Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Spreektekst Robert Housmans Provinciale Staten Programmabegroting 4 november 2016

Voorzitter,


De landelijke verkiezingen komen eraan en tot mijn grote verbazing venten andere politieke partijen nu ons gedachtegoed:
Niet alleen rechts maar zelfs links omarmt ideeën die wij al 6 – 7 jaar roepen:
De SGP wil minder “Allahoe akbar”
De VVD wil opvang in de eigen regio
En zelfs Jacques Monasch, en toen ik gisteren op de site keek was hij toch echt van de PvdA en lijsttrekker stelt dat de hoofddoek en boerka vrouw onderdrukkend zijn.
Een bijzondere beweging van politieke partijen die eigenlijk een cordon Sanitair om de PVV hebben gebouwd maar ons gedachte goed warm omarmen
Wat de PVV betreft zou het wel iets, Minder, Minder, Minder, hypocriet mogen

Voorzitter wij behandelen de begroting en de begroting is een financieel sturingsmechanisme voor het beleid.
En het beleid voorzitter op haar beurt stuurt weer maatschappelijke processen
En juist over die maatschappij en maatschappelijke trends maakt de PVV zich ernstige zorgen
Als je het niet eens bent met de linkse elite wordt je verketterd als xenofoob, populistisch of simpelweg te dom om de briljantheid van de linkse elite te begrijpen
En dat in Nederland voorzitter, een land waar mensen graag naar toe kwamen omdat vrijheid van meningsuiting gewaarborgd werd...
Zelfs in Limburg hebben wij te maken met dit elitaire gedrag.
Een mooi voorbeeld is het nieuwe beleid van gedeputeerde werk en welzijn om de radicalisering van autochtone jongeren aan te pakken.
Gelukkig past het in het beleid van de SP om radicalisering, criminaliteit en terrorisme van allochtone jongeren te zien als een cultuuraspect waar nederland maar aan moet wennen
Het roept bij de PVV dan vooral de vraag op of gedeputeerde zich zorgen maakt over radicalisering in zijn algemeenheid of dat ze het niet vind passen dat jongeren de Nederlandse cultuur in het algemeen en de Limburgse cultuur in het bijzonder willen behouden?
Als de gedeputeerde zich zorgen maakt over radicalisering in het algemeen dan is met ons te praten.
De PVV wijst iedere vorm van radicalisering af! Maar de vraag blijf bij ons steken of radicalisering van allochtone jongeren, pardon voorzitter; tegenwoordig noemen we dat policor jongeren met een buitenlands verleden, niet beter kan worden aangepakt. Niet met knuffelen, maar met harde hand. Meedoen binnen onze normen en waarden of wegwezen naar die landen die het beleid voeren wat radicalen zo graag aanhangen.
Maar het kan niet zo zijn dat jongeren die opstaan voor een in Nederland en Limburg verankerde cultuur worden verketterd als radicaal en asociaal enkel en alleen omdat het niet past in het links elitaire “ weg met ons fetisjisme”

Voorzitter dan even naar een aantal specifieke posten uit de begroting 2017
De PVV concentreert zich hierbij op cultuur, economie en sociaal beleid
Als wij het hebben over cultuur dan praten wij onder andere over sport, de natuur en daarmee automatisch ook toerisme.
Ons prachtige Limburg heeft een florerende toeristische bedrijvigheid.
Een deel van die bedrijvigheid heeft met name te maken met het feit dat veel mensen graag gaan wandelen en fietsen in het Limburgse landschap. Met name het Heuvelland is favoriet.
Zo favoriet zelfs dat fietsers en met name wielrenners veelvuldig overlast veroorzaken.
Limburg staat al op de kaart als een fietsvriendelijke provincie met een uitdaging voor iedere fietser, in de bossen, de heuvels of op de platte weg.
De PVV ziet dan ook geen enkele toegevoegde waarde in het laten starten van de tour de France, de ronde van Frankrijk zoals u wilt, in Limburg.
Dit voegt ook in het kader van provincie marketing weinig tot niets toe. Er rijden al verschillende professionele tours door Limburg.
Voorzitter er is hiervoor wel geld gereserveerd in de begroting en wel 2,5 miljoen euro.
De PVV is het met het college eens dat wij dit geld kunnen inzetten voor Sport maar laten wij het dan inzetten voor de Breedte sport.
Eenmalig en verdeeld over de jaren 2017, 2018 en 2019 zoals het nu ook in de begroting vermeld staat.
Voorzitter wij dienen dan ook een amendement in om dit gereserveerde geld in te zetten voor een provinciale campagne ter bevordering van de Breedte sport waarbij bekende Limburgse sporters zoals: Max Verstappen, Maartje Paumen, Bas Diederen, Rens Blom, Tom DUmolin, Mark van Bommel, Arnold Vanderleyde, etc kunnen worden ingezet om de breedte sport te promoten.
Voorzitter als wij naar de Sociale agenda kijken dan komen wij tot de conclusie dat wij een gedeputeerde teveel hebben.
Wij realiseren ons dat als Gedeputeerde een punt heeft als ze zegt dat de jeugdzorg en de ouderenzorg voor een belangrijk deel bij de gemeenten thuishoort.
Dit betekent dan ook dat wij deze net zo goed uit haar portefeuille kunnen schrappen, maar dan houden wij wel heel erg weinig over voor een fulltime gedeputeerde…..
Toch voorzitter zullen wij geen motie van wantrouwen indienen tegen de gedeputeerde enkel en alleen omdat het qua PVV getalsmatig beter uitkomt.

Wij willen de Gedeputeerde wel meer uitnodigen tot actie.
Maar dan wel zinnige actie!
Beleid voor geradicaliseerde autochtone jongeren daar heb ik het al over gehad en daar hoef ik verder geen woorden meer vuil aan te maken.
Ik hoop dat het voor de gedeputeerde ook duidelijk is.
Wat de PVV vooral stoort is dat de gedeputeerde van Rijnsbergen niet actief wil meekijken in de jeugdzorg en de WMO. Waarom is dit eigenlijk?
Het kan niet waar zijn dat dat alleen te maken heeft met de bevoegdheid van de gemeenten.
Zoals eerder gezegd: als dat zo is dan kunnen de decentralisaties net zo goed uit haar portefeuille worden geschrapt.
De zorg van de PVV is juist in o.a. de wachtlijsten en die zijn tot het einde van het jaar nog lang niet opgelost.
Wachtlijsten met mensen die heel hard hulp nodig hebben.
Welke invloed gaat de gedeputeerde aanwenden om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken en daarmee te zorgen dat mensen die recht hebben op zorg deze ook krijgen?
De PVV heeft een bovengemiddelde interesse in het antwoord van de gedeputeerde.
Voorzitter De PVV is een groot voorstander van een sociale agenda waarmee meer aandacht kan worden gegeven aan onze jongeren en ouderen.
Dat wil niet zeggen dat er blanco cheques gerechtvaardigd zijn. Daarom hebben wij destijds tegen gestemd!
Dat wij hier goed aan hebben gedaan blijkt uit de manier waarop de gedeputeerde omgaat met uitvoeringsprogramma’s welke sneaky via de lijst ingekomen stukken langs de commissie worden geleidt.
Sterker nog in de begroting, dan heb ik het over pagina 59, wordt zelfs gesteld dat de Staten een uitvoeringsprogramma hebben bekrachtigd op 14 juni 2016.
Voorzitter is deze bekrachtiging een typefout in de begroting? Of heb ik mij minder goed voorbereid, want ik heb niets hierover kunnen terug vinden. Of is het een denkfout van het college?
Want in mijn beleving heeft PS geen uitvoeringsprogramma bekrachtigd.
Graag hierop een reactie van de gedeputeerde.
Voorzitter nogmaals wij erkennen het belang van de Sociale Agenda en daarom staan wij erop dat er een volwaardige behandeling komt van de uitvoeringsprogramma’s in de commissie CS en de Staten.

Voorzitter als we het dan toch hebben over cheques al dan niet gedekt, Dan is de PVV erg blij met de 11,9 miljoen euro die wij overhouden.
Tijdens de verkiezingen hebben vele partijen geroepen dat de provinciale opcenten verlaagd kunnen worden.
Voorzitter in Nederland is een cultuur ontstaan van “Sorry democratie” verkiezingsbeloften verbreken en zeggen “maar ik kon niet anders”.
Laten wij in Limburg nu het goede voorbeeld geven aan de rest van Nederland.
Laten wij de provinciale opcenten voor 2017 nu eens met 10% verlagen. Dan geven wij daarmee in totaal 10,3 miljoen terug aan de inwoners en hebben wij nog steeds een overschot van 1,6 miljoen euro die aan de reserve kan worden toegevoegd.
Want ook de PVV is van mening dat wij een adequate reserve dienen te hebben.
Voorzitter als we het dan toch over de reserves hebben, dan spreken wij ook over de Immunisatiereserve, de Limburgse spaarpot die de weggevallen renteopbrengsten van de essentaandelen moet compenseren.
Wij waren optimistisch voorzitter, echt optimistisch over de financiën toen 3 van de indieners van amendement A1 van 13 juni 2013 en de twee indieners van motie 628 een coalitie gingen vormen.
De PVV dacht dat het financiële beheer hiermee in goede handen zou zijn. Echter voorzitter, de reserves krimpen, en regels uit het amendement A1 en de Motie 628 worden zelfs door de indieners van deze aan de financiële knoppen niet gevolgd.

Voorzitter met de ambitie om meer Europese subsidies binnen te halen wordt ook een zwaarder beroep gedaan op de provincie voor cofinancieringen. Deze vormen een dreiging voor de immunisatiereserve en de basis voor de volgende uiting van de “sorry democratie” als de spaarpot leeg is.
Voorzitter een ander punt van financieel beleid wat de PVV hekelt is de diversiteit aan fondsen met een ratjetoe aan doelstellingen, rendementen en aansturingen.
Hierdoor ontstaat er een onoverzichtelijk beeld wat besturen en controleren onnodig lastig maakt.
Wanneer gaan we deze eens bundelen onder een professioneel management met duidelijke doelstellingen in o.a. rendement.
Voorzitter de PVV houdt vast aan de eerdere doelstellingen en wil in de commissie FEB een debat over de immunisatiereserve.

Voorzitter, ook de PVV staat voor een ambitieus Limburg. Dat die ambitie niet ophoud bij de lands of provinciegrens is duidelijk. Juist hiervoor is in 1995 de euregioraad opgericht.
Ik mag zelf namens de Staten zitting nemen in deze euregioraad.
En het gevoel dat het een mini EU is wordt iedere vergadering weer bevestigd
Voorzitter de Euregioraad is wel vaker onderwerp van discussie geweest en niet altijd vanuit een enthousiast gevoel.
Om het Nut, de noodzaak en de effectiviteit van de euregioraad voor eens en altijd helder te hebben wil de PVV in het eerste kwartaal van 2017 dit agenderen in de commissie FEB
En aangezien wij dit heel belangrijk vinden, Dat wij samenwerken binnen de regio belangrijk vinden, maar ernstig twijfelen of de euregioraad in zijn huidige vorm, samenstelling en taakstelling het juiste middel is dienen wij hiertoe een motie in. De PVV realiseert zich dat een motie niet nodig is om een onderwerp te agenderen. Maar wij willen een krachtig signaal afgeven dat we kritisch kijken naar deze, naar onze mening, te stroperige samenwerkingsvorm. Ook van vele andere partijen horen we regelmatig kritiek op de euregioraad. De PVV is erg nieuwsgierig hoe op deze motie wordt gereageerd.