Inbreng PVV Voorjaarsnota 2016

Fractie inbreng PVV

Statenvergadering d.d. 17-6-2016

Spreker: Robert Housmans

Voorzitter,

Wij leven in roerige tijden. De aanslagen in het Midden-Oosten en recentelijk in Brussel en Parijs. Europa wordt overspoeld door migranten. Als je hiervoor alleen al even kijkt naar de stroom uit Syrië dan zien we 4 miljoen vluchtelingen en 7,6 miljoen ontheemden op een bevolking van 22 miljoen, dat is de helft van de bevolking. Een aantal dat groter is dan het inwoneraantal van België!

Voorzitter, het opvangen van deze mensen hier is natuurlijk geen oplossing voor het probleem; noch tijdelijk, noch definitief. De geschiedenis leert ons dat. Ik neem u even mee terug naar het najaar van 1914.

Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen en trokken de eerste 52 Belgische soldaten in Limburg de grens over voor een veilig heenkomen.

Tijdens de troonrede van 15 september 1914 zei koningin Wilhelmina: “Nederland ontvangt met open armen alle ongelukkigen die binnen zijn grenzen toevlucht zoeken”. Deze uitspraak werd in eerste instantie gevolgd door een heuse liefdadigheidsmanie.

Op 10 oktober 1914 viel Antwerpen en trok een stroom van circa 40.000 militairen en bijna 1 miljoen Belgische burgers richting de Nederlandse grenzen.

Op 12 oktober 1914 werd reeds gestart met onderhandelingen om de burgervluchtelingen terug te laten keren naar België.

Dit werd gevolgd door een circulaire op 17 oktober 1914 van de regering aan de gemeenten in Nederland om de Belgen “onder drang” te bewegen om terug te keren naar België. Dit, zo kunnen wij lezen in de ‘handelingen’, vanwege de kosten en de culturele verschillen tussen de eigen bevolking en de Belgische vluchtelingen.

Een klein citaat in verband hiermee: “De meisjes waren ook al niet veilig voor de Belgen. Niet alleen in donkere schuurtjes, maar ook in het openbaar gebeurden zaken die het daglicht niet konden verdragen”. Het aanvankelijke liefdadigheidsgevoel van de Nederlanders dat in het begin grenzeloos leek nam dan ook snel en heel sterk af.

Daarnaast opende Nederland onderhandelingen, bij monde van generaal-majoor Van Terwisga met de Duitse gouverneur Schröder en legercommandant Friedherr von Bodenhausen van de Duitse bezettingsmacht in België, voor de spoedige terugkeer van de Belgische vluchtelingen.

Resultaat: terugkeer van ruim 900.000 vluchtelingen naar België tussen oktober 1914 en mei 1915.

De militaire vluchtelingen moesten volgens de vredesconferentie van Den Haag worden ontwapend en geïnterneerd in het neutrale Nederland. Deze werden pas in 1918 na het tekenen van het vredesverdrag vrijgelaten en naar huis gestuurd.

Voorzitter ziet u de overeenkomsten? Maar vooral ook, de verschillen?

De kosten van de opvang, het draagvlak dat steeds verder wegzinkt, de cultuurverschillen; en dan importeerden de christelijke Belgen natuurlijk nog niet eens de gewelddadige ideologie van de islam, wat nu wel gebeurt met de huidige influx. Een ideologie die streeft naar islamisering van onze westelijke landen, hetgeen de PVV natuurlijk met alle macht wil bestrijden.

Voorzitter wat is nu het grote verschil met de lessen uit het verleden?

De Belgen vluchten naar de buurlanden, De opvang was tijdelijk en in de regio!

Ze keerden terug en herbouwden hun land! Een land dat inmiddels op vele vlakken een voorbeeld vormt voor ons, denk bijvoorbeeld maar eens aan de zorg.

Voorzitter, door het hier laten blijven van migranten en statushouders, het niet oplossen van de problemen in de regio en het niet bevorderen van de terugkeer van deze mensen, creëren wij een nieuw probleem. Een veel groter probleem!

Dit wordt bijvoorbeeld onderschreven door de uitspraken van Asaad Al Asaad, MA van de Al Yamamah universiteit van Riyad, en afkomstig uit Aleppo. Hij zegt letterlijk: “Door het opnemen van zo veel Syriërs in Europa en het geven van verblijfsstatussen berooft Europa Syrië van zijn toekomst”.

Syrië moet ook weer worden opgebouwd. Wie gaat dat doen als ruim de helft van de bevolking vertrokken is? Damascus was vroeger het Parijs van de Oriënt……..

In ‘De Limburger’ schreef een raadslid van D66 dat wij onze vrijheid danken aan onze bevrijders. De PVV Limburg heeft daar dit jaar bij stilgestaan en met diep respect onze bevrijders herdacht; en in het bijzonder ook onze landgenoten die opstonden tegen de bezetter.

Nederlandse militairen

Dat brengt ons bij een punt dat voor de PVV niet te begrijpen is.

Onze mannen en vrouwen gaan naar crisisgebieden om voor vrede, veiligheid en stabiliteit te vechten….dit doen zij terwijl zij hun gezin, vrouwen en kinderen achterlaten in veilig gebied.

Maar volgens de UNHCR, voorzitter, zijn 75% van alle vluchtelingen mannen, weerbare mannen. De PVV kan niet begrijpen dat deze mannen, door elders een heenkomen te zoeken, hun vrouwen en kinderen achterlaten in onveilig gebied en in een door oorlog verscheurd land…….

gegevens UNHCR

Voorzitter, de oplossing voor dit enorme vluchtelingenprobleem begint met opvang in de regio en het nemen van verantwoordelijkheid. Weerbare mannen die hun land verlaten dragen niet bij aan een oplossing!

Voorzitter, de PVV wil niet faciliteren aan opvang anders dan in de regio. Het is daarom dat de PVV, terwijl er momenteel in Limburg op grote schaal opvang plaats vindt, zich sterk maakt voor de belangen van de Limburgse inwoners. Vandaar hieraan gerelateerd de motie ’Inspraak’.

Voorzitter dan ben ik door mijn inleiding heen, en gaan wij verder met de voorjaarsnota…….

De PVV heeft bij de behandeling van de jaarrekening en de sociale agenda al aangegeven dat werkgelegenheid wat de PVV betreft het belangrijkste ingrediënt is in een vitale provincie.

Dit betekent dat een goed vestigingsklimaat van levensbelang is voor het willen slagen in ons doel om bedrijven zich in Limburg te laten vestigen, en te behouden.

Dit vindt de PVV belangrijker dan het actief op zoek gaan naar samenwerking met het islamitische Azerbeidzjan dat voortdurend oorlog zoekt met het christelijke Nagorno-Karabach. Iets wat de PVV absoluut onwenselijk vindt.

De PVV juicht de uitbreiding van Nedcar toe en hoopt dat de oude plannen voor het oplossen van de bottleneck in Born in aangepaste vorm weer actueel kunnen worden. Zodat toeleveringsbedrijven en gekoppelde bedrijven zich naast Nedcar kunnen vestigen om zo de auto-industrie verder in onze provincie te verankeren. Zoals de PVV al bij de jaarrekening heeft aangegeven is een ongehinderd logistiek netwerk hierin van groot belang.

Op dit moment wordt dit belemmerd door het kleine spoorlijntje van Sittard naar de haven in Buchten.

Over dit spoorlijntje gaan dagelijks een groot aantal treinen, ook met gevaarlijke stoffen, midden door woonwijken. 

Stelt u zich eens voor. Uw kind zit op de basisschool in Born, op slechts honderd meter van het rangeerterrein waar met gevaarlijke stoffen wordt gerangeerd…. Om naar de gymzaal te komen moet uw kind samen met zijn klasgenootjes en de docent de spoorweg pal naast dat rangeerterrein oversteken….

Dit is volgens de PVV geen wenselijke situatie.

Derhalve vraagt de PVV het college om een toezegging dat bij het uitwerken van de spooraansluiting van Nedcar ook het spoor Buchten-Sittard wordt meegenomen.

Er ligt overigens al een oud plan voor een OLS gebaseerd op de verbreding van de A2 van Chemelot, Buchten en Nedcar. Dit zou een mooie start kunnen zijn.

Voorzitter de link ligt er, het spoor dan nog niet, van Nedcar naar Chemelot, In de visie Chemelot 2025 wordt de groei van Chemelot weergegeven.

De PVV wil daar een onderdeel aan toevoegen dat een brug slaat tussen duurzaamheid en groei. Dit is geformuleerd in onze motie ‘Power to Gas’.

Power to gas

‘Power to Gas’ is een bekende techniek om elektrische energie op te slaan in de vorm van waterstof (H2) of methaan(CH4).

Dit wordt in 2 stappen gedaan.

1) elektrolyse van water tot H2 en O2

2) de methanificering van industrieel geproduceerde CO2 middels waterstof.

aggregaat

Dit is een beproefd en betrouwbaar systeem dat elders reeds wordt toegepast. En voorzitter, dit systeem kan op basis van een businessmodel worden geïmplementeerd en niet zoals een windmolen levend op subsidies.

Het mooiste voorbeeld zagen wij op het Avantisterrein: de windmolens zijn afgebroken en verkocht want de subsidie was afgelopen en ze waren niet meer rendabel. Nu draaien ze op subsidie in Polen…

De PVV ziet in deze oplossingen meer dan in bijvoorbeeld het groene net waarvan nu inmiddels blijkt dat de gedane toezeggingen niet waargemaakt kunnen worden.

Potentiele klanten moeten grote bedragen neertellen voor de aansluiting alleen al, terwijl dit voorheen kosteloos zou zijn. Als voorbeeld het appartementencomplex in Limbrichterveld op een steenworp afstand van de biomassacentrale krijgt een rekening van € 66.550-- euro voor enkel de aansluiting.

Hetzelfde geldt voor de asbestsanering. Inmiddels heeft de PVV via de kranten kennis kunnen nemen van de kanttekeningen van prof dr. Ira Helschot, die op zijn zachtst gezegd geen spaan heel laten van de uitlatingen van de gedeputeerde.

Het contrast van circa 100 mensen die iets eerder overlijden ten gevolge van asbest in relatie tot de 1200 asbest doden per jaar, zoals de gedeputeerde in het stuk stelt, is hier erg typerend voor. Er zijn hierover al schriftelijke vragen gesteld en de PVV is erg benieuwd naar de reactie van het college.

Voorzitter, in de ambities om het openbaar vervoer duurzamer te maken en alleen nog maar elektrische bussen te laten rijden ziet de PVV ook een uitdaging. Niet dat het niet zou kunnen, maar eerder of je dat zou moeten willen…..

Ten eerste de verkeersveiligheid, elektrische voertuigen maken minder geluid en zijn daardoor voor fietsers en voetgangers een groot gevaar; je hoort ze nauwelijks als ze achter je rijden. Ten tweede zijn accu’s erg temperatuur gevoelig, even los van het feit dat de stroom doorgaans van een energiecentrale komt die gewoon op kolen gestookt wordt en dus niet ‘duurzaam’ is. Dit betekent heel simpel dat bij lage temperaturen de accu VEEL minder energie kan leveren en dus veel sneller leeg is. Rijders van de tesla, kregen bij temperaturen onder de 0 graden al het advies op te passen omdat de actieradius halveerde!

Dus daarom deze vraag voorzitter: ”Kan de gedeputeerde garanderen dat het openbaar vervoer ook in de winter gegarandeerd is met het gebruik van elektrische bussen”?

Voorzitter, de bussen stoppen niet bij de provinciegrenzen en zullen ook aansluitingen hebben in Duitsland en België.

De PVV heeft al eerder schriftelijke vragen gesteld over de tol die er in beide landen aan staat te komen.

Bij deze wil de PVV nogmaals met klem het college verzoeken zich te vuur en te zwaard hiertegen te verzetten.

Voorzitter, dit brengt mij bij de nobele doelstelling van dit college om meer Europees geld binnen te halen. De PVV kan dit alleen maar steunen en wil die doelstelling een beetje verscherpen.

En wel om de volgende feiten.

Nederland betaalde in 2014 zonder naheffingen 4,744 miljard euro aan de EU bij een totaal aantal inwoners van 16.877.351. Dat komt neer op 281,- euro per inwoner.

Limburg had dat jaar 1.120.006 inwoners. Dus koste ons de EU 314.721.686 euro per inwoner.

De 66 miljoen euro die wij mochten ontvangen is dus slechts 21% van wat er naar Brussel ging…..

De PVV zou zeggen, een doelstelling van minimaal 50% en liefst 100% zou mooi zijn in deze.

Wel dringt de PVV eropaan dat bij het verhogen van co-financieringsbudgetten NIET wordt afgeweken van de afgesproken ondergrens van onze reserve c.q. Essent gelden! Sinterklaas komt met zijn zwarte pieten pas in december en enkel en alleen maar voor de kinderen!

Voorzitter, eigenlijk hoort dit alles bij het vestigingsklimaat. Zoals Martin Hinoult van de campus in Leuven al onderschreef, is een belangrijk aspect voor de vestiging van bedrijven, de omgeving. Hierbij wordt niet alleen bedoeld de omgeving in de vorm van de bedrijfseconomische factoren en de logistiek, maar ook de omgeving zoals deze door het personeel en hun gezinnen gebruikt kan worden.

Dit wordt gedefinieerd als zorg, welzijn, sport, recreatie en veiligheid.

Fitte en gezonde werknemers, die met een veilig gevoel vanuit huis naar hun werk gaan, zijn productiever. In dat licht bezien kan de PVV niet instemmen met bezuinigingen op het ‘Huis van de Zorg’. Er is al veel te veel op zorg maar ook op monitoring bezuinigd en de PVV vindt het meer dan genoeg geweest.

Naar de mening van de PVV kan het ‘Huis van de Zorg’ in de sociale agenda meegenomen worden en daar hopelijk voor meer visie zorgen vanuit het perspectief van de zorgvrager gezien.

Voorzitter, er worden al te veel verkeerde besluiten genomen om maar geld te bezuinigen, niet alleen in de zorg maar ook bij de politie wordt wederom een grote fout gemaakt.

De keuze van het kabinet om op basis van bezuinigingen niet te kiezen voor het beschikbaar stellen van tasers is een verkeerde keuze. Daarom dient de PVV een motie in voor in ieder geval de Limburgse politie. En, gelukkig voorzitter, met de nieuwe organisatie is dat één politie regio geworden.

Voorzitter, de lokale indeling, de gemeentegrenzen en het lokaal bestuur maken in de uitleg van Hinoult deel uit van die omgeving.

Wij zien in Limburg op dit moment erg veel initiatieven voor verdergaande samenwerkingen en voor herindelingen.

Zolang deze gedragen worden en niet opgelegd worden, kunnen wij daar mee instemmen. Maar dat willen wij wel graag zeker weten.

Gelukkig hebben wij maart volgend jaar een mooi moment waarop wij de Limburgers kunnen vragen wat ze ervan vinden.

Voorzitter, conform artikel J6 van de kieswet Gemeenten kunnen andere stemmingen gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.

Een enkel blaadje extra bij de uitnodiging voor de verkiezingen en een extra stembiljet, en voilà een raadplegend referendum zonder de kosten die dit normaal met zich mee zou brengen.

Voorzitter, de PVV hecht veel waarde aan de mening van de bevolking in deze. Zeker gelet op de problemen die bij eerdere herindelingen naar boven kwamen waardoor oude deelgemeenten nog steeds als rivalen tegenover elkaar in de raad staan i.p.v. samen sterk te staan.

Ook hiervoor dient de PVV een motie in.

Tot zo ver in eerste termijn.