Motie 765 inspraak bevolking

Inspraak bevolking Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 juni 2016,

Constaterende dat:

  • In de gemeente Maastricht bij de verlening van de vergunning voor het AZC Malberg geen, door de gemeente georganiseerde, inspraak is geweest door de bevolking.
  • Dit inmiddels in meerdere gemeenten gebruikelijk is.
  • De vergunning zonder dat er vooraf bezwaren kenbaar konden worden gemaakt is verleend.

Overwegende dat:

  • De bevolking behoefte heeft haar mening te laten horen.
  • Inspraak een fundamenteel onderdeel is van ons democratisch proces.
  • Bij lichtere aangelegenheden wel inspraak op velerlei wijzen wordt georganiseerd.

Van mening zijnde dat:

  • Bewoners en belanghebbenden in de geest van een goed democratisch proces hun stem moeten kunnen laten horen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

  • De Limburgse gemeenten op te roepen om als onderdeel van de afspraken omtrent de taakstelling van huisvesting van vluchtelingen, de inspraak van de bevolking voorafgaande aan de vergunningverlening te organiseren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Robert Housmans

PVV

pdfMotie 765