Mobiliteit & Duurzaamheid

De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt de volgende onderwerpen:

Rijksinfrastructuur
Openbaar Vervoer
Provinciale wegen (Buitenring, N280 en N266/N275)
Verkeersveiligheid
Waterveiligheid
Energie
Duurzaamheid
Waterketenbeleid/waterschappen
Grens- en zandmaas

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2016

Motie inzake verordening stimuleringslening “duurzaam thuis”

Gelezen G-16-044 Statenvoorstel Verordening Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis;

Motie 762 Power to Gas

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 17 Juni 2016,

Constaterende dat: 

 • Chemelot in de toekomst gaat uitbreiden en daarmee een grotere uitstoot van CO2 te verwachten is. 
 • Voor de uitstoot van CO2 emissiecertificaten noodzakelijk zijn welke verhandeld kunnen worden. 
 • Door gebruik te maken van ‘Power to Gas’ deze CO2 omgezet kan worden in bruikbare CH4 (methaan/aardgas). 

Overwegende dat: 

 • Door elektrolyse van water middels overtollige elektriciteit c.q. energie kan worden opgeslagen als Waterstof (H2). 
 • Deze Waterstof gebruikt kan worden voor de productie van Methaangas uit de industrieel geproduceerde CO2. 
 • Dit gas gebruikt kan worden in het reeds bestaande netwerk voor bedrijven en particulieren; 
 • Hiermee een alternatief wordt geboden voor het in Groningen gewonnen aardgas. 
 • Door het omzetten van CO2 in CH4 emissierechten niet noodzakelijk zijn hiermee een verdienpotentieel wordt gecreëerd bovenop de verkoopwaarde van het geproduceerde Methaan, Waterstof en Zuurstof. 
 • Het ‘Power to Gas’ principe een beproefde methode is en als plant en miniplant reeds voorhanden is. 
 • Een ‘Power to Gas’ plant met een uitbreiding van bijvoorbeeld een MSR een constante bron van gas vormt. 

Van mening zijnde dat: 

 • Het integreren van ‘Power to Gas’ een verrijking is voor de uitbreiding van Chemelot. 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om 

 • De mogelijkheden van ‘Power to Gas’ te onderzoeken in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot de bestaande chemische industrie. 
 • Een businesscasus op te stellen op basis van bovengenoemde factoren. 

En gaan over tot de orde van de dag 

Robert Housmans - PVV 

Henk van der Linden - 50Plus

 

pdfmotie 762