Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Spreektekst Boudewijn Simons commissie FEB d.d. 24-06-2016

Inbreng FEB 24 juni 2016 inzake 6.1: Concept-Statenvoorstel van de Statencommissie FEB inzake Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2016 provincie Limburg

De aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer ter verdere verbetering voor het opstellen van de begroting 2017 zijn omgezet in een voorstel aan PS en hebben tot doel te komen tot een meer zichtbare vertaling van de politieke ambities, verhoging van de transparantie en samenhang en verbetering van de leesbaarheid.
De PVV heeft een broertje dood aan achterkamertjespolitiek en sinds haar aantreden in het Gouvernement heeft ze voortdurend gepleit voor meer openheid en transparantie. De PVV wil dat de provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers en daarom kan ze dit voorstel tot meer openheid, duidelijkheid en efficiency dan ook van harte toejuichen.

Verder is de PVV blij dat het college van GS alvast heeft toegezegd nadrukkelijker te zijn in de samenhang, dat de motie-bijlage zal worden aangevuld en dat het dictum van aangehaalde moties zal worden vermeld.
Tot slot roept de PVV overeenkomstig de aanbevelingen van de rekenkamer het college op om in de begroting 2017 zo duidelijk mogelijk te formuleren wat de provincie in het eerstvolgende begrotingsjaar wil gaan doen. En vanzelfsprekend gaat de PVV in op de uitnodiging van het college van GS om te blijven participeren in het verbeterproces.

In tweede termijn: Wat de PVV betreft kan dit stuk als behandelstuk/hamerstuk worden geagendeerd voor de eerstvolgende PS-vergadering.

Inbreng FEB 24 juni 2016 inzake 7.1: Statenvoorstel Kennis-As project ‘Limburg Meet’ (LIME)

Sinds 2015 wordt er een aantal ingrijpende transities in de zorg doorgevoerd: er wordt meer eigen verantwoordelijkheid van burgers gevraagd, de kosten moeten omlaag, oude wetgeving wordt vervangen door nieuwe en bestaande regelingen worden flink uitgebreid. Maar de grootste verandering volgt uit de decentralisatie van verantwoordelijkheden: gemeenten gaan taken uitvoeren op het gebied van indicatie, zorgtoewijzing en financiering.
Het instituut LIME (of LImburg MEet) gaat onder de vlag van de Zuyd Hogeschool de transities in de zorg stimuleren door nieuw en anders te meten. LIME doet dat door als verbinder op te treden tussen de verschillende belanghebbenden in het zorgdomein, alsmede de Brightlands campussen en het MKB. Daarnaast creëert LIME daarbij een veilige, professionele omgeving voor vernieuwing waarin ook onderwijs en onderzoek bij elkaar komen.
Een positief besluit over de toekenning van de gevraagde provinciale bijdrage in de vorm van een subsidie leidt tot de oprichting van LIME, een expertisecentrum en innovatienetwerk om kennis tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorgverleners, burgers c.q. cliënten en overheid met elkaar te verbinden en zo innovatieve meetproducten op de zorgmarkt te kunnen brengen. Dit zou moeten leiden tot een verbetering in de zorgsector en het onderwijs en synergie tussen de campussen en het Limburgs MKB.
Als argumenten voor het verzoek om een bijdrage worden o.m. genoemd dat LIME bijdraagt aan economische structuurverbetering van Limburg, dat LIME verbindt tussen de verschillende campussen, dat LIME staat voor duurzame versterking van de gezondheid en participatie van alle Limburgers en dat LIME bijdraagt aan versterking van de aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de zorg op zowel MBO- als op HBO-niveau en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen van de Sociale Agenda van Limburg 2025 en de Human Capital Agenda Zorg.
Om het hoofd te bieden aan de verdere vergrijzing moet de provincie zich volgens de PVV actief inzetten om aantrekkelijk te blijven voor burgers en ondernemers. De PVV wil daarom, vooral voor jongeren en 45-plussers, de werkgelegenheid in Limburg sterk bevorderen, zodat jongeren na hun opleidingsperiode direct aan de slag kunnen in de eigen regio. Er is, zeker in economisch moeilijke tijden, een sterke werkgelegenheid nodig en de PVV wil dit in Limburg bevorderen. De focus moet daarbij vooral komen te liggen op de maakindustrie en werkgelegenheid voor de midden- en lager-opgeleiden. Ook dient het MKB, als de banenmotor van Limburg, te worden gesteund. Samenvattend: Onderwijs en bedrijfsleven moeten beter op elkaar worden afgestemd en de focus dient te liggen op (vernieuwing van) zorgonderwijs op alle niveaus.
Reden waarom de PVV zowel inhoudelijk kan instemmen met het Kennis-As project LIME, als ook met het verlenen van een provinciale bijdrage aan LIME voor de periode 2017-2020 onder de voorwaarden en resultaatafspraken zoals in het Statenvoorstel genoemd. Verder gaat de PVV akkoord met het voorstel dat PS in 2020 op basis van een evaluatie van de eerste projectperiode van vier jaar zullen besluiten over een eventuele tweede financiële bijdrage aan LIME voor de periode 2021-2024.

In tweede termijn: Wat de PVV betreft kan dit stuk als behandelstuk/hamerstuk worden geagendeerd voor de eerstvolgende PS-vergadering.