PVV in deze blijft opkomen voor werk voor de Limburger.

Voorzitter wij gaan even terug naar de illustrerende voorbeelden. Deze vindt de PVV echt hilarisch, ik citeer weer: nu van pagina 27 toelichting bij de tabel “Voor het begrotingsjaar 2015 komen geen landelijke cijfers van het CBS meer beschikbaar. De nulmeting ( die in 2013 beschikbaar is gekomen) kan bij gebrek aan betrouwbare gegevens daardoor niet meer geactualiseerd worden. Op basis van de nulmeting kan echter wederom geconstateerd worden dat het plausibel geacht mag worden dat de streefwaarden binnen bereik liggen, gelet op de majeure investeringen van de Provincie in met name de campussen.”

Voorzitter, Wat betekent dit? Hoe doelmatig is dit? Er staat per slot van rekening niet meer of minder dan: Wij hebben er veel geld in gegooid dus het zal wel goed zijn! Voor de PVV zijn dit soort WC eend definities niet echt een voorbeeld van Doelmatigheid.

Ook de programmalijn Limburg een sterk merk geeft een leuk voorbeeldje,

“Limburg heeft een sterker merk dan in 2010. Er is een bestendiging van het marktaandeel (€) van Limburg in de totale bestedingen in de toeristische markt in Nederland t.o.v. 2008/2009.”

En wat zien we in de tabel? Een afname van de toeristische vakanties, een afname van de Buitenlandse gasten ipv een stijging zoals gewenst.
Trouwens onder die buitenlandse gasten zitten legio militairen en ambtenaren die vanwege het hier aanwezige JHQ te gast zijn… En de klantwaarde nu 36 euro. In 2010 lezen we in de toelichting was deze 34€ dus een stijging van 3,5% Klinkt goed. Tot dat je dit afzet tegen de inflatie dan is ook dit een achteruitgang. Zeker als je bedenkt dat in tijden van crisis mensen eerder een vakantie in eigen land kozen dan over de landsgrenzen…..

Voorzitter over de BOBO’s van RTL die met de helikopter over Limburg vlogen voor de Breakfastclub zullen wij het maar niet meer hebben…

Voorzitter de PVV concludeert hier dat ondanks alle gerealiseerde punten die wederom niet meetbaar zijn dat wij als Merk en vrijetijdseconomie al 8 jaar stilstand hebben: Limburg je zult er maar wonen…..

De PVV ziet dezelfde logica in de programma lijn Regionaal openbaar vervoer: 

De reizigers aantallen in 2010 waren 32,8 milj, 

gestreefd werd naar een verhoging tot 33,1 milj, dus 300.000 meer. 

Gerealiseerd in 2015 30,8 milj, dus 2 miljoen MINDER 

Klant waardering is onbekend komt pas dit jaar beschikbaar….. 

Maar voorzitter wat is de Conclusie: de doelstellingen voor 2015 zijn grotendeels bereikt 

Voorzitter dit gelooft toch niemand! Ik verzin dit niet ik citeer enkel. 

Nog een leuke voorzitter: 

Gebiedsontwikkeling algemeen pagina 65 Uitnodigen van marktpartijen om te komen met gebiedsgerichte initiatieven, waarbij van geval tot geval de provinciale rol en inzet nader worden bepaald;

Resultaat: Gerealiseerd In het POL staat de uitnodiging centraal, om te komen tot initiatieven die echt iets toevoegen…. 

De PVV is van mening dat initiatieven vanuit de markt die echt iets toevoegen ten alle tijden omarmd moeten worden en worden ondersteund. Dit is toch een open deur van de eerste orde….. 

De Programmalijn platteland, nog een mooi voorbeeld….. 

Pagina 99: 

“De ontwikkelingen in de agrarische sector in Limburg blijven achter bij de landelijke ontwikkelingen. Dit is te wijten aan een combinatie van factoren. Waar vorig jaar vooral de glastuinbouwsector te kampen had met de effecten van de Ruslandcrisis zijn afgelopen jaar de varkenshouderij- en melkveesector in moeilijke marktomstandigheden terecht gekomen terwijl bovendien de financierbaarheid van bedrijfsontwikkelingen steeds moeilijker wordt doordat banken hun kaders aanscherpen. Deze factoren spelen zich buiten onze directe invloedsfeer (macro economische factoren en landelijke opinievorming) af. We oefenen via diverse netwerken onze invloed uit om te komen tot de juiste agendering van deze thema’s.” 

Natuurlijk warend de Rusland crisis, de marktomstandigheden en financierbaarheid lokale factoren waardoor de Limburgse agrarische sector achterbleef bij de landelijke ontwikkelingen….. 

Oh wacht even, deze hadden ze in de rest van EUROPA ook 

Maar wat nog mooier is in dit hoofdstuk is de conclusie die de PVV hier kan trekken: 

Geen streefwaarden, maar wel alles bereikt, en ondanks dat alles gerealiseerd is blijven we achter liggen…. 

Voorzitter helaas zouden wij nog veel meer citaten kunnen aanhalen maar ik denk dat de PVV genoeg voorbeelden uit deze jaarstukken heeft gegeven over de doelmatigheid

De PVV is van mening dat Provinciale Staten een kader stellende en een Controlerende taak heeft De controlerende taak niet enkel bestaat in financiële zin, maar vooral ook vanuit de doelmatigheid

De PVV onderschrijft de analyse dat:

“de jaarstukken wel financiële kengetallen bevatten, maar dat een duidelijke individuele toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie niet gegeven wordt; niet op individuele kengetallen en ook niet op hun onderlinge samenhang. Voorts ontbreekt het aan kwantitatieve normstelling om tot nadere duiding te komen wanneer een kengetal een score laat zien van op of onder de norm. Er kan dus geen samenhangend oordeel worden gevormd over de financiële positie van de Provincie Limburg”

De PVV vindt daarmee dat
“Een beoordeling en daarmee controle door PS vanuit een oogpunt van samenhang tussen doelen, activiteiten en de inzet van middelen door de gekozen opzet van de jaarstukken niet mogelijk is.”

En de PVV onderschrijft de constatering van de zuidelijke rekenkamer:
“Gedeputeerde Staten geven in hun antwoord op de vraag vanuit Provinciale Staten niet aan welke doelen niet bereikt zijn. Wel geven ze enkele voorbeelden van prestaties die niet geleverd zijn en waarom niet.” 

Voorzitter, Dhr Rossel zal hierover mede namens de PVV een amendement in dienen.

Voorzitter dan even op financieel vlak:

De PVV heeft op pagina 176 gelezen dat er voor de investeringen van 469 miljoen euro die de provincie heeft uitstaan in de vorm van: 

  • Garantiestellingen               € 112 mlj 
  • Leningen en deelnemingen  € 153 mlj 
  • Leningen aan derden           € 204 mlj 

Er slechts een risico zou zijn van 19 mlj dit is slechts 4% 

De PVV heeft hier op zijn zachtst gezegd grote bedenkingen bij. 

Het gaat voor een deel over garantiestellingen op leningen die banken anders niet zouden verstrekken en voor een deel over leningen die banken nooit zouden verstrekken ! Je kunt op je klompen aanvoelen dat de risico’s veel groter moet zijn. In dit verband zou de PVV graag weten of er accountants zijn die instaan voor deze risico inschattingen? 

Uit de antwoorden hebben we begrepen dat de huidige accountant dat in ieder geval niet doet. 

Voorzitter de PVV kan Concluderen, mooi stuk prima voor in de winter de kachel mee aan te maken, maar niet geschikt voor Provinciale Staten om haar controlerende rol met name gelet op Doelmatigheid in te vullen. 

Tot zo ver in eerste instantie.